สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,928.98486.0083.4 %5.0461.9843.9190.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่171,507.613,762.1697.8 %5.080.961.9597.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)9,813.448,273.1015.7 %5.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,282.341,427.0056.5 %5.0507.9452.3989.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,750.071,141.0069.6 %5.0729.3339.7394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่18,577.6617,011.008.4 %4.02,002.27688.1665.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่930.651,356.00-45.7 %0.0253.802.5899.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,539.86693.0084.7 %5.0218.450.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,410.50726.0083.5 %5.0203.3255.1072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,522.57835.0084.9 %5.0361.9592.8174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,519.43403.0091.1 %5.0332.4160.8781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,369.94467.0089.3 %5.0251.9542.7583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,203.85404.0090.4 %5.0323.380.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,315.37290.0093.3 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,920.252,278.5082.4 %5.01,070.502,228.70-108.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,445.371,990.0055.2 %5.01,089.49711.1134.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,676.79861.0076.6 %5.0777.51439.8043.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,589.32636.0075.4 %5.0423.93463.60-9.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,730.612,850.8867.3 %5.01,317.681,326.23-0.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,271.523,061.00-34.8 %0.0513.73504.351.8 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่124,452.282,448.0098.0 %5.04,613.65749.5583.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่16,817.0710,737.9236.1 %5.01,393.75109.8292.1 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่47,516.0025,892.6045.5 %5.0481.73228.0052.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,509.9423,189.95-101.5 %0.04,061.686,097.10-50.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,233.952,003.7952.7 %5.0994.42505.6649.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,863.609,546.9025.8 %5.04,170.10766.4081.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,392.23249.0092.7 %5.070.9977.31-8.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,592.39480.0086.6 %5.0842.3146.1794.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,080.49288.6690.6 %5.0614.10201.4067.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่4,214.582,042.0051.5 %5.0584.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,689.7931,100.06-127.2 %0.01,317.70759.5742.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,864.722,837.0041.7 %5.01,184.58127.3389.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,598.401,536.0082.1 %5.0823.2888.2089.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,371.957,846.11-46.1 %0.01,275.0994.3192.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่12,170.68968.0092.0 %5.0842.30417.6450.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,841.343,283.5032.2 %5.0880.31548.6637.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่4,224.081,250.0070.4 %5.0809.35315.1161.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,716.215,640.00-19.6 %0.01,070.49378.2264.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,518.527,120.00-102.4 %0.0432.4145.4689.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,767.692,402.0079.6 %5.0823.29122.4085.1 %5.0
รจจ.แพร่ 33,084.3827,532.2916.8 %5.0851.36281.4966.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่3,179.92612.0080.8 %5.0519.02210.9759.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,569.38740.0079.3 %5.0661.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่4,003.431,031.0074.2 %5.0576.071.8599.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,713.697,059.42-23.6 %0.01,184.58301.1574.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,426.294,152.096.2 %3.01,088.53325.6470.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่8,168.7112,702.14-55.5 %0.03,371.42498.9785.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 24,902.7016,422.8134.1 %5.01,463.76582.1460.2 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 235,115.327,405.9078.9 %5.01,574.20774.1550.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่13,618.8810,900.9420.0 %5.03,281.18573.8882.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,667.365,903.99-26.5 %0.0331.99138.5158.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่107,088.5183,595.0021.9 %5.01,520.03542.3564.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่103,105.2936,935.0064.2 %5.0844.01231.5072.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่159,717.9118,384.0088.5 %5.0769.95790.07-2.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่31,446.8412,665.9959.7 %5.0780.21543.6330.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง31,526.7816,458.0047.8 %5.0709.33481.7532.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง40,369.4012,055.6670.1 %5.0743.11700.605.7 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,858.643,351.6113.1 %5.0804.27364.2354.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่4,484.83861.0080.8 %5.0557.06268.7351.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่60,882.1414,006.0077.0 %5.06,934.873,323.2052.1 %5.0
รวม 1,265,672 482,588 61.87 % 66,450 29,372 55.80 %