สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,570.553,459.193.1 %1.51,488.45614.3458.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 663,449.515,189.0091.8 %5.0225.59253.65-12.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,771.98546.3085.5 %5.0604.52279.4953.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา61,873.5226,023.0157.9 %5.0204.29339.03-66.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา25,816.958,359.1967.6 %5.0102.12267.62-162.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,319.3612,990.00-105.6 %0.01,384.20156.8088.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,291.452,325.4029.4 %5.0775.6753.2993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1228,912.7647,151.42-63.1 %0.08,271.78442.7094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 120,091.2729,212.72-45.4 %0.03,781.57999.7373.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43605.1587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,676.691,959.0070.7 %5.0458.50114.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5355.1087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม4,330.21616.0085.8 %5.0201.5779.8060.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,356.88655.0085.0 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,745.41387.0089.7 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง4,285.25390.0090.9 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,441.28478.0089.2 %5.0194.4944.6577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1369.7975.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,661.07956.0079.5 %5.0525.2635.2093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,496.12720.0084.0 %5.0432.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,255.69359.0091.6 %5.0388.7469.2082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ6,864.54658.0090.4 %5.0278.9069.3575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,412.85389.0091.2 %5.0246.3847.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,406.50594.0086.5 %5.0338.3730.2891.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,345.72468.0089.2 %5.0460.0141.2191.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,407.25744.0083.1 %5.0283.0232.2188.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,821.9016,322.64-85.0 %0.01,638.121,414.2513.7 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์12,295.6821,335.51-73.5 %0.02,171.17279.3087.1 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,860.2958,673.00-646.4 %0.02,058.45472.8977.0 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,340.7017,353.48-85.8 %0.01,422.85304.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,761.809,045.36-413.4 %0.0844.59360.9557.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 96,344.6710,409.61-64.1 %0.02,050.641,846.0810.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,157.6714,256.00-99.2 %0.02,026.681,634.7819.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,650.191,659.6070.6 %5.01,270.11407.8067.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา4,294.531,872.0056.4 %5.0729.401,549.45-112.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,989.295,429.039.4 %4.51,545.11468.9969.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,190.284,154.3020.0 %5.0965.971,063.40-10.1 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1626,623.6354,477.40-104.6 %0.08,416.166,825.7518.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,647.651,432.0060.7 %5.01,291.52276.9478.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,759.182,781.0026.0 %5.0813.70453.1544.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,411.152,612.0040.8 %5.01,175.0045,395.51-3,763.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 95,006.053,657.9026.9 %5.01,564.121,022.5634.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,441.903,363.0038.2 %5.01,842.971,738.975.6 %2.5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,834.9911,387.0517.7 %5.01,594.68133.8091.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,736.734,864.30-2.7 %0.01,963.86733.0362.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,390.343,910.00-63.6 %0.0572.41803.87-40.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,631.174,343.6722.9 %5.01,783.541,959.43-9.9 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา4,307.352,945.2531.6 %5.01,042.47406.9661.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 94,295.251,778.9058.6 %5.01,387.551,471.19-6.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,949.7227,120.61-51.1 %0.02,721.55797.0570.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,354.4610,867.434.3 %2.04,101.673,071.3525.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,488.0312,247.00-88.8 %0.02,125.10522.5075.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,734.262,317.0038.0 %5.01,060.93852.4119.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,692.114,984.50-35.0 %0.01,044.841,851.46-77.2 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 13,440.4913,602.00-1.2 %0.04,745.072,129.9855.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 812,259.3712,120.001.1 %0.53,912.304,493.27-14.8 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก39,274.0730,224.3523.0 %5.0492.19227.0753.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.060.8536.7439.6 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,908.21874.7954.2 %5.072.6369.354.5 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,889.021,719.0055.8 %5.0908.7547.9794.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา4,202.861,701.0059.5 %5.0737.66773.20-4.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา4,045.143,860.994.6 %2.01,038.42665.9535.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,358.358,504.80-15.6 %0.02,296.971,099.3052.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,196.731,741.4558.5 %5.0585.87162.3972.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,128.0712,532.37-23.7 %0.03,076.63162.6494.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,647.5118,299.0022.6 %5.02,649.42948.8064.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,973.702,516.6036.7 %5.0927.79458.1450.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,375.682,384.7045.5 %5.01,079.94143.4586.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ7,840.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,855.122,993.0038.4 %5.01,213.03389.6967.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,405.6817,916.00-231.4 %0.01,136.9769.1893.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา59,766.7725,955.0056.6 %5.0728.47292.7159.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา43,987.4321,474.9951.2 %5.0760.92455.0640.2 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา82,337.7366,238.0019.6 %5.01,361.78990.6827.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 42,782.02194,956.72-355.7 %0.0934.66859.108.1 %4.0
ทสญ.สงขลา 31,440.9518,688.5240.6 %5.0774.29501.0535.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา54,110.2877,726.00-43.6 %0.01,195.50886.2325.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,951.9615,807.96-5.7 %0.01,938.651,767.158.8 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา3,227.511,209.0062.5 %5.0623.56486.0922.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,980.68432.0089.1 %5.0927.791,176.53-26.8 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา28,214.3721,015.0025.5 %5.01,968.16740.0562.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,418.301,487.0066.3 %5.011,808.11377.7796.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,852.346,797.120.8 %0.51,669.35851.1649.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,031.213,825.5124.0 %5.01,327.13309.1776.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,179.353,979.7823.2 %5.0922.981,343.90-45.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา5,021.878,148.61-62.3 %0.01,003.881,248.30-24.3 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,035.836,587.00-30.8 %0.01,003.8898.2590.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)24,186.568,927.5163.1 %5.064,790.47797.4598.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 144,903.549,404.6179.1 %5.01,008.03296.4070.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 238,702.8211,912.5769.2 %5.01,228.63259.6678.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3116,728.0412,181.0489.6 %5.01,689.571,306.3622.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา12,143.9514,772.00-21.6 %0.0460.55476.49-3.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา16,005.8610,386.8535.1 %5.0375.85329.9012.2 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,338.0719,718.67-13.7 %0.0302.63582.82-92.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่39,273.0764,366.46-63.9 %0.0944.031,331.10-41.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ32,136.8329,988.006.7 %3.0877.721,095.20-24.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา31,734.2131,952.00-0.7 %0.0918.79955.45-4.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ6,189.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ265.57ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร75,637.0953,871.0128.8 %5.0968.10720.0025.6 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา27,512.0133,881.00-23.1 %0.0918.43506.4544.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ24,660.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ716.45ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ33,128.7112,585.7162.0 %5.0767.32373.6351.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,133.471,551.5550.5 %5.01,356.75113.5091.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,130.3633,827.38-86.6 %0.02,340.303,949.65-68.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา8,379.6613,468.00-60.7 %0.02,128.211,953.148.2 %4.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา49,621.0531,545.3436.4 %5.01,012.22677.8333.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,175.161,144.0072.6 %5.01,191.75224.3481.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,196.323,861.178.0 %4.0664.14809.84-21.9 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,853.576,295.00-7.5 %0.01,793.70308.7582.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,331.636,331.13-46.2 %0.01,439.28609.8557.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)3,221.702,174.0032.5 %5.0470.1869.4985.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,184.35789.0075.2 %5.0604.54171.9571.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 948,855.1151,439.49-5.3 %0.09,181.468,803.904.1 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา24,761.125,650.5077.2 %5.03,239.735,328.03-64.5 %0.0
รวม 1,711,367 1,537,571 10.16 % 233,030 139,444 40.16 %