สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,866.95539.0081.2 %5.0724.75110.2584.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย18,793.2511,490.0038.9 %5.073.96114.25-54.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย5,826.3612,216.33-109.7 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,446.142,581.0025.1 %5.01,009.99237.5776.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,210.701,413.0056.0 %5.0876.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย10,037.517,624.6024.0 %5.02,816.511,137.0759.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,546.642,499.0045.0 %5.0370.0261.4683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,451.07154.0096.5 %5.0335.1148.0785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,026.05918.0077.2 %5.0361.85113.8268.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,038.78916.0077.3 %5.0399.098.6897.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,812.79282.0092.6 %5.0544.2569.7287.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,887.68197.0094.9 %5.0571.0259.6589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,779.58298.0092.1 %5.0344.982.6299.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,817.59184.0095.2 %5.0419.3361.2785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,792.86721.0081.0 %5.0393.2564.2583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,985.38564.0085.8 %5.0263.4351.0280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,812.79364.0090.5 %5.0267.0636.8286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,532.21384.0089.1 %5.0261.2727.9089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,579.72370.0089.7 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,633.18443.0087.8 %5.0252.7116.8893.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,812.79185.0095.1 %5.0439.3133.2592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,541.75420.0088.1 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย15,400.5843,273.89-181.0 %0.02,665.85650.8275.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน12,815.5911,356.0011.4 %5.01,564.02639.1559.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ11,121.2721,995.00-97.8 %0.01,589.00839.2347.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,485.437,712.509.1 %4.52,055.872,548.05-23.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,660.352,247.5015.5 %5.0667.70379.3143.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,862.382,286.8053.0 %5.01,371.291,039.6824.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,194.471,574.0062.5 %5.0895.88237.5873.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,179.202,668.8016.1 %5.0857.86412.4051.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย4,098.211,210.0070.5 %5.01,257.192,950.98-134.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,882.804,651.75-61.4 %0.0723.73349.5551.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,233.381,375.7873.7 %5.01,770.631,129.9836.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,533.513,029.4033.2 %5.01,485.391,068.1128.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 7,737.6117,693.72-128.7 %0.02,474.22320.7087.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,269.241,583.7851.6 %5.0876.87865.071.3 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,061.7411,802.42-6.7 %0.04,349.05362.3191.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,598.435,960.00-65.6 %0.090.450.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,463.85284.0097.0 %5.0496.5557.8888.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,907.34476.0087.8 %5.01,143.10104.7390.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,004.561,092.0063.7 %5.0819.83164.3580.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,477.804,337.003.1 %1.51,124.08112.6390.0 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,620.6638,270.04-478.0 %0.02,341.113,903.20-66.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,859.974,114.0029.8 %5.01,979.80873.0555.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,416.622,840.0016.9 %5.01,009.99399.9560.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย18,099.478,411.3353.5 %5.03,415.53235.1393.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,050.982,470.3175.4 %5.0743.76207.4572.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,058.722,223.4045.2 %5.01,162.11614.8247.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,951.921,778.0055.0 %5.01,238.18528.1857.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,226.312,596.0064.1 %5.02,150.951,144.9346.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย5,134.123,763.8026.7 %5.0990.97105.8889.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย11,892.527,044.0040.8 %5.0497.12346.4830.3 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย202,981.8997,785.0051.8 %5.02,148.211,106.3148.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,214.4437.8798.8 %5.0629.83198.8968.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,902.69265.0096.6 %5.01,193.48417.0565.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,379.351,369.0059.5 %5.0800.81508.4836.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย7,515.687,816.70-4.0 %0.01,637.51762.7853.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,238.5611,094.00-395.6 %0.01,371.29556.7159.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย4,160.094,966.13-19.4 %0.01,276.21458.7564.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,592.913,092.4064.0 %5.01,567.36268.8882.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 144,783.2013,767.5669.3 %5.02,665.21968.0963.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 229,852.878,522.1071.5 %5.02,691.151,059.5360.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 320,453.298,025.4360.8 %5.02,715.96895.0267.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 441,655.339,401.0477.4 %5.01,727.491,533.6611.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)43,122.347,968.1081.5 %5.03,268.66509.6384.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย14,816.5662,649.00-322.8 %0.0808.91745.277.9 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย29,607.2029,760.00-0.5 %0.01,022.271,107.78-8.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย131,391.7773,100.0044.4 %5.01,120.96861.6523.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย21,244.191.00100.0 %5.0981.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย28,044.8411,319.0159.6 %5.0814.471,248.30-53.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง20,577.8610,654.0048.2 %5.0851.18665.0021.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง91,546.291.00100.0 %5.0866.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,204.6815,001.00-13.6 %0.02,404.462,634.45-9.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,386.602,320.0031.5 %5.0952.94570.0040.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,990.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0819.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 48,480.7110,752.0077.8 %5.06,125.085,158.8215.8 %5.0
รวม 1,130,684 654,552 42.11 % 94,920 47,214 50.26 %