สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,829.43968.0065.8 %5.0538.64333.3838.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช58,628.0016,201.9972.4 %5.0536.54113.0078.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,007.927,635.9030.6 %5.069.24105.55-52.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,392.392,691.0067.9 %5.057.68121.60-110.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,182.292,362.0025.8 %5.0728.80142.6080.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,980.341,830.0054.0 %5.0785.8535.1395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช23,218.455,204.1377.6 %5.03,933.571,233.1068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0500.3945.6090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,599.95275.0094.0 %5.0204.8363.5869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา4,206.46414.0090.2 %5.0197.0170.8864.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,505.251,174.0073.9 %5.0462.031.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,236.90217.0093.3 %5.0273.4132.4388.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่4,221.94753.0082.2 %5.0246.1469.9971.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,369.06603.0082.1 %5.0353.5369.1780.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,561.94763.0083.3 %5.0246.360.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,525.872,077.5062.4 %5.0527.7534.5793.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน4,229.57289.0093.2 %5.0274.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,663.42452.0087.7 %5.0369.0569.0181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,984.31873.0082.5 %5.0278.8634.3687.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,503.65731.0083.8 %5.0234.0035.2984.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,453.27454.0086.9 %5.0383.3386.3177.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,772.96553.0085.3 %5.0388.15186.2252.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,184.181,004.0076.0 %5.0318.0051.6183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,408.82558.0083.6 %5.0296.7490.1669.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์4,189.66524.0087.5 %5.0270.1437.9785.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง4,176.91572.0086.3 %5.0246.6239.1184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,130.25485.0088.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม4,197.29429.0089.8 %5.0192.8369.8863.8 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,867.844,758.4018.9 %5.0823.8871.2591.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,167.801,200.0076.8 %5.0604.94104.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,610.887,649.15-15.7 %0.01,812.71944.3047.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,922.751,718.0041.2 %5.06,305.96295.4595.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,182.611,382.0056.6 %5.0680.63377.1544.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,862.211,627.5043.1 %5.0484.48304.9537.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40185.2548.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.13254.9410.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,242.823,464.0033.9 %5.01,356.32886.9634.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,749.291,435.0061.7 %5.0918.96492.0946.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1516,400.5527,159.14-65.6 %0.04,471.235,982.95-33.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 84,131.091,400.5066.1 %5.01,533.47393.4174.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,846.821,703.0064.9 %5.01,356.34768.8343.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,682.78658.7682.1 %5.0880.934,089.29-364.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,456.242,966.5814.2 %5.0719.94230.6468.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,508.614,114.3936.8 %5.02,021.882,854.28-41.2 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,143.523,104.0025.1 %5.01,101.57252.3077.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,494.6413,392.50-16.5 %0.01,307.8052.6896.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช130,489.34125,444.003.9 %1.5721.88500.9530.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,836.7914,296.87-45.3 %0.03,547.335,567.25-56.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,710.322,000.0046.1 %5.01,014.04285.0071.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,711.371,658.5355.3 %5.0976.01315.4367.7 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,312.301,326.0060.0 %5.081.4678.803.3 %1.5
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,867.751,272.0031.9 %5.068.4357.0016.7 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,867.75344.0081.6 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,964.551,314.0066.9 %5.01,051.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,981.441,637.5045.1 %5.0626.17557.2511.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,199.661,065.0066.7 %5.0785.4865.4691.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,727.2544,219.00-472.2 %0.02,021.523,036.34-50.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,471.986,272.0026.0 %5.01,603.54849.8347.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,277.503,001.0029.8 %5.01,128.14422.4862.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช9,720.457,000.0028.0 %5.01,603.53142.5091.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,829.31200.0094.8 %5.01,128.14285.0074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,252.635,218.56-22.7 %0.01,090.18640.2241.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,276.512,675.0049.3 %5.01,337.31371.6572.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,232.781,000.0080.9 %5.01,447.50285.0080.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,592.811,000.0082.1 %5.0937.980.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,892.912,700.4581.9 %5.0546.67238.7256.3 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 178,716.41110,000.0038.4 %5.02,374.08280.0088.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 40,248.0628,461.3029.3 %5.0882.20629.4528.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,650.335,948.0010.6 %5.0530.98104.2180.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,911.731,023.0064.9 %5.0576.66427.5525.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,744.093,210.0032.3 %5.01,280.28540.0857.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,447.232,154.0037.5 %5.0785.84213.7572.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,474.411,000.0059.6 %5.0709.4295.0086.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,572.223,343.006.4 %3.0976.02144.4085.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,969.113,483.0065.1 %5.03,773.121,138.4469.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช5,147.836,498.85-26.2 %0.01,063.551,057.350.6 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช34,237.115,079.6085.2 %5.01,133.53180.4384.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 129,801.1312,860.8756.8 %5.0906.48713.9821.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 221,082.3710,057.0052.3 %5.01,669.531,140.0031.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 322,765.737,816.2865.7 %5.02,575.991,144.2455.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 15,949.0812,075.9924.3 %5.01,341.42494.2463.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช26,671.3215,449.0042.1 %5.02,835.44886.4568.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,296.611,000.0084.1 %5.0289.6290.0068.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,402.4414,127.6618.8 %5.0306.65789.06-157.3 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล19,713.9967.1299.7 %5.0579.44438.4224.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช86,464.0340,000.0053.7 %5.01,752.69185.0089.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช47,060.213,500.0092.6 %5.01,329.18285.0078.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล736,338.0629,539.0096.0 %5.01,085.85324.4670.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช172,051.5684,504.0050.9 %5.01,139.80828.4027.3 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช81,056.441,637.0098.0 %5.0917.9665.4692.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช458,472.5643,007.2890.6 %5.01,109.08774.5330.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,385.8118,509.009.2 %4.5899.2540.2595.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช42,305.0731,836.2824.7 %5.0888.35701.7521.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร37,644.4315,467.0058.9 %5.0957.381,109.88-15.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,939.957,682.0063.3 %5.0766.38237.7269.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง159,117.3950,334.0068.4 %5.01,388.061,026.2326.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,284.8232,822.49-70.2 %0.02,511.642,156.7114.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช22,625.6015,355.3232.1 %5.04,531.162,801.8338.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช109,506.293,210.0097.1 %5.02,084.7767.6596.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,221.354,596.25-8.9 %0.01,090.11820.4724.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,445.571,331.0061.4 %5.0785.85298.0262.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,501.4730,000.0031.0 %5.05,603.115,685.84-1.5 %0.0
รวม 3,035,068 1,008,456 66.77 % 115,170 63,408 44.94 %