สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,911.49866.5070.2 %5.0347.66112.6167.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง142,949.6137,282.5673.9 %5.0914.06106.6788.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,170.871,698.2046.4 %5.0537.82268.1150.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,978.551,829.3038.6 %5.0537.82103.8380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง15,125.6014,082.006.9 %3.01,945.00649.0566.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,289.53588.0086.3 %5.0260.7861.1976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,709.64404.0091.4 %5.0337.2589.3073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,648.18554.0088.1 %5.0321.1495.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น4,541.09376.0091.7 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง12,391.7210,154.2718.1 %5.01,165.35497.7557.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง4,552.994,804.41-5.5 %0.0956.17429.4455.1 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี3,007.65578.0080.8 %5.0458.67138.7069.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,675.792,807.7040.0 %5.0747.01930.59-24.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,596.691,623.2054.9 %5.0613.92328.8446.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,506.291,583.7054.8 %5.0575.86411.4528.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,226.121,433.0055.6 %5.0556.83729.76-31.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,695.562,723.00-1.0 %0.0442.81244.3644.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง4,375.931,302.0070.2 %5.0918.17568.3638.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,652.08289.8092.1 %5.0632.910.9599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง13,035.838,104.5037.8 %5.01,033.46171.8983.4 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง52,625.2851,152.502.8 %1.0362.76246.0032.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,512.211,758.0049.9 %5.0472.59483.87-2.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,021.144,256.00-5.8 %0.062.32129.79-108.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,647.751,447.4060.3 %5.0632.9055.5791.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง3,252.601,277.6060.7 %5.0480.77408.3015.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง4,144.423,030.0026.9 %5.0651.91445.9931.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง8,625.1129,337.81-240.1 %0.01,304.67942.6527.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,431.154,785.90-8.0 %0.0937.15430.5254.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,894.942,098.8046.1 %5.0727.98139.1780.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,332.387,166.90-65.4 %0.0785.03114.4785.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,518.451,956.5044.4 %5.0575.85513.5010.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,509.883,996.80-13.9 %0.0556.83447.5619.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,595.342,686.0025.3 %5.0461.66538.11-16.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,704.822,025.0057.0 %5.0689.94364.8947.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง3,320.251,484.1055.3 %5.0461.75114.5475.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง40,858.732,573.0093.7 %5.012,023.48361.4797.0 %5.0
รจจ.ระนอง 997,445.9422,441.4997.8 %5.08,852.15356.2596.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,847.56654.1077.0 %5.0366.67145.8360.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง8,296.055,098.0038.5 %5.01,393.54950.0031.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,750.961,771.0052.8 %5.0670.95347.3848.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,562.944,712.41-32.3 %0.0575.85481.0616.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,352.062,898.6013.5 %5.0470.12267.9443.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,182.603,963.00-24.5 %0.0575.85394.0731.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง19,507.8017,863.018.4 %4.02,668.65592.1677.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,197.254,204.00-0.2 %0.0114.85399.00-247.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,568.3620,570.0038.7 %5.0845.13622.9426.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,311.1412,980.809.3 %4.5484.45645.25-33.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี23,246.9513,856.0040.4 %5.0582.00248.2157.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,580.1317,673.14-84.5 %0.01,465.131,478.49-0.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,949.162,538.0035.7 %5.0746.99689.367.7 %3.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,013.401,897.0037.0 %5.0423.72163.6261.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง17,624.357,616.9256.8 %5.03,091.432,502.2219.1 %5.0
รวม 1,547,472 354,854 77.07 % 58,057 21,959 62.18 %