สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 49,099.174,485.2750.7 %5.03,247.36429.5686.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก4,028.86818.0079.7 %5.0160.7661.8961.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก241,084.1313,455.8094.4 %5.0286.73385.45-34.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก25,980.7119,444.0025.2 %5.066.0574.06-12.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก6,029.706,339.71-5.1 %0.01,031.48262.4174.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,437.672,448.0028.8 %5.0727.2246.3093.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,963.312,456.0038.0 %5.0551.49175.4768.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 717,419.9420,512.00-17.8 %0.03,429.93651.5681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก43,726.9230,608.0030.0 %5.03,199.301,055.7767.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,231.3710,968.72-109.7 %0.02,145.061,497.3530.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก7,749.6110,215.00-31.8 %0.01,678.021,497.0110.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,507.451,569.2765.2 %5.0689.19240.1765.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,926.661,691.0065.7 %5.01,221.62399.3167.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,347.442,289.0031.6 %5.0515.50574.96-11.5 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 319,219.9386,699.60-351.1 %0.06,745.455,246.3522.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,247.251,272.0075.8 %5.01,905.42400.3879.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,483.991,175.0066.3 %5.0765.24595.5022.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,264.273,656.0014.3 %5.01,601.962,177.32-35.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,680.606,651.85-17.1 %0.02,280.191,994.1512.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,342.474,066.0023.9 %5.01,449.8392.9793.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,029.2332,885.16-2.7 %0.02,102.08372.1582.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,564.123,954.53-54.2 %0.0605.35735.30-21.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,723.136,070.00-6.1 %0.01,563.92673.7156.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,437.822,943.9933.7 %5.01,107.541,979.13-78.7 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,985.383,187.0036.1 %5.01,207.943,609.79-198.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก23,626.0528,217.40-19.4 %0.02,093.91135.4893.5 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก172,525.91177,162.23-2.7 %0.01,074.32955.2611.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 13,790.0810,776.0021.9 %5.04,352.944,993.75-14.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,930.714,267.1713.5 %5.0993.45522.5047.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,939.676,738.1224.6 %5.01,469.0496.9093.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)19,060.7222,105.00-16.0 %0.05,473.79855.2684.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,455.388,601.009.0 %4.53,442.40973.2571.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,600.13277.0092.3 %5.079.502.8596.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก773,716.444,446.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก4,029.491,076.0073.3 %5.0974.431.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,417.90320.0090.6 %5.0727.2285.5088.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก5,424.425,564.00-2.6 %0.01,156.44343.1270.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,519.5145,274.89-431.4 %0.02,058.341,276.6938.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,616.765,726.00-24.0 %0.0760.66755.860.6 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,958.621,469.0070.4 %5.0521.70252.2551.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,734.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,659.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,410.4610,589.7926.5 %5.02,284.211,284.4043.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,954.542,423.0038.7 %5.0530.87559.25-5.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก6,859.823,488.0049.2 %5.02,039.31380.0081.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,143.612,496.0039.8 %5.0955.4196.6789.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,964.433,192.2035.7 %5.01,088.53536.3750.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,494.366,264.00-14.0 %0.01,031.48141.8986.2 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,728.637,905.0070.4 %5.0544.51265.0551.3 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 113,084.13135,819.00-20.1 %0.01,843.681,161.5037.0 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 76,026.5968,726.739.6 %4.51,430.97974.6131.9 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก23,398.9322,459.394.0 %2.0862.10731.8115.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 616,104.0116,642.00-3.3 %0.03,180.512,027.0636.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,407.97500.0085.3 %5.0689.18206.6570.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก5,305.092,340.0055.9 %5.01,031.46344.1266.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,125.6119,046.0013.9 %5.02,108.10593.4271.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,354.411,204.5064.1 %5.0708.19294.8558.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก7,188.891,890.0073.7 %5.01,601.94516.3167.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,891.751,712.0056.0 %5.01,021.270.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,205.393,928.006.6 %3.0898.35165.3981.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 163,109.2714,372.2177.2 %5.01,161.36437.6462.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 234,143.1315,096.4055.8 %5.02,598.00882.2266.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 342,463.6512,878.4069.7 %5.02,019.83120.0994.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์19,419.0115,470.8520.3 %5.04,272.23736.7182.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 782,018.396,616.8591.9 %5.0479.921,046.90-118.1 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล54,307.7125,784.2552.5 %5.01,338.541,113.7216.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก80,470.4684,127.99-4.5 %0.01,776.7196.9394.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,146.9516,923.0016.0 %5.0821.67300.6563.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก127,517.8249,731.5561.0 %5.01,039.0792.2291.1 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก510,329.5332,434.0093.6 %5.06,512.19947.0485.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก34,032.933,615.0689.4 %5.0994.391,334.24-34.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย38,564.7218,566.0851.9 %5.01,026.48778.9124.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,871.6839,057.00-107.0 %0.02,346.382,782.32-18.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก14,055.1611,497.9918.2 %5.03,579.62105.4597.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก25,119.896,464.0074.3 %5.02,489.57700.9771.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,601.061.00100.0 %5.01,352.43283.8979.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก34,472.5127,924.0019.0 %5.02,017.43282.3386.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,883.513,048.8021.5 %5.0860.33643.1325.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)5,182.409,117.00-75.9 %0.01,250.5695.3192.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,773.79736.0073.5 %5.01,253.330.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,267.941,193.0063.5 %5.0426.53269.1636.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 657,970.6233,768.5841.7 %5.012,066.329,310.0322.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก62,101.9721,159.0065.9 %5.013,040.755,449.7358.2 %5.0
รวม 3,216,596 1,362,089 57.65 % 153,264 74,571 51.34 %