สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,864.67438.0084.7 %5.0667.17181.2972.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,181.076,323.0048.1 %5.067.10310.20-362.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,378.072,959.0076.1 %5.081.7867.0318.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน18,944.4215,541.4018.0 %5.0126.30199.93-58.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,709.012,514.007.2 %3.552.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน718.85847.00-17.8 %0.0250.4768.5072.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,887.451,188.4069.4 %5.0544.170.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,277.605,808.7129.8 %5.01,095.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง4,167.63568.0086.4 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย4,081.25209.0094.9 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,826.68318.0091.7 %5.0394.9057.0085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,347.04309.0090.8 %5.0552.7657.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย4,119.01293.0092.9 %5.0697.8045.6093.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,218.943,205.0038.6 %5.01,155.07251.9078.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,911.023,280.0033.2 %5.0602.00263.1556.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน5,078.653,863.7823.9 %5.01,085.52821.7524.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,842.292,447.4013.9 %5.0907.31126.3586.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,914.78645.0077.9 %5.0667.17127.4080.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,953.331,389.0064.9 %5.01,199.61396.1167.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,185.46999.0068.6 %5.0838.31106.9487.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,870.76222.0092.3 %5.0667.17103.1584.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,842.892,151.0055.6 %5.01,465.831,084.2926.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,723.462,209.00-28.2 %0.0386.7372.9581.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,124.83898.0078.2 %5.01,237.65473.6461.7 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,532.131,113.2368.5 %5.0933.39236.7374.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,759.615,578.35-48.4 %0.0971.4298.8489.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 65,393.7837,754.0042.3 %5.0462.38169.2063.4 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 35,060.227,282.0079.2 %5.0413.7342.7589.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,236.000.00100.0 %5.0838.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,110.81998.0067.9 %5.079.9436.3354.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,502.91426.0087.8 %5.0933.3957.0093.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,184.85616.2080.7 %5.0781.26363.1453.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,051.912,732.0032.6 %5.0952.38252.0473.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,666.4917,755.50-280.5 %0.01,389.771,742.35-25.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,123.313,058.0040.3 %5.01,598.95599.4562.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,052.161,178.00-12.0 %0.0608.25144.1376.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,436.673,793.0614.5 %5.01,028.4794.0590.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,936.042,329.7978.7 %5.0857.321,001.30-16.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,827.192,239.0041.5 %5.01,047.48774.0426.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,297.071,811.0045.1 %5.0800.28157.4380.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,001.091,060.0082.3 %5.0857.33255.0070.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,843.57632.0077.8 %5.0535.8429.9394.4 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน12,413.301,639.2086.8 %5.0340.33280.0117.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20,942.3118,838.6510.0 %5.0855.86427.4150.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,774.13498.0082.0 %5.0629.13256.0059.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,345.91689.0079.4 %5.0838.31120.5085.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน3,022.28454.0085.0 %5.0686.18101.2485.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,710.292,333.7637.1 %5.0971.42137.4785.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,977.68883.0070.3 %5.0857.32188.5178.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,305.783,520.82-6.5 %0.0582.194.0599.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 129,869.048,987.8469.9 %5.02,103.06436.4479.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 229,362.4911,809.7659.8 %5.02,255.95751.0266.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,798.241,276.2091.9 %5.0216.730.9599.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง34,669.954,798.0086.2 %5.01,190.23447.6162.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน43,817.5711,450.2773.9 %5.0826.15490.2540.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,400.2110,546.80-64.8 %0.01,999.551,902.354.9 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,150.121,252.0060.3 %5.0781.26172.3377.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,714.06233.0091.4 %5.0648.14153.7676.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน41,536.707,846.0081.1 %5.03,759.983,334.3711.3 %5.0
รวม 546,759 236,038 56.83 % 49,556 20,076 59.49 %