สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี3,129.161,185.0062.1 %5.0471.84149.9968.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,183.224,755.54-13.7 %0.0623.97131.7178.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,577.501,760.0050.8 %5.0681.03239.0764.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี17,273.6216,054.007.1 %3.52,356.99647.4872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง5,495.82798.0085.5 %5.0321.1828.3091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,823.99368.0092.4 %5.0274.1747.9982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,761.60369.0094.5 %5.0221.5124.8388.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน7,021.16462.0093.4 %5.0178.4924.9886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,854.52511.0089.5 %5.0216.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,528.89455.0090.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,671.63694.0085.1 %5.0524.0979.7184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,702.80676.0085.6 %5.0346.9387.2474.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,617.827,799.86-38.8 %0.01,080.401,021.015.5 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี8,035.033,604.0055.1 %5.01,042.32892.0514.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,699.47843.0077.2 %5.0680.99668.351.9 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี6,588.961,278.0080.6 %5.0680.99666.202.2 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,719.311,750.0077.3 %5.01,869.97617.5067.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,356.823,275.3538.9 %5.0571.93767.20-34.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,971.693,767.8836.9 %5.01,479.68632.3157.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,488.764,193.7350.6 %5.0786.5996.7787.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี10,983.0110,719.332.4 %1.01,531.0462.5095.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,604.055,102.8522.7 %5.0852.65757.8611.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี4,222.831,566.0062.9 %5.0729.8759.5691.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,593.901,357.0070.5 %5.0642.99204.4668.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,425.293,697.9016.4 %5.0795.081.0099.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี10,759.605,440.0049.4 %5.01,446.741,846.94-27.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,885.975,200.0011.7 %5.01,099.37586.0946.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี6,088.572,675.0056.1 %5.0833.15201.3375.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี12,039.6611,836.081.7 %0.51,836.7674.6295.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี12,675.272,335.0081.6 %5.0738.07297.7459.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,331.702,193.0049.4 %5.0814.13527.1635.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,944.411,900.0061.6 %5.0757.08175.9076.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,965.042,364.0052.4 %5.0749.17379.2749.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,844.901,800.0053.2 %5.0566.9234.5793.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี12,572.351,884.0085.0 %5.01,017.43166.2583.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี26,013.2326,776.84-2.9 %0.0627.51576.208.2 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,898.641,025.0073.7 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,897.091,655.0057.5 %5.0602.24197.4667.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี17,513.811,769.0089.9 %5.05,587.14123.5097.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี6,005.225,258.0012.4 %5.0833.14396.1552.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,996.912,160.0064.0 %5.0795.11213.9573.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,375.83309.0895.8 %5.01,289.53114.2591.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 132,584.9015,489.5252.5 %5.0923.88845.448.5 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,811.6916,536.00-40.0 %0.01,597.291,512.785.3 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,877.694,979.0315.3 %5.0311.47114.3263.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี71,788.9087,112.00-21.3 %0.01,265.57606.1952.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี38,311.7548,884.70-27.6 %0.0838.851,593.92-90.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี22,375.4115,023.2332.9 %5.0716.93605.4615.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,917.1220,833.42-90.8 %0.01,766.321,053.0640.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 5,064.262,637.9047.9 %5.0883.17788.6210.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,352.611,290.0061.5 %5.0566.92301.8046.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี19,561.7013,276.0032.1 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 523,785 379,684 27.51 % 52,536 22,910 56.39 %