สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,860.842,787.6627.8 %5.02,138.7257.8997.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 359,302.0434,471.8541.9 %5.0214.40365.76-70.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,949.7420.0099.3 %5.0787.19112.9685.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.37200.0026.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่61,574.855,016.7891.9 %5.0152.53105.5330.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,027.996,032.8024.9 %5.063.2257.239.5 %4.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่16,830.9214,857.7311.7 %5.097.30166.44-71.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่14,214.6814,376.29-1.1 %0.01,718.97697.8359.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,398.511,781.3347.6 %5.01,554.080.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,644.531,528.0058.1 %5.01,053.412.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 838,036.4116,753.1056.0 %5.03,779.14620.3583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 119,485.649,503.1251.2 %5.05,419.811,223.6077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,208.312,897.3968.5 %5.02,644.50728.6572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง17,581.721,577.7091.0 %5.0323.15100.4268.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย4,034.951,119.0072.3 %5.0251.2894.2862.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด4,280.15707.0083.5 %5.0246.1927.3288.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,824.951,230.0074.5 %5.0277.1374.0173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,415.33734.0083.4 %5.0403.9077.6680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง5,005.70907.0081.9 %5.0683.6646.5393.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,852.09383.0092.1 %5.0456.580.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว4,294.42274.0093.6 %5.0457.28104.7377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง4,125.0139.0099.1 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ4,239.12263.0093.8 %5.0453.4942.3990.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,823.25244.0093.6 %5.0609.5719.0596.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 19,114.823,654.0059.9 %5.0355.7859.8583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,577.443,645.0051.9 %5.0336.7658.7082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,198.04394.0090.6 %5.0295.9849.7783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,703.75800.0083.0 %5.0210.0788.0658.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง883.17962.00-8.9 %0.0300.3554.7781.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,264.39551.0087.1 %5.0350.9854.6884.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า4,139.50811.0080.4 %5.0479.82124.0774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,207.19701.0083.3 %5.0384.0177.9079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย4,276.02157.0096.3 %5.0678.93152.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ4,305.38418.0090.3 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม4,112.90333.0091.9 %5.0689.23114.0083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,301.82344.0092.0 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 313,011.255,989.6554.0 %5.02,052.32320.8184.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,733.88295.2092.1 %5.01,215.35111.2290.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,182.772,015.0036.7 %5.0823.61119.9285.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,747.429,618.60-24.2 %0.01,441.23464.5567.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,616.0411,652.50-35.2 %0.02,650.752,725.53-2.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่12,604.583,370.0873.3 %5.01,376.68279.7579.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,107.831,100.0078.5 %5.01,585.86915.1342.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 912,226.312,157.0082.4 %5.01,896.56437.5076.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,844.161,900.0050.6 %5.0783.81538.8331.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 142,620.5547,109.59-10.5 %0.013,128.106,056.3053.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46783.8456.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,058.58626.0040.9 %5.0939.31579.5538.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,401.783,007.0044.3 %5.01,700.862,252.45-32.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,501.813,849.7930.0 %5.02,390.97883.7863.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,710.8010,959.20-63.3 %0.02,544.53715.2171.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 37,881.6522,254.0841.3 %5.02,236.93227.0589.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,121.014,529.3111.6 %5.02,702.16209.0092.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,826.193,772.471.4 %0.5774.081,020.64-31.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,568.306,871.5235.0 %5.03,430.413,955.12-15.3 %0.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,470.823,695.0017.4 %5.01,357.67865.6436.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,362.492,419.2444.5 %5.02,234.982,080.936.9 %3.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่15,037.3148,135.64-220.1 %0.03,392.87134.4796.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,964.9918,190.00-13.9 %0.05,682.135,844.60-2.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,255.559,027.99-44.3 %0.02,485.711,410.7543.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,658.25479.0086.9 %5.01,015.38389.5061.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 12,162.504,258.0065.0 %5.01,604.920.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)11,820.3520,508.00-73.5 %0.03,424.19608.0682.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,783.248,871.8061.1 %5.0405.69203.5449.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,496.301,797.1028.0 %5.032.452.8591.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่4,942.56913.0081.5 %5.01,718.9736.2097.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,491.871,944.0044.3 %5.0977.35448.6654.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่6,155.045,924.003.8 %1.51,737.99481.3472.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่18,007.4272,452.00-302.3 %0.02,251.421,244.1244.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ5,926.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ714.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,125.342,030.0071.5 %5.01,357.67574.3957.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่14,398.8314,441.66-0.3 %0.04,444.21102.9197.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่12,271.402,243.0081.7 %5.01,453.65556.5661.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,750.033,933.8831.6 %5.01,338.651,069.5320.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,614.081,909.0066.0 %5.01,841.51359.6080.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่8,392.354,148.8550.6 %5.02,024.13660.4767.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,532.756,519.00-43.8 %0.01,058.61154.2685.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่41,647.9920,710.0050.3 %5.01,221.67829.0432.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,986.2011,042.0138.6 %5.0838.45556.4433.6 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 138,385.09153,608.00-11.0 %0.02,540.812,565.40-1.0 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 50,442.3850,343.600.2 %0.51,567.36748.2752.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 516,467.1816,236.901.4 %0.53,488.831,790.2448.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,948.60650.0078.0 %5.0787.19152.6180.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,988.481,210.0075.7 %5.01,357.67657.6651.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,946.93450.0088.6 %5.01,129.47377.1566.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่11,458.9725,500.00-122.5 %0.02,746.741,435.4547.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,314.016,727.20-26.6 %0.01,699.951,080.6636.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,585.721.00100.0 %5.0973.000.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 693,832.417,069.0192.5 %5.01,727.90955.2944.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่6,680.113,133.0053.1 %5.04,345.78385.4891.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 126,430.536,250.0076.4 %5.02,430.20497.2079.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 252,958.56180.3499.7 %5.0348.221,519.39-336.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 311,393.906,749.1340.8 %5.02,184.211,229.1243.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 491,128.6913,817.4384.8 %5.01,028.72520.7049.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 564,860.3512,502.4380.7 %5.02,933.651,268.8756.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 833,296.649,144.9172.5 %5.0397.52466.45-17.3 %0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร24,254.311,577.0093.5 %5.0468.284,660.33-895.2 %0.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่33,896.5622,548.0033.5 %5.0474.95604.20-27.2 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,968.4512,369.64-3.4 %0.0465.23430.027.6 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่92,446.65111,984.00-21.1 %0.02,016.26808.0959.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบ63,900.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่57,617.0844,917.0022.0 %5.01,362.391,528.70-12.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง55,790.8220,966.0062.4 %5.01,157.32639.4644.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,109.581,909.0038.6 %5.0864.1586.5290.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง111,432.2015,276.7486.3 %5.01,545.15816.8847.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่36,749.9819,504.0046.9 %5.03,122.032,417.1622.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่9,046.858,060.5510.9 %5.02,904.412,143.3626.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่39,229.0833,288.0015.1 %5.01,775.25489.8072.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 4,051.291,905.0053.0 %5.01,649.32244.1985.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่95,007.698,904.5790.6 %5.04,089.753,500.2914.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,228.144,896.006.4 %3.01,395.70929.9133.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,826.2524,080.00-252.8 %0.02,543.10369.9485.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,997.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,921.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)ไม่ครบ557.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ50.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,395.33795.0076.6 %5.0939.31584.7937.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 567,760.5537,904.4344.1 %5.021,416.659,163.9057.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่89,737.6823,716.0173.6 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 2,162,855 1,245,117 42.43 % 217,324 113,316 47.86 %