สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,669.53132.0097.7 %5.0197.90147.2525.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,797.7811,337.00-136.3 %0.01,725.76322.0581.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี20,490.0816,230.2420.8 %5.085.80218.50-154.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,937.552,326.0066.5 %5.070.7157.3019.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี65,191.3957,058.2212.5 %5.0263.55486.93-84.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,620.4618,402.00-298.3 %0.01,264.92442.7065.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,235.663,208.000.9 %0.5766.930.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,464.5389.2097.4 %5.0825.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,122.586,681.5952.7 %5.04,634.88165.3596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,922.5223,056.46-10.2 %0.02,940.25845.5471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 215,590.588,328.4446.6 %5.01,723.22435.3574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี7,014.061,919.0072.6 %5.0216.5260.3672.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน6,293.121.00100.0 %5.0347.9356.0583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์4,311.91277.0093.6 %5.0261.020.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง4,157.29391.0090.6 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,632.89844.0085.0 %5.0378.0457.9484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,626.69243.0095.7 %5.0342.8650.7685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,446.581,168.0073.7 %5.0461.3347.5089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,810.14510.0091.2 %5.0337.3144.1686.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,746.69733.0087.2 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,579.35629.0082.4 %5.0316.7958.9981.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,720.06350.0093.9 %5.0310.2597.8668.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี4,092.71325.0092.1 %5.0319.886.5598.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,913.81643.0089.1 %5.0243.0345.6081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน4,114.88670.0083.7 %5.0234.7143.6281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,833.46280.0095.2 %5.0379.830.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,684.97704.0085.0 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,890.16762.0080.4 %5.0386.6664.4383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,904.63273.0095.4 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,500.886,768.0041.2 %5.0730.29189.0574.1 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,358.911.00100.0 %5.0601.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,873.2310,247.94-110.3 %0.01,991.651,638.7517.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,864.8110,432.0066.2 %5.09,804.97765.7092.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ3,067.791.00100.0 %5.0381.87288.8024.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน3,073.261,923.5037.4 %5.0497.72378.1024.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,406.991,243.0063.5 %5.0627.75696.35-10.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,498.13978.0072.0 %5.0521.66285.0045.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,119.192,121.0032.0 %5.0386.95422.75-9.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,499.097,577.37-37.8 %0.01,301.011,160.4210.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,726.142,544.2031.7 %5.08,035.97104.5098.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,539.641,341.0062.1 %5.0897.36361.9559.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,542.531,127.0068.2 %5.0891.60647.0127.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,234.554,143.242.2 %1.01,072.82368.6065.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,590.825,959.53-29.8 %0.02,058.931,789.4513.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,249.475,098.202.9 %1.01,962.551,355.1730.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี42,775.0410,786.0074.8 %5.01,779.893,498.41-96.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,815.643,582.76-27.2 %0.0627.68723.90-15.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,138.471,471.0071.4 %5.01,643.30946.2042.4 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,529.942,820.0049.0 %5.01,374.03862.9837.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,079.822,678.1234.4 %5.01,495.482,244.77-50.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,055.9421,955.00-262.5 %0.01,624.29487.3570.0 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี241,803.05277,323.75-14.7 %0.0996.341,045.00-4.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,522.719,108.28-6.9 %0.02,633.27259.3590.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,437.191,978.0042.5 %5.01,057.16392.6962.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,255.296,494.00-52.6 %0.01,417.71508.8164.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)11,323.878,911.3121.3 %5.04,148.02954.1977.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 109,194.148,345.149.2 %4.53,387.984,013.20-18.5 %0.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี7,109.083,923.0044.8 %5.0110.5672.9334.0 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,396.24795.0043.1 %5.076.810.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,881.241,004.0046.6 %5.089.6173.0018.5 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,074.741,074.0065.1 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,431.221,191.0073.1 %5.01,243.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,623.39688.0081.0 %5.0901.67332.5063.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,194.303,360.0019.9 %5.0701.21517.7526.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,729.6454,824.00-463.5 %0.02,502.382,013.3019.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,680.621,195.0087.7 %5.01,320.03616.6853.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,604.032,942.0018.4 %5.0901.69201.4077.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี10,988.4814,372.70-30.8 %0.01,928.5579.5895.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,338.9615,326.00-6.9 %0.02,377.415,058.75-112.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,510.023,180.0074.6 %5.01,434.131,740.40-21.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,251.463,493.0017.8 %5.01,148.90366.7068.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,342.022,568.0040.9 %5.01,205.94272.6577.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,988.404,805.003.7 %1.51,415.14724.8548.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,130.845,370.44-4.7 %0.0920.72171.9581.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,236.7118,813.0028.3 %5.0838.87459.8845.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,948.8413,272.00-48.3 %0.0608.48242.2560.2 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี71,765.2760,471.4515.7 %5.01,472.261,901.23-29.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,418.9715,240.00-5.7 %0.02,429.031,422.5541.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,912.895,255.0024.0 %5.0787.59115.3085.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,996.304,870.0018.8 %5.01,867.17432.2576.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี29,958.1119,696.0034.3 %5.0833.920.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,376.772,463.0043.7 %5.0643.00382.0740.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,886.2810,505.00-170.3 %0.01,776.42571.9067.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,080.417,130.00-74.7 %0.0958.741,137.15-18.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,536.353,235.8428.7 %5.0681.01647.334.9 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)56,363.3311,951.3478.8 %5.05,118.79917.1782.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 126,624.828,511.9068.0 %5.01,151.52456.9560.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 262,873.8912,042.0080.8 %5.02,168.03869.3059.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 322,893.5318,508.2519.2 %5.01,704.04776.3754.4 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,124.833,414.6871.8 %5.0389.90555.00-42.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,496.333,131.8330.3 %5.0303.96414.21-36.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี217,634.7098,083.0154.9 %5.01,254.25753.0040.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ9,983.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ392.35ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี137,814.6477,052.0144.1 %5.01,111.22475.0057.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี17,699.0033,117.00-87.1 %0.0989.401,292.76-30.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี31,946.2224,002.0024.9 %5.0822.24332.5059.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา54,369.7919,004.0065.0 %5.01,015.02230.1877.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ45,794.1423,352.0049.0 %5.01,000.42391.5260.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี65,022.6225,926.7860.1 %5.023,462.551,086.8895.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี29,855.5727,022.009.5 %4.51,140.00496.7056.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,013.701.00100.0 %5.01,266.29117.3690.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,648.172,720.0025.4 %5.0706.52698.251.2 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,146.878,232.00-59.9 %0.01,541.311,612.97-4.6 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,912.021,157.0060.3 %5.0492.2522.3495.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,078.93654.0078.8 %5.0695.86206.1970.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี24,512.0422,355.008.8 %4.07,438.684,028.9745.8 %5.0
รวม 1,819,109 1,275,831 29.87 % 159,487 65,444 58.97 %