สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา3,134.57513.0083.6 %5.0360.32101.5071.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,684.106,041.46-29.0 %0.0816.75360.8255.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,560.22284.0092.0 %5.0844.9539.4595.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,758.361,646.0056.2 %5.0588.4835.2794.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา120,543.7417,580.0014.4 %5.02,742.251,084.4160.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,843.7222,362.0410.0 %5.02,326.42917.0260.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,740.33710.0085.0 %5.0172.9649.2771.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,983.391,977.0060.3 %5.0322.8561.7580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย7,096.613,749.0047.2 %5.0264.8451.0180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,763.581,723.0070.1 %5.0220.1660.5072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,816.08957.0080.1 %5.0351.5624.3793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,650.58648.0086.1 %5.0343.2550.2785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย7,672.301,910.0075.1 %5.0223.2367.7369.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,962.17557.0088.8 %5.0225.5925.4688.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,367.04442.0089.9 %5.0186.6531.3283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,976.74609.0089.8 %5.0222.28129.0142.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,686.00541.0088.5 %5.0298.7341.7686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,711.31395.0091.6 %5.0165.159.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก2,469.32201.0091.9 %5.0194.614.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,620.88988.0078.6 %5.0129.7169.7846.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,958.22785.0084.2 %5.0326.7528.4991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,568.97645.0085.9 %5.0193.3861.4768.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 15,211.038,695.48-66.9 %0.01,004.97535.8446.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,667.823,497.0025.1 %5.0877.29901.55-2.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,449.233,243.006.0 %3.0474.42222.2453.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,922.072,033.0058.7 %5.0930.80814.4712.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,748.991,832.0051.1 %5.0588.48250.1357.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,289.892,183.0049.1 %5.0950.85528.4944.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,422.751,176.0065.6 %5.0512.45215.4658.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,645.603,351.0040.6 %5.01,327.64364.9872.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,586.002,201.2514.9 %5.0518.30516.320.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,708.923,188.0132.3 %5.01,246.88607.9151.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,412.962,345.0046.9 %5.0835.7285.7689.7 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,883.8822.3899.5 %5.0968.8263.6593.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,871.1824,144.00-172.2 %0.01,482.25141.5390.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,409.913,004.0031.9 %5.0816.69603.7926.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,193.181,120.0073.3 %5.0882.1652.7494.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,223.792,347.5027.2 %5.0581.06501.3613.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,408.953,496.0020.7 %5.0873.76227.7573.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,807.132,487.0057.2 %5.01,330.14293.3677.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,397.205,926.00-9.8 %0.01,120.96535.8052.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,829.182,970.0038.5 %5.0797.65142.5082.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,351.7911,978.88-43.4 %0.01,734.39115.0593.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,152.932,963.0075.6 %5.0626.53311.6250.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,646.274,467.003.9 %1.5797.68490.4938.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,272.484,299.0040.9 %5.01,139.97291.7074.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,292.813,490.0044.5 %5.01,101.91788.9428.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,159.307,086.00-15.0 %0.0816.6978.9390.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา17,513.195,689.0067.5 %5.0885.1889.1689.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,206.059,480.0022.3 %5.0464.19137.2270.4 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 41,313.6953,815.00-30.3 %0.0598.20631.55-5.6 %0.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 76,308.37109,490.00-43.5 %0.01,104.661,384.76-25.4 %0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 50,911.1537,245.9426.8 %5.0627.90224.0164.3 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 154,736.0526,577.7982.8 %5.07,874.841,170.6585.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,690.471,157.0068.6 %5.0281.77225.2420.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,781.343,914.0018.1 %5.0862.330.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,768.753,261.0031.6 %5.0702.57394.7443.8 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา7,231.166,558.009.3 %4.51,615.37428.2573.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,261.342,387.0044.0 %5.0778.66425.4945.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา28,124.016,614.7076.5 %5.01,373.161,144.4516.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา123,934.434,943.3396.0 %5.0748.810.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,011.232,388.0040.5 %5.0664.56109.1683.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑54,024.3213,656.5874.7 %5.0978.74498.6649.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 249,878.6514,526.5770.9 %5.02,779.01444.4684.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,656.217,370.39-10.7 %0.0448.28262.2841.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 71,003.9118,719.3473.6 %5.0530.00636.95-20.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา75,603.7246,524.0038.5 %5.01,417.80908.3635.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์26,195.9628,242.42-7.8 %0.0616.61587.454.7 %2.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา20,078.1014,623.1527.2 %5.0447.5253.7588.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 112,764.5351,829.8154.0 %5.0580.76553.764.6 %2.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 17,911.4121,259.05-18.7 %0.0617.54889.14-44.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา153,546.8823,424.0084.7 %5.0523.85355.3132.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 22,274.3113,511.3539.3 %5.0463.18730.48-57.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,255.5623,131.05-149.9 %0.01,692.711,553.618.2 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,214.231,640.0061.1 %5.0759.62786.60-3.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,448.211,320.0061.7 %5.0436.39294.0132.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,123.0028,397.59-48.5 %0.03,409.269,744.84-185.8 %0.0
รวม 1,459,304 760,505 47.89 % 70,143 37,652 46.32 %