สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,930.391,061.0045.0 %5.0392.65397.10-1.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล31,766.3613,901.7056.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,847.774,014.21-41.0 %0.0487.73103.5578.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,323.721,257.0062.2 %5.0433.03104.3075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,974.208,134.709.4 %4.51,818.85668.8063.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,722.6259.0098.8 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน4,359.40720.0083.5 %5.0167.7872.2057.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง4,385.87611.0086.1 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,879.51559.0088.5 %5.0160.7376.0052.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,419.58539.0087.8 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,419.90591.0086.6 %5.0336.6347.5085.9 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล12,175.317,724.7436.6 %5.0840.74424.6549.5 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,530.934,022.0011.2 %5.0510.07137.7573.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,850.304,434.00-15.2 %0.0677.89338.2050.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล3,132.031,331.7057.5 %5.0411.67389.505.4 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,567.453,010.0045.9 %5.01,362.471,184.6513.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,508.771,796.0048.8 %5.0563.80155.8872.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,213.091,631.0049.2 %5.0525.77407.0022.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล3,080.402,289.0025.7 %5.0392.65791.35-101.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,666.784,909.00-5.2 %0.0965.41642.2033.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,655.142,513.0046.0 %5.01,001.17703.9529.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,594.041,447.0059.7 %5.0601.83364.8039.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,808.7210,290.10-114.0 %0.0979.28260.3073.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,798.452,865.0024.6 %5.0658.88248.9062.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,248.17653.0071.0 %5.045.0469.09-53.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,731.77866.0076.8 %5.0658.8769.5789.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,419.201,550.5054.7 %5.0525.77238.3354.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,889.824,400.99-13.1 %0.0696.91358.1548.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล6,093.7113,337.52-118.9 %0.01,248.37635.7549.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,907.092,406.0051.0 %5.01,058.21419.9060.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,546.871,662.0053.1 %5.0582.81339.8341.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,611.8810,316.00-35.5 %0.01,153.29109.2590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,384.721,447.0087.3 %5.0582.81407.5530.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล4,040.092,976.0026.3 %5.0772.97637.4517.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,453.261,665.0051.8 %5.0544.78222.3059.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,693.281,706.0053.8 %5.0624.05402.4035.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล4,020.141,810.0055.0 %5.0487.7335.0892.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล11,320.978,667.0023.4 %5.0340.86226.7533.5 %5.0
รจจ.สตูล 32,182.4038,339.00-19.1 %0.0618.32685.02-10.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,967.32489.0083.5 %5.0354.62218.5038.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,692.922,102.0043.1 %5.0620.85422.7531.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,204.581,712.0046.6 %5.0430.69399.007.4 %3.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,815.595,019.32-4.2 %0.0811.01351.5056.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,537.042,767.0039.0 %5.0620.8591.7385.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,577.723,651.1034.5 %5.0770.65524.8531.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล24,680.299,915.9359.8 %5.01,268.60802.7536.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,459.274,953.76-11.1 %0.0327.45392.03-19.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล55,798.7440,248.0027.9 %5.0990.27495.9549.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล24,071.7418,086.2524.9 %5.0628.551,042.15-65.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู42,232.5121,576.0048.9 %5.0612.06540.2011.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,662.1113,556.61-27.1 %0.01,390.281,357.552.4 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,696.742,015.8945.5 %5.0620.85217.2065.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,853.04601.0078.9 %5.0354.62174.8050.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,708.1911,415.5667.1 %5.02,486.513,090.49-24.3 %0.0
รวม 470,112 309,622 34.14 % 36,287 22,705 37.43 %