สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,098.40908.0070.7 %5.0313.75105.0866.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,138.676,363.27-23.8 %0.0922.05373.3559.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,114.401,918.0038.4 %5.0503.70107.8378.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 116,651.5012,758.7923.4 %5.02,576.39772.8670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 228,228.8036,377.28-28.9 %0.04,299.65974.7077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี6,239.982,835.2054.6 %5.0530.5076.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,413.601,638.0074.5 %5.0506.36108.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,628.83758.0086.5 %5.0236.1694.5360.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 17,912.738,173.95-3.3 %0.0461.9885.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 25,703.632,114.0062.9 %5.0277.8457.0079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี6,681.602,428.0063.7 %5.0503.7057.9788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว6,606.872,698.0059.2 %5.0313.6259.3081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก5,331.871,722.0067.7 %5.0323.6547.6085.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,724.107,662.12-33.9 %0.01,169.26546.0553.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,632.438,612.11-52.9 %0.01,276.08441.2765.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,635.233,707.0034.2 %5.0979.10928.175.2 %2.5
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,565.503,629.4244.7 %5.0881.60850.793.5 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,148.931,650.0060.2 %5.0503.81158.4968.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,137.55747.0076.2 %5.0370.59353.334.7 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,553.613,347.6426.5 %5.0845.99554.6834.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์18,264.109,984.0045.3 %5.0442.65696.44-57.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,850.677,511.55-28.4 %0.01,723.11756.3456.1 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,175.47193,116.00-907.1 %0.06,009.06412.0293.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,912.279,617.00-62.7 %0.06,251.142,081.5366.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,972.272,678.00-35.8 %0.0380.40230.8139.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,405.815,751.98-6.4 %0.0975.41412.6057.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,162.553,270.0021.4 %5.0713.08565.3420.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,600.186,971.008.3 %4.02,229.87356.2584.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,300.173,213.9425.3 %5.0750.91244.9467.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,707.872,550.0045.8 %5.0922.0036.2096.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,107.531,886.0054.1 %5.0519.03431.2616.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,906.976,061.86-23.5 %0.0788.94357.1254.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,204.0730,923.01-398.4 %0.01,125.8949.2495.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบ13,220.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,015.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,253.204,011.405.7 %2.5731.89459.2837.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,453.633,455.0022.4 %5.0788.94326.0458.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,099.432,465.4451.7 %5.0674.79294.7856.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,833.035,241.00-8.4 %0.0674.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี12,284.6411,480.006.5 %3.0500.82401.8519.8 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี16,211.9419,275.02-18.9 %0.0357.16131.0063.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 191,709.59121,066.0036.8 %5.01,435.31307.5078.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ24,380.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,287.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,426.306,067.9818.3 %5.01,321.39386.0370.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,960.5319,492.00-2.8 %0.02,550.69760.0070.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,572.482,996.0054.4 %5.0865.01592.8031.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ครบ81,540.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ773.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ4,674.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ395.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 140,605.7315,996.0060.6 %5.01,185.28477.1759.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 214,887.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,079.41837.5722.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)7,076.6115,490.61-118.9 %0.01,768.49681.6961.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 78,904.8096,488.00-22.3 %0.01,378.74454.8967.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,982.7389,084.11-345.8 %0.0428.861,170.64-173.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,158.0721,168.00-409.1 %0.01,248.29795.7536.3 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี399,045.72200,880.0049.7 %5.09,174.641,186.4587.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0592.52210.9764.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,842.634,160.2014.1 %5.0750.91794.58-5.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ1,027.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ161.16ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี22,155.3310,000.0054.9 %5.03,320.565,031.91-51.5 %0.0
รวม 1,083,295 1,042,399 0.00 % 70,781 28,683 0.00 %