สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,935.78904.0069.2 %5.0216.1339.1981.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,625.541,964.0757.5 %5.0425.31111.4373.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,480.132,105.4039.5 %5.0425.311.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,854.3415,827.0047.0 %5.02,331.45237.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0295.0057.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,749.66703.0085.2 %5.0182.3995.0047.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,491.76443.0090.1 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,236.775,257.99-24.1 %0.0955.05786.3717.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,956.865,146.05-3.8 %0.0653.50427.5034.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,351.741,693.0061.1 %5.0767.60368.2652.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,457.66814.0076.5 %5.0425.31302.6128.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม4,041.60901.0077.7 %5.0653.50320.5550.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,366.461,167.4065.3 %5.0387.28311.4219.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,226.002,956.008.4 %4.0635.83275.0556.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,049.942,496.0038.4 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม16,939.7110,331.9739.0 %5.0843.66106.7487.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,782.621,172.0069.0 %5.0520.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,492.681,032.0070.5 %5.0482.3657.0688.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,279.53235.5092.8 %5.0330.23290.5412.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,768.164,251.48-12.8 %0.0520.39263.9049.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,745.733,847.2018.9 %5.01,109.831,066.663.9 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,844.322,211.0062.2 %5.01,357.09656.6751.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,930.621,897.6451.7 %5.0482.36104.3378.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,839.045,909.93-22.1 %0.0881.6928.2196.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,391.655,591.2050.9 %5.0444.32169.7061.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,887.622,094.0046.1 %5.0577.44359.2537.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม4,092.423,372.0017.6 %5.0653.50213.4867.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,714.462,055.6056.4 %5.0520.3964.6087.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,097.733,451.0015.8 %5.0349.2458.9083.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,461.632,416.0078.9 %5.0463.34128.2572.3 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 36,676.2815,967.7556.5 %5.0588.60221.1262.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,747.39922.0066.4 %5.0273.1870.9374.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,568.514,242.087.1 %3.5729.56309.7457.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,387.391,298.1061.7 %5.0387.28174.0655.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม5,045.603,444.0031.7 %5.0805.63145.5381.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,249.921,503.0064.6 %5.0805.96493.9338.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,862.782,680.0030.6 %5.0444.32595.07-33.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม15,456.5416,590.17-7.3 %0.0669.71566.5115.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,389.413,842.0028.7 %5.0314.14331.50-5.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม70,277.8444,551.0136.6 %5.01,044.06532.0049.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,454.7710,964.9718.5 %5.0322.70376.92-16.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,234.831,500.0090.2 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม19,146.2418,964.011.0 %0.5936.80313.1266.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม69,420.1334,866.0049.8 %5.01,310.17759.0542.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,461.251,716.0050.4 %5.0463.34421.809.0 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม3,076.45759.0075.3 %5.0254.16230.119.5 %4.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม15,534.721,903.1887.7 %5.02,678.892,387.0310.9 %5.0
รวม 463,082 257,960 44.30 % 30,888 15,475 49.90 %