สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,909.37960.0067.0 %5.0447.45140.0568.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,308.872,166.0034.5 %5.0543.730.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,766.572,137.0043.3 %5.0675.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,470.4915,387.0037.1 %5.02,710.35850.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0200.970.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,530.85618.0086.4 %5.0235.19100.4557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,753.241,126.0076.3 %5.0425.8278.0381.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,574.30711.0084.5 %5.0222.3886.1661.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,091.351,203.0070.6 %5.0333.26118.3564.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,346.23758.0082.6 %5.0271.9987.9067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน4,334.30649.0085.0 %5.0201.3486.2257.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,451.15473.0089.4 %5.0178.6689.3350.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,757.01656.0088.6 %5.0221.1766.3670.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,606.063,801.0017.5 %5.01,036.94867.0316.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,083.682,678.0034.4 %5.0614.101,159.83-88.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,592.452,223.0038.1 %5.0656.62197.1070.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,278.302,250.0031.4 %5.0542.53484.6810.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,592.573,163.0043.4 %5.01,374.611,898.10-38.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,604.293,800.00-45.9 %0.0547.40772.83-41.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร5,060.311,903.0062.4 %5.01,208.09641.0846.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)4,086.803,457.0015.4 %5.0822.24229.3072.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร12,261.1610,575.0013.8 %5.01,512.34309.0379.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,786.931,407.0062.8 %5.0732.690.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,844.33824.0055.3 %5.050.6063.40-25.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร4,047.161,234.0069.5 %5.0789.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,264.52861.0073.6 %5.0523.51251.6651.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร4,235.703,440.0018.8 %5.0846.78452.9546.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,284.151,135.4411.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร7,849.286,676.0014.9 %5.01,512.34756.1750.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,704.282,478.0033.1 %5.0732.69137.1981.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,826.6712,953.09-89.7 %0.01,512.3447.9396.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,608.442,702.4025.1 %5.0657.53423.0635.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,649.372,310.1080.2 %5.0808.75342.0057.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,231.514,597.00-8.6 %0.0846.78294.9065.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,639.852,309.0050.2 %5.0590.38256.9156.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,445.014,373.00-26.9 %0.0580.5634.5394.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร12,299.902,276.0081.5 %5.0941.86304.0067.7 %5.0
รจจ.พิจิตร 36,883.6236,682.170.5 %0.5696.42287.7458.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร3,032.561,084.0064.3 %5.0447.45225.5949.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,860.751,530.3160.4 %5.0694.65278.0560.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,581.111,162.8067.5 %5.0548.97399.0727.3 %5.0
สปส.จ.พิจิตร5,858.075,629.173.9 %1.5884.81425.2051.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,920.925,903.10-50.6 %0.0713.70540.2624.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,578.895,362.24-17.1 %0.0770.7298.6087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 146,198.4515,105.6367.3 %5.01,197.96456.3061.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 234,944.658,157.9676.7 %5.01,311.44264.2279.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,531.987,544.06-36.4 %0.0332.82461.44-38.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร141,006.6781,893.0041.9 %5.0887.761,292.73-45.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร23,490.9620,695.0011.9 %5.0720.24860.74-19.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร39,305.6122,407.3843.0 %5.0616.301,291.45-109.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,573.021,839.0048.5 %5.0637.64189.6670.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,099.948,125.01-59.3 %0.01,532.56577.0862.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร10,572.97643.0093.9 %5.03,344.82233.9093.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร18,469.0318,597.12-0.7 %0.03,794.354,253.91-12.1 %0.0
รวม 581,802 351,496 39.58 % 46,526 24,903 46.48 %