สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,892.741,234.0057.3 %5.0234.21116.0350.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,509.981,846.0047.4 %5.0481.42107.5477.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,866.081,733.0039.5 %5.0443.3934.8792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,367.2220,500.1819.2 %5.03,037.69565.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 231,465.223,372.0589.3 %5.03,309.57206.5893.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,849.501,308.4880.9 %5.0260.300.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,937.707,834.05-58.7 %0.01,013.85695.2331.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,456.482,254.0034.8 %5.0766.662,141.30-179.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,076.301,754.0043.0 %5.0443.3970.5484.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,388.541,183.0065.1 %5.0424.37178.5957.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,599.552,426.0032.6 %5.0471.26256.2745.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,916.482,806.00-46.4 %0.0351.47119.0266.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร5,133.584,018.2921.7 %5.01,108.95523.9952.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร8,311.398,853.35-6.5 %0.01,165.98441.3162.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,775.712,020.0046.5 %5.0576.50294.5248.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร4,276.191,177.0072.5 %5.0785.6869.7591.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,193.541,199.0062.5 %5.0348.31266.4423.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,219.465,107.14-21.0 %0.0728.63299.2558.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร8,481.2538,026.30-348.4 %0.01,489.27876.0641.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,644.131,337.0063.3 %5.0652.55351.2646.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,366.811,695.0049.7 %5.0356.5074.8479.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,578.6613,796.47-147.3 %0.01,155.1150.8995.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,220.381,550.0051.9 %5.0367.33337.258.2 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,772.612,152.0043.0 %5.0671.58194.1271.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,805.283,950.00-3.8 %0.0595.5241.8593.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,367.843,100.5829.0 %5.0481.42169.0464.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,569.865,283.00-15.6 %0.0576.5036.7093.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,616.772,165.0081.4 %5.0555.40102.0181.6 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 46,878.3962,700.00-33.8 %0.0710.18463.7934.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,777.7018,228.00-168.9 %0.01,728.411,370.0220.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,317.762,391.0027.9 %5.0272.25132.2651.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,595.0715,401.19-60.5 %0.02,021.721,122.4544.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,612.905,463.00-18.4 %0.0899.77401.6055.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,997.0920,552.00-128.4 %0.01,725.72365.4178.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร4,455.421,665.0062.6 %5.0842.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร9,027.977,349.4718.6 %5.02,215.20281.9087.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร9,127.524,582.8649.8 %5.0302.94148.5951.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร24,302.1611,967.7150.8 %5.01,142.27400.5864.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,579.344,517.4672.8 %5.0293.71178.9539.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร78,393.0065,068.0017.0 %5.01,232.34397.2467.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว11,689.4014,796.00-26.6 %0.0313.46126.7959.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,955.7113,600.31-13.8 %0.01,058.7892.6991.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,747.743,394.2028.5 %5.0728.63868.72-19.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร3,029.021,065.2564.8 %5.0291.26139.4952.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร69,063.5541,932.2039.3 %5.013,847.896,764.9351.1 %5.0
รวม 497,209 438,355 11.84 % 52,480 21,878 58.31 %