สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,081.441,087.0064.7 %5.0452.37156.5065.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี20,257.2313,130.0935.2 %5.083.05270.75-226.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,696.162,118.0042.7 %5.0661.54192.6370.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,118.681,516.0051.4 %5.0433.3550.2188.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,840.061,690.6484.4 %5.02,315.381,097.0652.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี5,643.211,813.0067.9 %5.0287.2947.5083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,521.23808.0082.1 %5.0306.2034.1588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,900.49627.0083.9 %5.0336.3934.6589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า5,409.931,568.0071.0 %5.0209.6976.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,691.99559.0088.1 %5.0200.4695.0052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์5,000.54836.0083.3 %5.0231.1460.1974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,838.241,061.0078.1 %5.0384.3395.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก5,147.431,375.0073.3 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง7,812.82903.0088.4 %5.0335.5458.9482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,616.61854.0081.5 %5.0323.0647.9385.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,272.004,977.3246.3 %5.01,174.971,198.81-2.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,554.091,878.0047.2 %5.0623.51111.1182.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,252.233,162.0025.6 %5.0965.80957.920.8 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,526.891,395.0069.2 %5.0712.81435.7038.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,163.171,914.0039.5 %5.0585.48894.40-52.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,583.041,002.0078.1 %5.01,060.88950.0010.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,796.461,680.0055.7 %5.0510.17793.49-55.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,722.663,683.0035.6 %5.01,441.20933.1535.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,588.933,517.5737.1 %5.0984.81474.8151.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,893.163,014.0079.8 %5.01,650.37142.5091.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง15,998.0614,272.9310.8 %5.03,673.409,032.40-145.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี4,116.861,885.0054.2 %5.0813.671,113.12-36.8 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี8,679.847,253.2616.4 %5.02,372.982,369.300.2 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,712.461,671.0055.0 %5.0794.6534.7195.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,972.57980.0083.6 %5.0585.48298.5849.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,541.974,056.9210.7 %5.0870.72714.3118.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,586.287,019.14-25.6 %0.01,041.86502.9251.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,348.507,388.0044.7 %5.01,289.071,256.682.5 %1.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,446.422,037.0054.2 %5.0908.75284.7068.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี8,292.8111,451.42-38.1 %0.01,650.37162.9790.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี15,006.5111,966.0620.3 %5.02,101.56441.4079.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี10,118.112,122.0079.0 %5.0737.61471.6736.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,067.204,200.0017.1 %5.0832.69285.0065.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี6,010.753,069.0048.9 %5.01,155.96679.4441.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,244.902,560.0051.2 %5.01,193.99598.2749.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,894.804,450.00-14.3 %0.0737.6160.7191.8 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี7,871.708,496.00-7.9 %0.0430.57301.1530.1 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 72,201.1450,176.6330.5 %5.01,169.75564.5051.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,181.671,019.0068.0 %5.0471.38144.4069.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,866.013,031.0021.6 %5.0657.00237.5063.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี33,277.1422,126.0033.5 %5.02,061.92756.0863.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,234.261,421.0066.4 %5.0604.49394.7934.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี5,371.084,894.008.9 %4.01,003.83475.6352.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,349.622,261.0048.0 %5.0610.04241.3060.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี4,109.023,801.807.5 %3.5927.77316.3565.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,881.363,673.0024.8 %5.0536.84534.270.5 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1135,900.7715,049.9488.9 %5.0987.38772.8321.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 217,672.266,735.3861.9 %5.01,110.21376.8266.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 347,241.4313,296.2571.9 %5.01,401.56777.6844.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,471.003,497.0058.7 %5.02,131.82310.5085.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,871.525,317.0032.5 %5.0433.6538.0091.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี85,729.2880,882.005.7 %2.51,341.47815.8439.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี125,479.2249,748.9560.4 %5.0822.54421.8948.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี30,958.2148,854.00-57.8 %0.0946.57930.001.8 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,924.1527,261.00-5.2 %0.0747.11355.5452.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง42,498.6610,200.0076.0 %5.0766.16114.0085.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง80,056.8610,483.0086.9 %5.0689.63142.5079.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,735.9425,522.00-12.3 %0.01,885.85400.9078.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 5,001.535,068.79-1.3 %0.0776.06447.4242.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม5,606.4811,163.00-99.1 %0.02,072.7999.9795.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,553.89976.0072.5 %5.0623.51532.7414.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี39,840.8912,132.0069.5 %5.03,553.815,209.47-46.6 %0.0
รวม 1,099,852 569,636 48.21 % 66,103 43,228 34.61 %