สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,253.35687.0078.9 %5.0263.99104.1060.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์12,896.174,412.1065.8 %5.084.64165.88-96.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์12,527.4013,047.54-4.2 %0.064.1440.3137.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,947.5715,116.00-154.2 %0.01,374.95487.1264.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์4,175.831,500.0064.1 %5.0862.440.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์61,267.6539,982.9034.7 %5.04,133.202,368.9542.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,674.382,625.2528.6 %5.0709.86745.81-5.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,356.812,578.2623.2 %5.0309.03111.4763.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,297.62855.0074.1 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,915.64732.0074.9 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,929.06291.0090.1 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์5,375.903,043.0043.4 %5.01,255.461,114.5411.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,802.641,547.0059.3 %5.0786.28307.1260.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์4,035.001,524.0062.2 %5.0824.41282.0665.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,627.193,567.2546.2 %5.01,859.492,514.94-35.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 96,195.594,414.6428.7 %5.02,058.062,244.86-9.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,174.774,680.27-47.4 %0.0667.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,612.493,488.1337.9 %5.01,470.951,215.0717.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,519.295,503.2115.6 %5.01,166.70372.4468.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,257.6920,943.00-104.2 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)8,542.339,781.55-14.5 %0.02,024.44516.8074.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,505.322,809.5037.6 %5.0957.52291.6869.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)104,406.759,289.0091.1 %5.04,616.781,150.6175.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,830.5211,437.443.3 %1.53,824.372,468.3035.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์5,254.741,652.0068.6 %5.01,261.780.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,730.321,171.0068.6 %5.0791.55310.9060.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,471.724,333.143.1 %1.5976.54435.7855.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,211.68443,047.44-4,709.6 %0.01,680.1333,970.21-1,921.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์13,377.847,495.0044.0 %5.04,207.95248.9394.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์10,017.469,252.007.6 %3.52,554.87853.1966.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,691.3615,628.62-79.8 %0.01,302.32193.7585.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,501.611,797.0060.1 %5.01,033.57758.2426.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,633.613,327.6028.2 %5.01,014.56739.1027.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,824.973,733.002.4 %1.013,082.64688.6194.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,387.664,870.009.6 %4.51,223.75771.8836.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์6,901.244,230.0038.7 %5.01,031.28192.2881.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์357,465.5628,117.7892.1 %5.0868.84446.4248.6 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์30,480.9413,342.2256.2 %5.0537.19280.6647.8 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 72,494.4677,268.00-6.6 %0.01,331.95763.6642.7 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,099.9323,757.00-81.4 %0.0572.89671.21-17.2 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์3,032.645,428.20-79.0 %0.0345.192.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,454.501,115.0067.7 %5.0354.90133.8962.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์4,427.342,986.0032.6 %5.0900.47455.3349.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์31,067.5821,260.0031.6 %5.01,879.33462.1975.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,597.362,389.0033.6 %5.01,045.48356.4565.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์6,175.706,391.14-3.5 %0.01,318.83564.5957.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์5,275.654,444.2215.8 %5.01,394.88868.8637.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์4,167.004,859.28-16.6 %0.0824.40517.8337.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์30,240.216,320.7179.1 %5.01,208.50399.8566.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 136,712.8231,390.7914.5 %5.01,337.66439.6267.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 246,944.5914,062.9470.0 %5.01,300.09639.3550.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 331,942.6874,660.08-133.7 %0.01,696.571,335.4321.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์26,725.9913,732.9748.6 %5.03,853.84463.8088.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,693.923,127.3659.4 %5.0284.03251.0411.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์114,690.24120,611.00-5.2 %0.01,874.57854.3254.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์25,221.6319,708.0021.9 %5.01,050.67415.8560.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์110,836.0678,810.0028.9 %5.01,028.91871.3215.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์24,996.351.00100.0 %5.0863.650.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์56,505.1723,980.5757.6 %5.0865.45627.9527.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย39,782.841.00100.0 %5.0817.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์15,385.0927,726.98-80.2 %0.02,352.122,754.58-17.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์18,106.2816,139.3910.9 %5.04,157.30429.2789.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 56,318.0135,232.0037.4 %5.01,224.70796.7934.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,934.271,814.0053.9 %5.01,197.29185.2584.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์96,567.7197,425.00-0.9 %0.01,965.572,082.36-5.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,494.753,791.0015.7 %5.0976.54566.2042.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,333.871,879.0043.6 %5.0615.23553.8210.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์39,973.9550,755.01-27.0 %0.04,460.083,075.0431.1 %5.0
รวม 1,702,276 1,476,919 13.24 % 106,057 78,562 25.92 %