สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,829.06575.0079.7 %5.0376.72205.5345.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา33,083.9924,809.6825.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,803.033,826.6051.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,216.143,525.63-9.6 %0.0547.87158.7471.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา4,193.271,752.0058.2 %5.0623.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,560.3714,052.00-33.1 %0.01,726.86806.9453.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา5,248.30855.0083.7 %5.0228.4668.6769.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว413.68507.00-22.6 %0.0456.0225.4294.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,691.20332.0092.9 %5.0256.1422.4991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,238.27480.0088.7 %5.0207.08116.9143.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,756.51549.6088.4 %5.0356.4334.6090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,776.23433.0088.5 %5.0209.2050.0876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,564.53755.0086.4 %5.0321.5049.1084.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,152.244,532.00-9.1 %0.0833.14887.09-6.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา15,546.387,358.0052.7 %5.0871.14503.6142.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,718.271,498.1668.2 %5.0947.20709.6525.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,620.701,387.0061.7 %5.0604.95335.2644.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,235.001,658.0048.7 %5.0528.8880.4984.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,993.572,279.0042.9 %5.0833.14445.5546.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,317.103,634.0015.8 %5.0916.23315.4065.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,749.432,915.1038.6 %5.01,137.36753.3833.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,109.021,348.0056.6 %5.0566.920.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,921.0413,867.21-181.8 %0.01,099.33342.2568.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,322.953,891.80-17.1 %0.0700.00223.8368.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,697.21808.0052.4 %5.059.8934.6042.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,564.861,114.0068.8 %5.0719.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา3,173.66776.0075.5 %5.0509.84328.7135.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,636.742,905.0020.1 %5.0642.98275.3757.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา26,454.8051,058.47-93.0 %0.09,390.311,416.2084.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,652.834,001.0014.0 %5.01,099.33831.2824.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,740.342,551.0046.2 %5.0700.00161.8676.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,575.676,403.35-39.9 %0.0703.8575.9289.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,248.723,154.0072.0 %5.0642.95831.25-29.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,849.274,056.50-5.4 %0.0776.09446.5642.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา8,342.904,289.0048.6 %5.0719.01438.6839.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา4,060.012,705.0033.4 %5.0700.03259.3563.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา3,259.473,161.703.0 %1.5418.2934.3491.8 %5.0
สพ.พังงา11,375.151,563.0086.3 %5.0700.03288.3258.8 %5.0
รจจ.พังงา 90,674.33112,680.00-24.3 %0.0922.95872.955.4 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,748.24859.0068.7 %5.0414.76275.2533.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,238.342,804.0077.1 %5.01,023.27502.2250.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา5,927.091,507.0074.6 %5.0642.98311.6051.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,275.665,509.95-28.9 %0.0779.79304.0261.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,103.222,269.0026.9 %5.0738.03262.7464.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,895.6514,227.11-19.6 %0.02,601.60515.5880.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา31,556.569,922.3968.6 %5.01,591.63494.0069.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง28,104.029,224.3767.2 %5.01,597.41302.5181.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,444.614,639.2045.1 %5.0351.40446.40-27.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา53,372.3674,990.00-40.5 %0.01,027.43595.0842.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,640.3913,351.5728.4 %5.0548.25785.49-43.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง28,824.1412,942.0055.1 %5.0653.03393.8339.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า38,637.2815,819.0059.1 %5.0669.29558.9716.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,558.5319,233.73-32.1 %0.01,567.522,355.64-50.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,752.611,868.0050.2 %5.0632.12542.3214.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,925.84828.0071.7 %5.0414.79246.2640.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,901.3310,152.0036.2 %5.03,852.923,961.59-2.8 %0.0
รวม 616,272 498,193 19.16 % 52,159 25,287 51.52 %