สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,979.65258.0091.3 %5.0445.3074.1083.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,002.846,539.4053.3 %5.058.3246.3420.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,555.626,293.81-38.2 %0.0730.53138.9781.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,008.431,353.0055.0 %5.0673.5091.3386.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี23,397.7024,313.99-3.9 %0.02,298.41297.3587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,516.462,417.0056.2 %5.0331.5790.2572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,716.511,942.0058.8 %5.0279.6760.8078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,064.901,137.0077.6 %5.0320.2646.1785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,892.58903.0081.5 %5.0319.1436.1488.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,614.98712.0084.6 %5.0300.9757.0681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,905.09698.0085.8 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,563.04593.0087.0 %5.0495.61122.9975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,288.38461.0089.3 %5.0265.3050.2981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,399.04263.0094.0 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,015.207,151.6510.8 %5.01,358.06922.8732.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี3,530.053,259.007.7 %3.5483.340.9599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,658.051,563.0057.3 %5.0679.78294.0756.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,409.151,259.0063.1 %5.0407.27259.3536.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,582.663,661.0051.7 %5.02,194.761,252.4642.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 107,699.848,307.00-7.9 %0.02,415.00630.0073.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,430.984,063.00-18.4 %0.0532.59374.6529.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี3,227.495,334.67-65.3 %0.01,216.7770.0894.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,656.702,110.7454.7 %5.01,320.04579.4156.1 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี1,754.182,131.00-21.5 %0.0844.64130.1584.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,895.3614,774.30-35.6 %0.01,529.58281.2081.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,713.312,921.9938.0 %5.01,110.86366.5767.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 814,638.945,955.3959.3 %5.01,098.28404.7863.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,175.7114,060.207.4 %3.54,901.062,085.9257.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 713,930.059,220.3033.8 %5.03,801.561,085.8571.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,535.97430.0087.8 %5.0825.6156.9293.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,739.741,999.2046.5 %5.0730.54464.5536.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,820.994,811.0829.5 %5.0957.40170.3082.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,665.7933,710.29-495.0 %0.01,434.141,402.672.2 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,741.122,236.0040.2 %5.0787.59557.8629.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,847.871,594.0058.6 %5.0925.43105.6188.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี10,276.3214,615.55-42.2 %0.01,739.69102.8294.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,338.821,905.0083.2 %5.0635.4588.5386.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี4,065.631,827.0055.1 %5.0863.66338.2060.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,807.982,988.0021.5 %5.0901.69166.9781.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,188.224,006.0035.3 %5.01,358.07635.4753.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,432.644,143.3023.7 %5.0825.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี26,798.574,829.0082.0 %5.0951.94409.5057.0 %5.0
สพ.ราชบุรี47,275.4327,036.4942.8 %5.0924.75225.2575.6 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,170,458.6056,515.5695.2 %5.010,668.913,321.5068.9 %5.0
รจก.เขาบิน 106,369.92206,664.00-94.3 %0.01,451.12914.8537.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,769.341,080.0061.0 %5.0445.29146.0167.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,003.493,786.7524.3 %5.01,034.80387.9962.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี19,217.1473,734.40-283.7 %0.01,515.05301.0080.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี11,809.123,638.1069.2 %5.0768.58283.5463.1 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,884.326,259.239.1 %4.51,129.87232.7579.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,693.222,878.0038.7 %5.01,110.86350.4368.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,663.872,743.0025.1 %5.01,032.731,047.65-1.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี38,313.1920,735.3145.9 %5.04,751.941,236.2374.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,377.574,644.60-6.1 %0.01,347.39368.6272.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)14,670.758,105.0044.8 %5.04,641.25701.0384.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 165,436.5511,841.9581.9 %5.01,601.24174.8089.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 230,691.8811,240.4063.4 %5.0997.01890.3010.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,367.504,562.0015.0 %5.0316.51475.00-50.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี14,620.42137,592.00-841.1 %0.0658.051.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 223,660.4719,827.0016.2 %5.0753.84500.0833.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม43,723.6918,581.0057.5 %5.01,054.08622.5140.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี34,684.3443,573.00-25.6 %0.0861.04552.7535.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี14,823.9416,112.99-8.7 %0.0607.2538.0093.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,004.422,847.8485.0 %5.0565.82945.55-67.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง27,184.168,618.0068.3 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,869.5722,588.00-90.3 %0.02,018.471,416.5129.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี10,277.9810,733.82-4.4 %0.02,466.51107.8195.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,536.801,717.0051.5 %5.01,234.40662.0346.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี185,936.7397,513.9247.6 %5.01,399.59126.4191.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,499.883,292.0026.8 %5.01,105.06292.3273.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,620.34661.0081.7 %5.0521.37252.5951.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,674.2118,072.0026.8 %5.04,483.264,864.13-8.5 %0.0
รวม 2,251,602 1,059,945 52.92 % 94,444 36,484 61.37 %