สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,833.22300.0089.4 %5.0445.94173.2661.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,417.645,680.0032.5 %5.046.38278.08-499.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,191.611,511.5052.6 %5.0375.02302.8319.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,424.23969.0071.7 %5.0711.6564.8890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา13,429.6511,863.0011.7 %5.01,890.64368.4280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,058.61894.0078.0 %5.0328.6954.2583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,523.221,012.0077.6 %5.0440.1069.2784.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้4,389.74702.0084.0 %5.0220.6325.9188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน4,229.62493.0088.3 %5.0295.2259.7979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง4,079.07551.0086.5 %5.0448.5333.9292.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ4,222.73384.0090.9 %5.0226.6246.4179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน4,190.99269.0093.6 %5.0486.3662.3787.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง4,132.87392.0090.5 %5.0479.0557.6988.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,295.282,003.7272.5 %5.01,244.101,802.70-44.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,872.711,129.0076.8 %5.01,282.131,026.0420.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,337.45966.0071.1 %5.0692.6385.8487.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,900.031,039.0064.2 %5.0522.00131.4874.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,873.932,019.0047.9 %5.0901.81669.2325.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,580.933,432.72-33.0 %0.0625.63506.3819.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,302.773,865.9958.4 %5.01,453.27752.7148.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,797.691,936.0049.0 %5.0958.86145.2784.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา15,229.828,030.9547.3 %5.01,434.26352.0275.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,372.822,818.7535.5 %5.01,088.22277.7974.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,625.731,134.0030.2 %5.0455.7349.7889.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,651.40822.0077.5 %5.0825.7543.5394.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,994.211,083.0063.8 %5.0635.59182.7271.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,845.071,047.9972.7 %5.0844.76257.4569.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,835.5826,778.59-453.8 %0.01,339.18921.4231.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,074.563,194.0021.6 %5.01,072.95324.5969.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,390.71178.0094.8 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,287.103,551.4743.5 %5.01,244.1049.0996.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,382.06829.0075.5 %5.0445.03415.766.6 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,944.333,507.6511.1 %5.01,034.92596.9442.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา4,096.831,723.0057.9 %5.0825.75388.2453.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,095.834,296.00-4.9 %0.0863.77251.6670.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,426.393,424.800.0 %0.5609.3144.1492.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,825.011,227.0089.6 %5.0791.15321.1359.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา27,701.253,409.1187.7 %5.0830.615,082.16-511.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,950.06609.0079.4 %5.0549.95319.5841.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,395.252,300.5132.2 %5.0654.60403.3838.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา3,017.27461.0084.7 %5.0559.5270.8087.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,581.883,722.8033.3 %5.01,187.05897.5724.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,739.511,477.0060.5 %5.0901.81135.3385.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,727.193,055.0018.0 %5.0806.73187.0876.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 131,535.659,487.0669.9 %5.01,193.82487.3459.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 228,172.4610,275.4863.5 %5.02,096.11729.6065.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,733.734,284.00-14.7 %0.0311.07437.57-40.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ9,915.37ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ689.28ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ51,852.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,805.65ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ21,923.5116,968.0022.6 %5.0837.95196.7876.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้24,314.7641,834.90-72.1 %0.0639.13401.6037.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา4,493.2613,916.88-209.7 %0.01,790.901,309.3526.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,349.821,522.0054.6 %5.0692.63302.4256.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา3,017.87888.0070.6 %5.0540.51126.2276.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา16,085.978,863.5944.9 %5.04,160.183,548.6514.7 %5.0
รวม 370,901 228,132 38.49 % 46,088 26,017 43.55 %