สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,524.90622.0075.4 %5.0472.39110.3676.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,030.785,146.9043.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,659.162,317.0036.7 %5.0719.61274.3461.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,268.931,147.0073.1 %5.0776.6675.6690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร13,872.388,089.7941.7 %5.02,069.75643.4668.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,611.631,728.0069.2 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,423.26737.0083.3 %5.0467.5143.7990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,144.10665.0084.0 %5.0341.83125.0163.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,452.32507.0088.6 %5.0253.3144.9982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,454.771,068.0076.0 %5.0303.0561.2679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,336.27723.7983.3 %5.0360.4763.3682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,426.29654.0085.2 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,426.63417.0090.6 %5.0364.7258.3784.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,981.428,129.86-63.2 %0.01,233.031,018.4017.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,501.942,198.0051.2 %5.01,080.911,070.541.0 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,859.341,708.0055.7 %5.0795.67170.8178.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 434,337.1735,504.44-3.4 %0.05,928.6812,141.00-104.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,714.112,096.0022.8 %5.0548.47193.8064.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,711.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0714.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,550.594,598.00-80.3 %0.0600.69265.8155.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,380.512,296.5357.3 %5.01,499.26717.9652.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ650.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ493.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร8,760.6729,591.84-237.8 %0.01,746.47372.2978.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,862.919,839.32-154.7 %0.01,131.080.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,225.37500.0077.5 %5.068.9229.4457.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,815.71937.0075.4 %5.0871.7435.2196.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,410.641,091.0068.0 %5.0719.61359.3250.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,515.683,000.0014.7 %5.0525.40312.4540.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,519.857,730.00-40.0 %0.01,271.07812.9936.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,037.813,891.003.6 %1.51,042.88715.3531.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,549.532,335.5734.2 %5.0738.6358.9992.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร17,297.2615,248.7411.8 %5.02,088.76275.5086.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,858.1815,223.00-2.5 %0.02,181.384,191.60-92.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,692.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ359.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,967.953,033.5023.5 %5.0833.72319.9261.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,836.012,598.0046.3 %5.01,061.90338.4468.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,303.212,872.8033.2 %5.0947.79729.4723.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,673.743,578.0023.4 %5.0757.6434.4495.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร37,793.532,142.0094.3 %5.0931.82170.1181.7 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,885.571,242.0057.0 %5.0567.48275.5051.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,897.561,560.0060.0 %5.0852.72267.0268.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร3,104.871,580.0049.1 %5.0605.51313.8148.2 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,551.036,032.32-8.7 %0.01,137.95556.2051.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,642.411,799.0061.2 %5.01,175.98328.1372.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,275.066,518.82-52.5 %0.0954.32532.1544.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)25,912.3912,919.1050.1 %5.02,816.50847.7169.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 135,096.3118,330.0447.8 %5.01,625.06706.3456.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,626.5815,097.00-10.8 %0.01,776.861,501.3515.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ8,589.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ536.88ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร79,626.784.66100.0 %5.01,510.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร35,196.1811,600.0067.0 %5.0834.97462.9844.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบ32,248.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ551.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,736.8819,050.333.5 %1.51,876.351,707.999.0 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,690.341,486.0059.7 %5.0776.66430.0844.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 218,130.345,803.7768.0 %5.02,420.971,350.4544.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร3,223.11987.0069.4 %5.0605.51168.6772.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร16,791.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,151.511,969.5037.5 %5.0
รวม 512,980 287,975 43.86 % 56,573 37,255 34.15 %