สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,974.10525.0082.3 %5.0493.20152.8669.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์11,488.926,947.2039.5 %5.070.277.1689.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์5,842.554,688.0019.8 %5.0797.48309.0061.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,677.751,634.0055.6 %5.0740.38138.9281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์22,264.078,037.0063.9 %5.01,791.56382.0478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,593.14547.0088.1 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,680.88725.0087.2 %5.0230.7944.6580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,867.12706.0085.5 %5.0182.4760.9466.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,437.94555.0087.5 %5.0293.7995.3067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,339.43348.0092.0 %5.0264.4034.6786.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,381.68518.0088.2 %5.0323.4847.9785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,647.48455.0090.2 %5.0451.5170.7484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,511.60491.0089.1 %5.0614.7886.7385.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,472.195,990.9758.6 %5.01,634.161,207.2826.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,900.051,087.0062.5 %5.0617.40152.5875.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์5,036.612,816.0044.1 %5.01,101.70548.3550.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,730.132,097.0043.8 %5.01,467.91262.0082.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,534.871,590.0055.0 %5.0702.35364.6048.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,767.231,257.0054.6 %5.0417.12566.31-35.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,514.032,495.0061.7 %5.0798.761,408.47-76.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,514.932,863.0018.5 %5.0668.37208.7668.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์8,198.644,607.0043.8 %5.02,413.801,115.6153.8 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,191.303,301.7446.7 %5.0742.64291.0760.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,729.4019,774.00-103.2 %0.01,603.08183.6388.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)14,224.739,654.5432.1 %5.02,306.162,007.3513.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์4,130.661,300.0068.5 %5.0911.53726.7520.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,861.60403.0078.4 %5.062.2247.5223.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,663.471,084.0070.4 %5.0825.0043.0494.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,412.11720.0078.9 %5.0645.32258.2760.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,437.172,848.8077.1 %5.0835.48304.0863.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์15,012.613,958.0073.6 %5.01,900.701,155.4739.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์8,008.534,723.0041.0 %5.01,310.88970.1826.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,497.402,733.0078.1 %5.0892.53328.5563.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์14,362.719,319.7435.1 %5.01,558.09142.8790.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,223.011,340.0068.3 %5.01,006.61376.3562.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,405.913,800.0013.8 %5.01,025.64527.5148.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์34,899.944,662.0086.6 %5.012,492.31215.6798.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,877.291,080.0072.1 %5.0797.43230.0771.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,394.934,500.00-2.4 %0.0271.5734.2487.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,106.772,680.0077.9 %5.0759.42303.8760.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 37,447.7542,078.87-12.4 %0.0840.874,545.02-440.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,173.591,016.0068.0 %5.0569.24144.4474.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์4,085.242,796.0031.6 %5.0835.48220.7873.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,428.351,856.5045.8 %5.0607.29276.3754.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์6,259.614,794.5123.4 %5.01,217.11363.9270.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,399.121,703.0068.5 %5.0836.72211.2174.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,833.296,243.3820.3 %5.0987.61353.1764.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์11,412.164,230.0062.9 %5.0359.97211.8141.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 133,867.4220,583.5639.2 %5.01,393.74483.5565.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 223,820.138,909.9462.6 %5.01,879.86636.1066.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์7,236.725,127.2529.1 %5.0812.24148.0581.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์73,494.0076,797.99-4.5 %0.01,425.88651.0854.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์29,310.7147,947.00-63.6 %0.0862.11717.7016.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์140,114.3820,618.7685.3 %5.0742.43406.3245.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย88,769.0310,000.0088.7 %5.0814.27586.5728.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์206,698.5222,679.9089.0 %5.02,364.531,952.0417.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,030.513,194.0020.8 %5.0778.44319.8458.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,763.261,276.0066.1 %5.0422.330.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์44,120.6014,541.0067.0 %5.05,136.943,741.8027.2 %5.0
รวม 1,038,079 425,255 59.03 % 69,215 31,383 54.66 %