สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ668.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ165.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี5,050.556,714.00-32.9 %0.0833.64189.3477.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,915.741,385.0064.6 %5.0719.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี12,067.1711,514.004.6 %2.02,993.69939.5568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี8,695.182,800.0067.8 %5.0283.9670.7075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล7,594.461,007.0086.7 %5.0467.34102.4678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง5,052.09907.0082.0 %5.0311.490.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,705.21802.0083.0 %5.0312.8556.7581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,848.81678.0086.0 %5.0255.1123.4190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,750.90785.0083.5 %5.0137.190.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,800.35651.0086.4 %5.0400.4037.6690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง5,335.89387.0092.7 %5.0299.1244.3885.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ13,426.51577.0095.7 %5.0275.713.3198.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,869.41804.0083.5 %5.0279.815.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,991.52193.0096.1 %5.0403.997.5398.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,595.085,625.20-56.5 %0.0605.45510.8215.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,027.681,397.0065.3 %5.01,042.84698.7833.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 74,595.874,917.56-7.0 %0.01,274.70455.8264.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,821.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ535.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1036,485.2535,133.003.7 %1.512,237.465,293.9556.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,543.342,767.0039.1 %5.0928.75227.6775.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,334.162,081.4210.8 %5.0511.98249.7951.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี16,318.9411,836.7827.5 %5.01,309.04603.1353.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1113,025.8719,500.01-49.7 %0.04,038.895,738.95-42.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี3,145.40901.0071.4 %5.0453.3456.6187.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,513.321,274.0063.7 %5.0586.43265.0154.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,464.435,106.84-14.4 %0.0890.71695.3621.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,844.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,423.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี5,216.252,942.0043.6 %5.01,213.99296.7375.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี16,225.237,387.5754.5 %5.01,822.49244.2986.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,750.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ440.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี4,227.812,899.0031.4 %5.0852.68683.0519.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี4,012.283,543.0011.7 %5.0776.62175.3277.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,267.974,809.3023.3 %5.01,099.89498.5854.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี6,190.945,906.824.6 %2.0700.5655.9092.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี12,288.823,238.5073.6 %5.0719.57225.1568.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี22,201.0518,780.0015.4 %5.01,829.5116,793.57-817.9 %0.0
รจก.ลพบุรี 65,568.7058,047.0011.5 %5.01,014.87338.7166.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,345.461,354.0059.5 %5.0529.41142.1973.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี4,041.431,332.1367.0 %5.0738.58364.1450.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,639.771,257.0065.5 %5.0681.54280.5358.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ7,049.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ263.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี5,062.668,668.24-71.2 %0.01,501.531,058.0029.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี4,442.698,044.21-81.1 %0.0985.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 141,590.2719,447.5053.2 %5.01,246.05804.3435.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 234,668.7517,952.0048.2 %5.03,235.561,045.6267.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,792.739,935.24-454.2 %0.0449.85596.19-32.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี133,862.66185,220.00-38.4 %0.02,036.451,812.5811.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี14,779.169,718.0034.2 %5.0577.79189.5067.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ9,442.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ688.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง55,906.8527,032.0051.6 %5.0763.881,634.97-114.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบ146,229.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ379.71ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3,294.031,549.8852.9 %5.01,186.3945.0896.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบ26,027.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,719.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,395.333,583.0018.5 %5.0871.69335.0261.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,615.921,539.4957.4 %5.0624.49240.1761.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี24,873.1235,497.17-42.7 %0.03,637.098,742.42-140.4 %0.0
รวม 667,663 559,427 0.00 % 58,796 52,878 0.00 %