สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,777.731.00100.0 %5.0449.23150.0966.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน60,736.6441,842.0031.1 %5.0103.60109.25-5.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,342.743,494.01-4.5 %0.0601.3398.3983.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,175.621,192.0062.5 %5.0639.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,961.858,239.1231.1 %5.02,331.81597.5774.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,641.921,588.0071.9 %5.0341.3744.2687.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,758.74453.0087.9 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ4,151.83414.0090.0 %5.0187.1334.8881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง5,126.36649.0087.3 %5.0193.4638.1280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,231.53719.0083.0 %5.0276.9948.4782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,363.77418.0092.2 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,148.56470.0088.7 %5.0180.9651.2171.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง5,053.30125.0097.5 %5.0394.5145.6688.4 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,212.544,407.0115.5 %5.0455.4747.3189.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,358.154,676.2912.7 %5.01,019.71678.3233.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,295.532,173.0049.4 %5.01,000.66945.215.5 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,634.201,314.0063.8 %5.0677.39339.5649.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,181.08471.0085.2 %5.0328.82257.3221.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,602.531,895.0058.8 %5.0715.45511.3028.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,440.412,018.0017.3 %5.0495.12679.17-37.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,964.132,111.9257.5 %5.01,190.82654.4245.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,516.731,616.0064.2 %5.0943.6582.0791.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน15,936.3016,019.68-0.5 %0.01,647.24176.3089.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,958.681,952.0050.7 %5.0848.56714.4015.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,976.944,052.00-105.0 %0.050.6629.2542.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,726.20847.0077.3 %5.0772.5038.0095.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,169.90793.0075.0 %5.0544.31320.0741.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,699.113,021.0035.7 %5.0848.56339.4660.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,594.6415,326.44-173.9 %0.01,323.961,390.37-5.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,657.321,842.0060.4 %5.01,095.77593.6945.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,822.282,909.0039.7 %5.0810.53193.4376.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,922.3010,403.99-75.7 %0.01,342.9892.7093.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,457.371,201.0073.1 %5.0715.45175.7575.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน5,865.294,085.6430.3 %5.0886.60450.7549.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,652.821,258.0065.6 %5.0829.55206.5475.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,121.832,074.8549.7 %5.0924.63426.1053.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,765.593,038.0036.3 %5.0658.4069.5889.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,378.411,562.0086.3 %5.0439.36285.0035.1 %5.0
รจจ.ลำพูน 63,559.2959,376.816.6 %3.01,222.43715.6041.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,200.28312.2490.2 %5.0487.2682.7783.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,318.934,034.0024.2 %5.0753.48294.5060.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,339.811,762.0047.2 %5.0601.36332.6044.7 %5.0
สปส.จ.ลำพูน7,986.717,114.0010.9 %5.01,457.08316.5078.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,692.701,932.3947.7 %5.0753.4944.6594.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,798.401,910.0049.7 %5.0734.47373.5649.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 126,742.5310,241.9861.7 %5.01,062.75524.2150.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 255,878.5212,375.6677.9 %5.01,446.42551.7361.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,415.663,554.0034.4 %5.0463.95418.839.7 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน65,989.2252,858.0019.9 %5.01,319.15649.5050.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน63,788.9011,079.2082.6 %5.0704.68780.67-10.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 33,807.7711,260.0066.7 %5.0606.57858.27-41.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง20,558.3513,919.0032.3 %5.0580.82114.0080.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน11,332.5314,053.00-24.0 %0.01,570.58374.3576.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,712.073,132.7533.5 %5.0734.47407.3844.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน3,114.41403.0087.1 %5.0468.24167.9164.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน39,573.6913,763.0065.2 %5.03,610.243,412.645.5 %2.5
รวม 668,191 373,753 44.06 % 45,587 21,337 53.20 %