สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 71,529.3429,178.0059.2 %5.0262.2941.2684.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,923.32858.0070.6 %5.0719.8169.0990.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,356.7214,416.30-72.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี16,632.7020,473.00-23.1 %0.069.57106.19-52.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,330.41958.1477.9 %5.01,195.21323.3772.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,779.101,770.0053.2 %5.01,024.060.10100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี18,880.818,051.4357.4 %5.03,020.731,487.7250.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง5,305.161,665.0068.6 %5.0340.2054.6383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา5,384.511,374.0074.5 %5.0322.4651.9783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,901.75580.0088.2 %5.0250.1326.0389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,411.91586.0086.7 %5.0285.1787.5769.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,763.54622.0086.9 %5.0415.5787.9678.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,435.71527.0088.1 %5.0671.3887.8486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,613.12530.0088.5 %5.0895.8583.4790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,359.75211.0095.2 %5.0549.6188.8283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,812.12507.0089.5 %5.0414.1941.8489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,741.91571.0088.0 %5.0267.8470.9673.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,738.27408.0091.4 %5.0376.7872.8580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,785.43787.0083.6 %5.0340.1270.9079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0314.1469.2578.0 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,783.7219,114.50-405.2 %0.01,244.40403.1167.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี7,029.536,910.801.7 %0.51,377.521,509.71-9.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,945.441,414.0071.4 %5.01,029.2822.9897.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี5,749.401,204.8179.0 %5.01,371.29357.2873.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,784.061,951.0048.4 %5.0828.2876.6890.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13260,499.13248,559.734.6 %2.096,563.8718,731.2580.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,729.260.10100.0 %5.0947.850.09100.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,943.344,953.0016.7 %5.01,777.161,980.47-11.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,738.152,620.86-50.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,076.305,554.82-9.4 %0.01,211.40342.0071.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,845.515,546.00-14.5 %0.0830.55557.9932.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,182.6916,459.00-166.2 %0.01,613.56139.5291.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,722.802,417.0035.1 %5.0909.97429.2352.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี4,293.451,685.0060.8 %5.01,138.1617.3198.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,591.571,410.0060.7 %5.0871.93550.1736.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,629.035,283.00-14.1 %0.01,214.22364.7770.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,290.6731.2699.4 %5.01,632.432,205.99-35.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี6,103.516,238.00-2.2 %0.01,095.69459.6558.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี4,001.264,438.00-10.9 %0.01,138.16358.2968.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,894.619,914.00-68.2 %0.01,618.78100.0493.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,458.762,758.0077.9 %5.01,061.95723.9731.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,566.854,354.504.6 %2.01,233.24369.5570.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,819.702,700.0044.0 %5.01,328.17553.3558.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,337.094,199.8521.3 %5.01,461.43839.8242.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี6,763.145,970.9711.7 %5.01,024.7945.0195.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,695.5010,895.006.8 %3.0583.61236.8159.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี69,699.4662,845.049.8 %4.51,539.28669.1056.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี3,220.041,599.0050.3 %5.0352.3080.3477.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี5,149.094,379.1715.0 %5.01,427.17515.4563.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,410.642,732.5819.9 %5.0921.44252.7672.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี8,838.547,499.9615.1 %5.0921.93426.4853.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี5,137.554,226.0017.7 %5.01,442.27982.0131.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)19,057.685,715.3270.0 %5.06,455.10195.7097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี26,041.268,220.0768.4 %5.0951.98280.3470.6 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"13,426.6711,357.3915.4 %5.070.28403.48-474.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 123,228.9068,760.27-196.0 %0.01,932.94744.7961.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 223,393.0117,824.0023.8 %5.010,738.55916.7291.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 312,117.959,683.1820.1 %5.02,541.75917.0163.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 413,605.7711,276.1017.1 %5.02,048.66764.9062.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,663.687,089.9451.6 %5.0389.69328.0815.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,452.844,934.25-101.2 %0.0329.870.2999.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี57,994.0070,715.01-21.9 %0.01,473.24364.9475.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี98,193.8756,758.0042.2 %5.01,130.93859.1324.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี43,373.9745,049.00-3.9 %0.01,366.561,688.00-23.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี33,839.4635,211.35-4.1 %0.01,209.08700.1042.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี88,254.608,240.5090.7 %5.01,136.36223.2580.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,535.4610,937.0819.2 %5.0960.80262.2872.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี60,404.2326,688.0055.8 %5.02,681.721,936.5727.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,326.703,251.0024.9 %5.01,138.16764.7532.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 117,353.069,888.7043.0 %5.03,730.462,434.0334.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,517.841,966.5044.1 %5.0871.93491.0243.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี86,560.6033,546.0061.2 %5.06,440.395,526.0714.2 %5.0
รวม 1,330,957 991,050 25.54 % 191,046 57,024 70.15 %