สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี3,021.92666.0078.0 %5.0492.05212.1956.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี9,424.105,313.7043.6 %5.059.5946.4222.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,416.644,405.8961.4 %5.0666.34295.3355.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,119.041,233.0070.1 %5.0701.2039.6894.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,060.2210,575.8638.0 %5.02,051.36523.1174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,465.92650.0081.2 %5.0203.0742.8378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,021.34520.0087.1 %5.0358.5585.5076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม5,036.42961.0080.9 %5.0162.600.0999.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,727.94471.0090.0 %5.0166.6259.0764.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,658.43875.0081.2 %5.0324.7587.4073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,379.20478.0089.1 %5.0411.5787.8378.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,546.21970.0085.2 %5.0358.30102.7071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี5,516.061,400.0074.6 %5.0296.7243.2085.4 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,319.14145.0093.7 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,770.857,086.3244.5 %5.01,176.601,230.25-4.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0700.56346.2250.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,370.821,440.0067.1 %5.0986.47312.1068.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,993.633,838.0023.1 %5.0839.48646.6623.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,715.171,056.0071.6 %5.0758.25336.3055.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี9,999.812,337.0076.6 %5.03,173.311,314.2258.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,451.812,359.333.8 %1.5501.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,979.743,093.0037.9 %5.01,252.67965.7322.9 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี8,596.772,475.5371.2 %5.0657.32114.3182.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,833.0112,180.0011.9 %5.01,632.99653.9460.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)15,625.3413,809.0111.6 %5.02,976.15764.7574.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,456.102,500.0054.2 %5.0796.28363.8154.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,795.741,194.0068.5 %5.0796.2852.1293.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,523.811,702.0051.7 %5.0644.16586.089.0 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,244.453,685.7813.2 %5.0948.41208.8678.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี7,619.5814,289.00-87.5 %0.01,956.281.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี6,136.614,444.5327.6 %5.01,176.631,060.829.8 %4.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,825.252,949.0022.9 %5.0796.2865.5591.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,899.3312,311.74-24.4 %0.02,602.8034.6798.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,047.361,225.0084.8 %5.0777.26463.0140.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,918.214,836.021.7 %0.5967.43738.1623.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,036.863,166.0021.6 %5.0739.23169.1277.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,445.062,489.0044.0 %5.01,005.46481.9452.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,801.863,032.0020.2 %5.0993.17107.8989.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี11,551.421,797.0084.4 %5.0750.13282.4862.3 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี310,815.0663,978.6779.4 %5.01,255.933,640.15-189.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,018.91912.0069.8 %5.0530.06164.7868.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,514.823,581.7320.7 %5.01,081.55485.4655.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,479.492,590.0025.6 %5.0663.17285.7056.9 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,819.394,702.2019.2 %5.01,020.07395.7961.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,991.682,535.5236.5 %5.0777.27101.0787.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,333.7112,929.009.8 %4.53,595.43227.0593.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)19,586.9212,978.4833.7 %5.02,884.021,107.5061.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 177,368.0513,115.0083.0 %5.0895.01691.2522.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 218,856.9313,991.3425.8 %5.01,036.21553.4046.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,508.994,850.0012.0 %5.0406.09373.358.1 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี90,021.2151,957.5542.3 %5.0850.18983.92-15.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี85,874.1548,249.0043.8 %5.0856.02612.9628.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี27,736.3817,953.0035.3 %5.0920.99588.0536.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี43,014.5021,026.0051.1 %5.0807.99669.6517.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,377.8014,384.2325.8 %5.0596.44426.0028.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด82,203.1524,421.0070.3 %5.0825.58934.38-13.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี15,828.3222,653.87-43.1 %0.01,823.442,843.16-55.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,394.722,392.0029.5 %5.0720.22536.7525.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,208.351,834.0056.4 %5.0568.09101.7082.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี45,023.1412,770.2571.6 %5.06,905.766,733.712.5 %1.0
รวม 1,132,327 491,765 56.57 % 65,248 35,383 45.77 %