สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,333.58702.0078.9 %5.0476.65303.3236.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,568.377,539.5012.0 %5.066.05290.79-340.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,717.305,448.84-46.6 %0.0799.92183.7877.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,386.781,926.0043.1 %5.0628.790.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,068.447,861.9251.1 %5.02,454.331,188.9751.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์5,079.421,482.6070.8 %5.0326.3542.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี4,364.46588.0086.5 %5.0257.6753.2979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,377.71439.0090.0 %5.0256.79100.7060.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน5,152.89835.0083.8 %5.0416.9576.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,424.36399.0091.0 %5.0445.69133.0070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,722.181,632.0065.4 %5.0464.0738.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,541.061,979.0064.3 %5.0574.6871.2587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด5,085.46752.0085.2 %5.0353.56114.0067.8 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์6,149.9511,662.50-89.6 %0.0856.73244.1571.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์5,609.545,798.53-3.4 %0.01,160.20757.3034.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,985.781,991.0033.3 %5.0515.21198.0461.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,901.76905.0068.8 %5.0522.69140.5073.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,268.661,806.0044.7 %5.0590.770.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,580.861,904.0058.4 %5.01,028.11601.7141.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,531.971,328.0062.4 %5.0704.84314.5255.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,016.331,223.4079.7 %5.0647.79570.4811.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,370.345,005.6569.4 %5.05,292.171,236.4576.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,292.242,228.702.8 %1.0492.38141.2971.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,720.183,846.0018.5 %5.01,026.47335.3567.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,742.121,875.3049.9 %5.0780.9235.4095.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,044.2112,380.015.1 %2.51,237.29595.5851.9 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน81,076.5252,008.3835.9 %5.0466.73568.07-21.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,920.538,166.1236.8 %5.04,254.884,610.35-8.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,888.202,200.0043.4 %5.0818.9484.4189.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,425.601,050.0056.7 %5.061.6770.27-13.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,928.43768.0060.2 %5.072.5755.7423.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,140.535,907.00-14.9 %0.089.9455.7438.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,916.23618.0084.2 %5.0856.9835.0195.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,387.731,031.0069.6 %5.0647.81678.95-4.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,005.333,447.6013.9 %5.0837.97388.8653.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,707.392,689.0027.5 %5.01,584.78884.3744.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,542.774,748.0050.2 %5.01,769.751,015.9642.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,165.271,697.6372.5 %5.0819.17142.5082.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,790.8110,428.71-53.6 %0.01,503.53184.3187.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,969.5117,511.00-25.4 %0.01,947.511,265.4035.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,946.302,854.0073.9 %5.0666.82222.4066.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,890.783,139.6019.3 %5.0837.98701.3716.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,442.801,858.0046.0 %5.0666.81494.0925.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,806.88187.5095.1 %5.0799.94370.4153.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,994.006,337.009.4 %4.5686.0559.3691.3 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,505.402,046.0082.2 %5.0821.80145.7082.3 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 51,582.1636,703.7928.8 %5.0947.181,019.56-7.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,945.29755.0074.4 %5.0514.70211.7158.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,884.114,291.1460.6 %5.0952.05263.1772.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,541.791,402.2060.4 %5.0609.78245.0059.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,101.516,171.4132.2 %5.01,446.461,025.1429.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,393.331,020.0069.9 %5.0685.82128.2481.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,752.703,450.608.1 %4.0705.071.9599.7 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,591.98121,800.00-119.1 %0.03,074.17734.0876.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 126,836.649,148.9965.9 %5.01,322.78789.8040.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 231,379.8813,670.2256.4 %5.01,637.40900.7245.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,765.967,823.8265.6 %5.0317.840.9599.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,554.192,215.3413.3 %5.0370.27237.5035.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์645,269.3836,737.9294.3 %5.04,258.9352.1498.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน60,841.643,500.0094.2 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี48,376.3210,945.0077.4 %5.0821.301.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล36,399.9923,981.0034.1 %5.0942.761,263.65-34.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,632.68245,464.00-1,843.1 %0.01,677.01799.4052.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,884.373,326.0062.6 %5.0874.74602.7631.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,955.72753.0074.5 %5.0476.67203.7757.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,086.5513,778.0014.4 %5.04,187.973,362.1819.7 %5.0
รวม 1,404,263 759,169 45.94 % 69,286 32,512 53.08 %