สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน497.44686.00-37.9 %0.0587.740.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน27,365.0421,645.5120.9 %5.079.4798.04-23.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,219.762,071.0060.3 %5.0371.27207.6844.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,347.921,812.0045.9 %5.0777.900.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน18,103.428,870.6151.0 %5.01,651.60522.5068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,928.41896.0081.8 %5.0318.9890.7971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,838.71596.0096.5 %5.0335.6469.8779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย9,568.21226.0097.6 %5.0362.13105.2570.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น6,868.86297.0095.7 %5.0379.60103.1872.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,918.35389.0090.1 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,149.05381.0090.8 %5.0195.8074.8561.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,213.90807.0080.8 %5.0329.4940.4887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,258.36266.0093.8 %5.0394.1557.8885.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,186.75464.0088.9 %5.0330.4738.6788.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,688.65467.0091.8 %5.0451.51102.6977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,613.74181.0095.0 %5.0422.71107.6274.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ4,247.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ400.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน5,227.024,688.1210.3 %5.01,519.522,216.02-45.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,423.013,090.0043.0 %5.01,158.20975.8215.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,681.811,559.0057.7 %5.0834.94664.9320.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน3,072.341,258.0059.1 %5.0681.68521.3423.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,104.642,053.0066.4 %5.01,448.541,081.6425.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน30,680.463,983.0087.0 %5.06,618.68890.2686.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,402.861,840.0845.9 %5.01,706.521,229.2228.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน6,122.638,265.35-35.0 %0.01,103.34205.9981.3 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร83,518.5675,996.609.0 %4.5944.82522.6544.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,013.042,259.0154.9 %5.01,158.22280.3675.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,637.261,183.0027.7 %5.072.5491.86-26.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,733.501,254.0066.4 %5.0949.040.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน3,180.39578.0081.8 %5.0720.85428.3640.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,701.445,489.763.7 %1.51,614.582,583.65-60.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,339.315,416.8042.0 %5.02,945.70169.7794.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,510.591,647.1153.1 %5.0949.04331.4365.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน7,036.266,402.009.0 %4.51,386.39144.3089.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,206.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0777.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,611.532,454.0046.8 %5.01,049.20672.5535.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,793.852,863.0050.6 %5.0968.03697.7827.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,075.721,967.0051.7 %5.01,006.09552.9045.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน3,066.281,521.0050.4 %5.0644.8044.8693.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,400.771,290.0088.7 %5.01,081.07353.9667.3 %5.0
รจจ.น่าน 28,626.0120,666.4727.8 %5.0883.621,181.96-33.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,900.68822.0078.9 %5.0606.75176.6570.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,400.811,739.6148.8 %5.0815.93439.4046.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน3,119.271,366.0056.2 %5.0701.83233.0066.8 %5.0
สปส.จ.น่าน6,364.745,295.9416.8 %5.01,291.31410.5868.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน5,057.192,533.0049.9 %5.01,481.49526.1464.5 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,376.574,338.260.9 %0.5987.07295.0270.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 136,131.3414,794.9059.1 %5.02,665.34976.7763.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2440,832.2210,742.4797.6 %5.02,162.36897.6058.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน70,645.4555,940.0020.8 %5.01,570.621,043.0533.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน28,339.42221.6099.2 %5.0996.5831,264.85-3,037.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว28,495.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,008.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ16,462.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบ1,278.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ602.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,946.371,241.0057.9 %5.0682.8163.5390.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,322.7513,476.0036.8 %5.04,548.811,702.0062.6 %5.0
รวม 993,163 310,290 68.76 % 57,233 55,572 2.90 %