สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,427.30934.0072.7 %5.0346.2342.3087.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,759.003,532.206.0 %3.0612.81114.0081.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,573.042,124.0040.6 %5.0574.78157.8772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 629,560.706,713.2777.3 %5.05,632.15229.1495.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 227,167.0120,771.0023.5 %5.02,353.52575.1875.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม124,424.9016,126.6134.0 %5.02,571.45366.7085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 16,725.661,656.0075.4 %5.0216.2871.3267.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน28,332.863,669.0056.0 %5.0384.25112.2470.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล6,732.481,481.0078.0 %5.0258.3499.9961.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,981.122,636.0086.1 %5.0466.0145.6090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,611.501,197.0093.2 %5.0274.0447.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน5,215.10774.0085.2 %5.0372.7857.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน6,207.201,327.0078.6 %5.0281.0561.7578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,827.10711.0085.3 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,647.397,652.9947.8 %5.02,494.551,500.4239.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,986.505,006.00-25.6 %0.0835.21347.6458.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,155.015,504.00-32.5 %0.0783.24578.5726.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,722.213,338.0041.7 %5.0898.05636.3629.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,668.421,284.0065.0 %5.01,387.59257.9281.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,613.972,035.0043.7 %5.0593.80104.4982.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,332.861,887.0043.4 %5.0574.77349.6539.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,268.788,500.8124.6 %5.01,639.681,797.31-9.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,556.384,786.0013.9 %5.02,114.232,754.05-30.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,332.914,775.23-43.3 %0.0470.12487.97-3.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,062.344,053.0019.9 %5.01,145.25509.2955.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม4,386.981,614.0063.2 %5.0596.37101.6583.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,263.6818,832.46-9.1 %0.01,867.86199.4989.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,912.482,007.0048.7 %5.0707.88858.26-21.2 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,232.708,454.0030.9 %5.0686.761,303.59-89.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม4,240.641,559.0063.2 %5.0841.0169.8891.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,343.58992.0070.3 %5.0479.70157.4767.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,617.734,232.008.4 %4.0650.11363.4744.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม6,203.814,354.0729.8 %5.01,358.061,109.4518.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,207.004,122.0033.6 %5.01,493.99216.0585.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,348.641,178.0078.0 %5.0575.5646.5591.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม15,683.6515,504.821.1 %0.53,655.37152.7695.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,682.592,230.0080.9 %5.0669.86198.2770.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม4,006.942,480.0038.1 %5.0745.93541.5027.4 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,100.932,825.0031.1 %5.0635.33324.2249.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,521.546,010.0020.1 %5.01,505.47845.9043.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,451.945,893.00-8.1 %0.0783.9688.4788.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,452.8052,880.12-135.5 %0.0736.70482.1834.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา13,550.507,680.0043.3 %5.0767.86319.4658.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา19,889.2818,088.009.1 %4.5944.21299.2068.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร45,925.0641,267.4310.1 %5.02,208.94523.3776.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี34,496.9018,797.7145.5 %5.01,987.96494.9975.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,461.717,459.0034.9 %5.01,111.51300.2073.0 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม141,752.22182,411.00-28.7 %0.01,550.092,091.02-34.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม710.621,129.00-58.9 %0.0214.26140.5734.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม4,666.801.00100.0 %5.0917.07163.0382.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,865.502,602.0032.7 %5.0669.86437.0334.8 %5.0
สปส.จ.นครปฐม16,953.2216,658.641.7 %0.52,476.381,132.2254.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,704.032,005.5657.4 %5.01,012.15437.7156.8 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)6,139.844,760.0022.5 %5.01,117.31140.8887.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม9,913.095,121.3648.3 %5.0621.37182.8370.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 122,986.4014,348.5437.6 %5.01,204.91786.5534.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 221,191.949,738.1454.0 %5.0930.67926.980.4 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม66,567.6020,805.1668.7 %5.0480.19394.4217.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,928.0911,317.10-63.4 %0.0367.50287.3421.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม160,426.5549,838.0068.9 %5.0883.87501.6043.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,094.69ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม52,359.4114,184.4172.9 %5.0370.32130.5664.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม21,808.7542,708.00-95.8 %0.0550.15473.5613.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)46,943.6119,192.0059.1 %5.0463.31458.861.0 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล39,489.264,598.0088.4 %5.0506.89282.0444.4 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง26,508.8031,944.00-20.5 %0.0622.30171.5672.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,230.3422,347.90-171.5 %0.01,184.881,640.70-38.5 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)290,315.38341,073.00-17.5 %0.01,619.281,594.291.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,039.843,554.4912.0 %5.0745.93670.5610.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,921.0624.0099.2 %5.0365.59171.4753.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 772,181.6058,627.2218.8 %5.019,454.6914,249.6426.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม48,584.3225,882.3746.7 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,575,061 1,225,805 22.17 % 96,609 52,584 45.57 %