สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,700.471,034.0061.7 %5.0571.8545.1492.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์22,378.4917,567.8221.5 %5.081.9552.4736.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,897.803,585.788.0 %4.0895.13210.0976.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,566.721,468.8058.8 %5.0800.41128.7583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์14,553.119,326.0035.9 %5.02,947.551,001.3466.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4361.1785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,927.44812.0083.5 %5.0442.2969.8584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,538.69766.0086.2 %5.0285.9299.0865.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,797.68561.0088.3 %5.0397.33104.2673.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน2,862.02812.0071.6 %5.0345.3334.9289.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,736.72745.0084.3 %5.0368.3469.8681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,476.52453.0089.9 %5.0523.3735.3793.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,079.161,176.0071.2 %5.0326.8269.4078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,347.88236.0094.6 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ5,033.83144.0097.1 %5.0344.05103.2170.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,377.33671.0084.7 %5.0329.696.6498.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,990.923,566.0040.5 %5.01,427.57831.2541.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,141.863,833.6225.4 %5.01,123.32980.5212.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,550.271,383.1261.0 %5.0800.05613.0923.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,910.51735.0081.2 %5.0685.95142.5079.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,885.322,866.0071.0 %5.02,123.881,607.6524.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,015.412,631.00-30.5 %0.0517.26323.3437.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,368.923,468.5035.4 %5.01,427.571,332.416.7 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,948.893,925.00-33.1 %0.0688.79257.2062.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์6,531.6114,878.00-127.8 %0.01,598.72252.6184.2 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์78,284.0829,897.6061.8 %5.0678.74607.7510.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 14,448.0514,794.00-2.4 %0.04,673.306,343.00-35.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,926.602,357.4040.0 %5.0933.16400.6157.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์2,919.361,107.0062.1 %5.084.2869.4617.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์4,253.391,182.0072.2 %5.01,066.2759.9194.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,441.231,004.7070.8 %5.0762.01303.0160.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,224.724,151.6220.5 %5.01,028.23623.1939.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,334.565,110.2145.3 %5.01,522.65810.4946.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,455.205,553.20-1.8 %0.01,465.61442.6569.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์7,148.623,146.0056.0 %5.01,161.35219.9481.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์14,509.0912,246.1215.6 %5.01,202.10200.4583.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,963.352,592.3078.3 %5.0781.03242.7468.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,788.324,509.0022.1 %5.01,047.25494.9452.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์7,201.192,745.0061.9 %5.01,902.97381.4280.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,919.131,555.5077.5 %5.0933.15514.3744.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์7,568.274,061.3846.3 %5.0598.2569.5888.4 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์9,326.053,072.0067.1 %5.02,009.72332.5083.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์50,097.1042,803.3814.6 %5.01,126.311,431.30-27.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,309.281,304.0069.7 %5.0609.89490.1119.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,920.273,091.8237.2 %5.0909.73552.1239.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,878.381,701.0056.1 %5.0800.41366.0254.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ4,192.604,054.503.3 %1.5977.98564.5842.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,826.662,514.1047.9 %5.01,218.40849.9730.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์5,806.629,881.18-70.2 %0.01,123.32538.4152.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 120,449.0616,884.0917.4 %5.01,596.33476.2970.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 235,303.9213,708.0061.2 %5.01,774.90550.8069.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 334,280.0017,010.0950.4 %5.01,839.84647.4664.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)31,665.939,534.1569.9 %5.02,744.20579.8078.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์24,103.7214,240.0040.9 %5.0383.95542.59-41.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,743.365,666.10-19.5 %0.0351.131,055.55-200.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์229,381.86115,988.9949.4 %5.01,936.431,001.4648.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบ11,003.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ888.47ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์38,789.7019,174.7650.6 %5.0822.90551.2233.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน47,459.4226,184.0044.8 %5.0944.67361.0061.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี26,535.9221,806.4017.8 %5.01,100.50933.1315.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์13,889.5330,648.60-120.7 %0.02,619.001,949.4025.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,500.153,000.1433.3 %5.0895.48657.9426.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์3,267.70851.0074.0 %5.0685.95325.7052.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์28,123.345,969.0078.8 %5.06,012.1411,062.82-84.0 %0.0
รวม 955,853 541,745 43.32 % 72,294 46,036 36.32 %