สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,925.283,489.92-19.3 %0.0467.3931.1993.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร18,335.3910,635.0042.0 %5.071.7634.6651.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,269.073,787.00-15.8 %0.0733.64111.3184.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,347.821,638.0051.1 %5.0638.54101.1384.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,690.877,607.6063.2 %5.01,893.59634.8166.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร5,111.491,376.0073.1 %5.0314.8537.0588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,685.95452.0090.4 %5.0297.5042.7585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว4,287.15313.0092.7 %5.0257.7541.8083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน9,891.341,082.0089.1 %5.0492.7887.1482.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม4,383.97396.0091.0 %5.0387.4550.4187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ4,196.94201.0095.2 %5.0478.9820.0895.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี4,336.35529.0087.8 %5.0324.4371.0278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก4,409.54651.0085.2 %5.0322.0968.4778.7 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร4,044.047,133.00-76.4 %0.0752.88236.7668.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,410.665,950.0047.9 %5.01,113.941,124.15-0.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,934.961,988.00-2.7 %0.01,037.87934.689.9 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,400.04725.0078.7 %5.0657.55214.6467.4 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1428,853.618,805.5069.5 %5.010,111.234,294.0057.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,135.812,450.0021.9 %5.0657.55345.8047.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,896.702,488.61-31.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,239.063,016.0028.9 %5.01,132.98969.4414.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,308.163,159.0026.7 %5.0796.04263.1366.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,578.5212,999.24-133.0 %0.01,266.06692.9345.3 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร62,060.5551,963.0016.3 %5.0586.58340.0042.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,403.172,154.0036.7 %5.0790.66503.4736.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,578.435,612.00-22.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7054.2714.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,171.90924.0070.9 %5.0790.6668.6791.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,931.48530.0081.9 %5.0600.53293.0151.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,532.363,858.00-9.2 %0.0809.68141.7882.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร93,788.9141,775.0055.5 %5.03,167.691,442.7954.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,337.611,852.2070.8 %5.01,418.22898.8236.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,724.562,160.0042.0 %5.0790.66305.1461.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,361.2613,099.25-105.9 %0.01,418.19208.6985.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,441.052,399.00-66.5 %0.0752.63504.3633.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,406.342,706.5620.5 %5.0790.69636.2019.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,769.781,532.0059.4 %5.0809.68275.2766.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,751.201,949.0048.0 %5.0461.43305.7133.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,755.582,638.0029.8 %5.0619.5234.5894.4 %5.0
สพ.ชุมพร11,501.432,917.0074.6 %5.0790.66290.3963.3 %5.0
รจจ.ชุมพร 44,291.1532,440.0026.8 %5.0883.51411.1853.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,916.41698.0076.1 %5.0467.39120.2074.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร3,245.753,718.00-14.5 %0.0511.71428.4516.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,523.371,381.0060.8 %5.0695.61137.7580.2 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,845.045,786.00-19.4 %0.01,106.93435.8060.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,346.871,624.0051.5 %5.0638.56276.8956.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร5,618.073,599.1735.9 %5.01,196.30274.3477.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,157.382,788.8061.0 %5.0783.22285.0063.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 144,339.597,360.0083.4 %5.01,984.90179.5491.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 218,529.1512,057.9734.9 %5.01,388.93379.0572.7 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล61,762.4515,397.0675.1 %5.0357.29657.01-83.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,660.9818,972.99-13.9 %0.0703.73772.35-9.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน41,494.7923,448.0043.5 %5.0814.28344.1957.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร159,542.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,044.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,705.3720,646.00-10.4 %0.02,617.67399.0084.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,055.662,697.0046.7 %5.0790.66663.0316.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,650.58588.0077.8 %5.0486.43179.3163.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร26,307.6111,760.0055.3 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 686,639 383,903 44.09 % 58,449 26,498 54.66 %