สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง3,050.90838.0072.5 %5.0626.47167.2973.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง20,473.027,116.0065.2 %5.068.1847.9029.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,719.683,902.7117.3 %5.071.5974.99-4.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,736.181,768.0052.7 %5.0930.72270.9570.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,619.761,959.0045.9 %5.0835.6459.3092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง21,744.2419,160.0011.9 %5.03,345.751,071.6068.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,862.683,041.0048.1 %5.0381.2633.2591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,521.61991.0082.1 %5.0315.9926.7591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,708.24507.0089.2 %5.0273.0621.1292.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,538.04447.0090.1 %5.0223.1455.9174.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ4,422.29357.0091.9 %5.0260.460.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน4,345.84497.0088.6 %5.0484.4544.6690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ4,254.47263.0093.8 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว4,472.46738.0083.5 %5.0459.5233.5492.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม4,343.56297.0093.2 %5.0240.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก4,280.96269.0093.7 %5.0449.993.3899.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ4,308.98415.0090.4 %5.0459.7326.3094.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,849.546,840.9412.8 %5.01,596.281,979.80-24.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง6,882.703,212.0053.3 %5.01,588.49769.3051.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,659.991,492.0059.2 %5.0854.66611.3428.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,761.5420,981.18-78.4 %0.04,256.563,583.0515.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง3,209.60138.3895.7 %5.0645.48498.3722.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,043.312,741.0054.6 %5.01,501.18999.4033.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,504.494,208.00-68.0 %0.0537.50513.004.6 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง6,431.371,770.0072.5 %5.01,900.54736.7061.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง4,340.852,215.4449.0 %5.01,044.82295.4571.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง10,334.5014,872.00-43.9 %0.02,452.00286.8788.3 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง59,237.5499,137.00-67.4 %0.0302.8596.5068.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง5,210.141,660.0068.1 %5.01,425.14631.7555.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,638.785,598.66-20.7 %0.01,795.9557.0096.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง15,583.9114,098.009.5 %4.55,917.984,190.5029.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง5,078.773,752.2726.1 %5.02,161.5585.5096.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,268.191,944.0040.5 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง4,731.29467.0090.1 %5.0923.160.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,411.531,299.0061.9 %5.0759.74615.5719.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,755.583,796.00-1.1 %0.0513.84339.1534.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,528.4947,053.56-620.7 %0.01,596.281,813.79-13.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง7,007.855,482.0021.8 %5.02,118.33490.5776.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,796.713,216.0015.3 %5.0911.71267.0570.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,741.6311,385.39-68.9 %0.01,427.21182.2587.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง22,022.8521,096.584.2 %2.01,967.53107.0094.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,562.732,529.0044.6 %5.01,139.90352.0369.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,158.751,003.0075.9 %5.01,025.80555.2145.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,202.063,369.0019.8 %5.01,044.82267.2374.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,676.412,211.0061.0 %5.01,215.96866.9428.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,641.084,415.074.9 %2.0968.750.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง28,055.436,654.0076.3 %5.0613.58212.8065.3 %5.0
รจก.ลำปาง 51,630.6552,195.47-1.1 %0.01,180.64881.4325.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 35,100.2129,432.7516.1 %5.01,022.17459.3055.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,569.897,740.009.7 %4.5502.80300.1640.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,786.451,184.0068.7 %5.0922.93201.6878.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง4,136.481,056.0074.5 %5.0987.77222.7877.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง30,287.5114,662.0051.6 %5.01,891.03646.0065.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง4,158.351,819.0056.3 %5.0797.59166.8979.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง7,173.808,573.00-19.5 %0.01,653.32560.3366.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,976.073,708.0025.5 %5.01,292.03444.7065.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,287.535,343.00-24.6 %0.01,025.80406.7960.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,503.838,750.00-94.3 %0.0739.73166.2577.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง35,415.335,969.9883.1 %5.01,538.26154.1690.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 134,893.8614,828.0057.5 %5.01,703.801,440.0615.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 277,362.9110,584.0086.3 %5.0665.11706.90-6.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 318,637.6511,645.4437.5 %5.01,786.26480.0373.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง517.983,046.50-488.2 %0.0255.7456.0078.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง93,874.71103,816.99-10.6 %0.01,938.15995.9048.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง56,297.4646,120.0018.1 %5.01,050.04354.3566.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง21,946.4414,121.0035.7 %5.0911.99526.4142.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง57,705.7518,424.0068.1 %5.0907.95711.7521.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน20,701.6829,158.56-40.9 %0.01,058.40638.1839.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,914.3016,047.00-132.1 %0.01,445.601,947.50-34.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,507.883,753.0016.7 %5.01,120.88613.3145.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,281.542,048.0037.6 %5.0702.53124.4582.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง27,846.7812,639.3354.6 %5.07,123.023,396.3052.3 %5.0
รวม 992,246 767,868 22.61 % 88,186 39,953 54.69 %