สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,267.55790.0075.8 %5.0240.3787.9363.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,332.261,423.0057.3 %5.0392.78113.5671.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง3,338.491,773.0046.9 %5.0443.3947.5089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,555.0117,051.04-25.8 %0.01,647.84858.2847.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,750.852,705.0043.1 %5.0193.6445.1376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ5,179.85940.0081.9 %5.0208.1387.4058.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,712.86353.0092.5 %5.0164.2645.5272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,610.03763.0078.9 %5.0127.7036.1071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,568.94342.0092.5 %5.0125.6325.3279.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา5,162.24414.0092.0 %5.0140.500.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้4,491.71323.0092.8 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,607.773,786.50-5.0 %0.0544.91385.1829.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,836.322,612.0046.0 %5.0867.89482.4644.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง6,291.80579.0090.8 %5.0392.81189.2451.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,119.821,112.0064.4 %5.0392.78314.0920.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง4,072.252,745.0032.6 %5.0620.951,186.27-91.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,255.805,171.72-129.3 %0.0386.40162.4558.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง1,774.573,012.00-69.7 %0.0697.04537.8722.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง19,129.0616,224.4215.2 %5.0887.20357.2059.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,811.711,270.0066.7 %5.0525.9050.5890.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,838.64571.0085.1 %5.0582.9526.7995.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,213.62500.0084.4 %5.0354.7547.5086.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง4,165.543,769.009.5 %4.5639.99330.3648.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง13,788.7227,340.00-98.3 %0.01,077.36964.0610.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,267.124,270.0018.9 %5.0849.17546.2535.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,541.572,601.0026.6 %5.0563.93229.2359.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง8,677.7913,327.10-53.6 %0.01,210.4586.7392.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,703.843,183.0032.3 %5.0411.80358.2313.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,850.322,529.0034.3 %5.0544.91280.8748.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,065.892,072.6249.0 %5.0563.93431.0223.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,756.191,659.0065.1 %5.0639.99210.0267.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,380.813,004.0031.4 %5.0373.7747.1587.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,763.331,901.0049.5 %5.0524.68137.4173.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 38,840.6635,710.418.1 %4.0612.47375.8438.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง561.021,000.00-78.2 %0.0278.6971.7074.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,290.671,289.0060.8 %5.0231.58187.6019.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,495.245,418.23-20.5 %0.0679.201,322.40-94.7 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,494.631,935.0044.6 %5.0449.83277.5238.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,879.013,000.0022.7 %5.0610.89390.6736.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง18,076.3318,652.74-3.2 %0.01,024.05456.6255.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,686.857,636.89-62.9 %0.0329.26812.49-146.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง61,743.7190,400.00-46.4 %0.0936.421,138.41-21.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,966.2918,137.444.4 %2.0293.85684.93-133.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ25,411.0416,555.0134.9 %5.0357.02174.8051.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,392.9019,726.07-208.6 %0.0977.451,006.64-3.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,709.291,938.0047.8 %5.0487.86287.6241.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,320.33858.0074.2 %5.0335.74155.6853.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,597.704,810.4174.1 %5.02,209.452,696.11-22.0 %0.0
รวม 388,348 357,184 8.02 % 27,297 18,749 31.32 %