สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,873.53753.0073.8 %5.0249.44318.25-27.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11418.75-354.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต20,093.1710,688.4046.8 %5.063.3338.9738.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,759.4018,232.00-385.0 %0.0572.7133.2394.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,756.281,427.0062.0 %5.0477.63230.2151.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต34,351.1821,177.7838.3 %5.03,082.82945.8569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,436.274,320.0070.1 %5.0401.5752.2587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 26,859.262,846.0058.5 %5.0382.5560.0684.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้6,162.421,466.8076.2 %5.0367.3928.5092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,195.681,454.0072.0 %5.0390.26104.5073.2 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,865.014,386.0036.1 %5.0572.71164.3571.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0865.66129.6585.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,837.77550.0088.6 %5.0800.907,144.00-792.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,018.322,398.0060.2 %5.01,124.16168.1885.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,742.912,333.0050.8 %5.0838.940.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,562.322,518.0029.3 %5.0439.60210.6052.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,376.461,345.0060.2 %5.0382.55333.9212.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,800.902,652.0030.2 %5.0477.63735.11-53.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,917.682,442.00-27.3 %0.0353.0366.4181.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,230.852,286.0046.0 %5.0762.87443.4141.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,671.192,896.0021.1 %5.0420.58143.7465.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต7,112.0021,273.00-199.1 %0.01,409.42310.5978.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,390.954,145.005.6 %2.5705.82452.9935.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,456.685,742.00-28.8 %0.0743.86936.80-25.9 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก21,339.8214,639.0931.4 %5.0242.8584.2165.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,796.40313.0082.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต4,003.141,668.0058.3 %5.0572.7162.1589.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,584.14251.4093.0 %5.0401.57163.0159.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,808.754,911.00-2.1 %0.0762.87403.5247.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,983.3223,058.00-285.4 %0.01,200.241,940.40-61.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,859.00650.0088.9 %5.01,276.30860.0932.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต5,108.931,555.0069.6 %5.0991.06296.7270.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,042.3815,988.50-164.6 %0.01,143.19110.3490.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,363.711,699.0049.5 %5.0306.49288.545.9 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,941.074,769.84-21.0 %0.0610.74254.6058.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต4,360.881,619.0062.9 %5.0705.82105.8285.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,803.271,768.0053.5 %5.0496.65312.4937.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต4,184.034,059.003.0 %1.5610.74142.1676.7 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,569.823,436.0067.5 %5.0333.33168.2849.5 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 72,652.80119,812.20-64.9 %0.0927.621,131.51-22.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,178.751,339.0057.9 %5.0268.46423.07-57.6 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,363.772,916.0033.2 %5.0667.79322.7651.7 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,412.759,079.02-67.7 %0.0991.06462.1753.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,323.903,070.0029.0 %5.0819.92191.2976.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,296.73731.0077.8 %5.0258.27241.166.6 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,697.793,250.0012.1 %5.0420.58400.154.9 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต50,478.1114,406.9971.5 %5.0639.83339.0947.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต3,100.823,489.42-12.5 %0.0287.65122.0057.6 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง39,906.7027,480.0031.1 %5.0308.71380.00-23.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต45,587.4552,426.40-15.0 %0.0640.16233.5063.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต164,680.4575,093.0054.4 %5.0332.68520.34-56.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต20,981.1927,744.00-32.2 %0.0355.68131.9662.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,822.4118,240.00-32.0 %0.0956.081,062.47-11.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,693.903,633.001.6 %0.5477.63202.2657.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต3,081.22777.0074.8 %5.0230.42143.9337.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต39,037.0612,420.0068.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 726,515 573,623 21.04 % 34,215 24,971 27.02 %