สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,635.261,344.0049.0 %5.0412.17182.7255.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80103.54-85.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,470.891,661.0052.1 %5.0386.84144.0062.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,617.164,864.00-34.5 %0.0659.4146.6892.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่11,987.1610,051.0016.2 %5.02,085.58873.4458.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,160.321,899.0063.2 %5.0308.61120.8260.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,638.16915.0080.3 %5.0330.1228.4191.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,464.76577.0087.1 %5.0183.080.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,479.02855.0080.9 %5.0313.93103.6867.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,499.60510.0088.7 %5.0289.3789.9568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,512.83745.0083.5 %5.0328.4349.2585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,430.24473.0089.3 %5.0420.38112.0973.3 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่3,958.955,292.50-33.7 %0.0735.35116.8584.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,254.593,079.045.4 %2.5659.38370.8243.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,311.661,539.5264.3 %5.0343.58160.3653.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,847.13853.0070.0 %5.0407.43367.099.9 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่4,038.871,860.0053.9 %5.0925.60242.2573.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,528.823,474.001.6 %0.5697.41758.07-8.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,247.272,089.0035.7 %5.0659.38142.6978.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,979.981,752.0056.0 %5.0811.42436.2346.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่4,096.961,910.0053.4 %5.0944.62950.95-0.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,990.091,595.7019.8 %5.0472.96327.7530.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่5,156.594,405.2114.6 %5.01,267.951,076.3915.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)4,275.142,399.0043.9 %5.0685.72412.5839.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,582.871,102.5075.9 %5.01,096.74381.9065.2 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่588,497.25310,204.0047.3 %5.03,330.99762.2077.1 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่5,001.882,187.5956.3 %5.0811.50557.5831.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,677.713,002.0065.4 %5.093.1285.718.0 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,812.331,440.0062.2 %5.0754.4753.9192.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,107.301,513.0051.3 %5.0564.19211.1162.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,556.692,949.0017.1 %5.0735.44398.8245.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,359.471,870.0057.1 %5.01,039.70456.0056.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,693.973,052.0035.0 %5.01,172.81280.7476.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,519.102,835.0048.6 %5.0830.52361.2456.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,834.2714,126.00-2.1 %0.01,305.94160.5587.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,001.752,325.0022.5 %5.0640.36346.7545.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,913.833,732.044.6 %2.0811.50477.1741.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,356.253,101.007.6 %3.5659.38261.1560.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,085.181,180.0071.1 %5.0849.54327.7561.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,395.982,745.0037.6 %5.0602.33168.6372.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,602.322,969.0074.4 %5.0697.42451.9335.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่143,251.5224,045.0083.2 %5.01,218.56684.0043.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,081.411,890.0038.7 %5.0564.30291.0248.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,849.673,002.0022.0 %5.0887.57348.6560.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,273.092,520.0023.0 %5.0621.40293.5552.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,326.334,499.7315.5 %5.0925.62325.8564.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,341.551,890.0043.4 %5.0697.41228.0067.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,782.205,510.8548.9 %5.03,017.36349.2088.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่41,264.6411,310.0072.6 %5.01,724.47797.3953.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,905.503,021.5448.8 %5.0408.83334.4018.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่65,348.0475,074.00-14.9 %0.01,243.13932.9025.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่23,790.7140,224.00-69.1 %0.0797.122,093.28-162.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่17,060.1818,636.62-9.2 %0.0648.77623.743.9 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม23,921.1015,618.0034.7 %5.0628.75208.1166.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก29,690.0628.4599.9 %5.0663.58700.44-5.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่32,929.943,002.0090.9 %5.012,291.341,235.0090.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,195.472,954.917.5 %3.5618.52464.2424.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,812.901,151.0059.1 %5.0450.20331.0426.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,878.491,004.0092.8 %5.03,148.13238.0092.4 %5.0
รวม 1,207,282 629,858 47.83 % 60,936 23,440 61.53 %