สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก3,184.51809.0074.6 %5.0673.05198.2170.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก22,895.269,340.4559.2 %5.067.03133.42-99.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก12,516.1110,872.5013.1 %5.055.190.9598.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด23,236.7624,941.05-7.3 %0.082.6885.89-3.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก4,112.501.00100.0 %5.01,015.351.9099.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,617.562,200.0039.2 %5.0920.27230.4575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก20,700.7510,952.0047.1 %5.02,897.931,394.7051.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด70,411.9535,398.0049.7 %5.02,972.551,595.1346.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,938.937,143.74-3.0 %0.01,186.491,685.65-42.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก5,181.652,746.5647.0 %5.01,338.63798.5640.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก4,033.472,121.0047.4 %5.0901.25195.9878.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,753.721,092.0070.9 %5.0882.24440.5050.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก4,311.231,976.0054.2 %5.01,205.502,795.85-131.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,480.822,676.49-7.9 %0.0608.40316.3548.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,489.025,374.572.1 %1.01,566.811,453.287.2 %3.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)12,961.412,830.5078.2 %5.01,053.39179.2583.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,832.881.00100.0 %5.01,300.601.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานตาก23,946.584,769.8280.1 %5.0544.949.5098.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด71,310.7570,830.600.7 %0.51,216.96260.7578.6 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก5,087.151,884.0063.0 %5.01,148.45425.0363.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)17,001.8113,481.9720.7 %5.05,314.29540.9489.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,497.20643.0081.6 %5.097.2374.8923.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,341.55308.0077.0 %5.033.8225.7623.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,341.55260.0080.6 %5.082.557.9690.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,990.471,781.0040.4 %5.0977.33144.2885.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,268.83627.0080.8 %5.0806.17259.3767.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,447.313,990.7210.3 %5.01,129.45645.7342.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก15,529.9137,044.01-138.5 %0.01,680.922,240.20-33.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก16,442.739,006.0045.2 %5.02,270.41292.9087.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,707.413,090.00-81.0 %0.01,015.34282.8772.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก127,383.559,150.4192.8 %5.04,638.66115.1597.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก9,771.903,243.0066.8 %5.0959.15329.8465.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,662.513,812.5932.7 %5.0624.78411.7934.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก4,898.361.00100.0 %5.0560.560.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,936.5211,401.06-189.6 %0.0687.16380.1944.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,506.762,193.0037.5 %5.0768.1335.1095.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก10,604.214,097.1961.4 %5.0463.39314.4532.1 %5.0
เรือนจำกลางตาก 33,815.8242,748.81-26.4 %0.01,054.36450.1657.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,333.651,060.0068.2 %5.0692.07143.7279.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,454.393,534.3045.2 %5.01,871.04246.0986.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,673.431,222.0066.7 %5.0629.87705.61-12.0 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก6,798.003,915.8842.4 %5.01,186.49499.1457.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก6,166.133,912.7136.5 %5.01,369.45476.5265.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก2,437.684,360.50-78.9 %0.0977.33395.9059.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 113,908.6212,922.237.1 %3.55,679.69423.0592.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 27,709.129,224.1866.7 %5.02,768.56648.2976.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,318.426,225.1514.9 %5.0422.50625.15-48.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก35,461.9743,352.38-22.3 %0.0289.16477.33-65.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก22,559.7634,332.81-52.2 %0.01,094.78825.6024.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก54,108.7339,048.0027.8 %5.01,368.17756.2544.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด98,894.506,515.0093.4 %5.01,247.36893.7728.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก26.0818,000.00-68,918.4 %0.018.392,915.49-15,753.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,032.953,220.5220.1 %5.01,110.42758.3831.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก3,190.15895.0071.9 %5.0692.08173.8574.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก48,740.3719,368.0060.3 %5.06,624.964,707.6928.9 %5.0
รวม 931,965 555,948 40.35 % 72,844 34,428 52.74 %