สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,958.07650.0078.0 %5.0437.34197.8954.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง9,007.845,569.2038.2 %5.0125.16177.37-41.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง20,495.498,667.0957.7 %5.071.29277.84-289.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,442.301,194.0065.3 %5.0627.49194.7569.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,562.332,605.0026.9 %5.0653.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง13,523.678,759.2635.2 %5.02,414.98636.5073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง4,397.73424.0090.4 %5.0158.8048.3469.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,846.73297.0092.3 %5.0282.8569.1175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ4,381.72525.0088.0 %5.0317.3675.7876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง6,982.911,513.0078.3 %5.0265.0457.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,543.14948.0079.1 %5.0237.4789.6362.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,624.43774.0083.3 %5.0334.4382.0675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว5,135.92679.0086.8 %5.0255.0783.7667.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา4,398.08398.0091.0 %5.0253.0183.3067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน4,423.75527.0088.1 %5.0314.7498.4568.7 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,642.545,582.7152.0 %5.0770.76228.9570.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,980.405,704.40-14.5 %0.01,216.98541.5055.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,420.152,125.0037.9 %5.0608.47172.4671.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,502.502,109.0053.2 %5.01,045.821,044.020.2 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,458.421,131.0074.6 %5.0666.21342.9548.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง4,046.301,324.0067.3 %5.0741.58420.0043.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,587.792,150.0053.1 %5.01,159.93770.2333.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,001.113,080.00-53.9 %0.0475.57507.30-6.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,745.713,189.1444.5 %5.01,235.98937.6524.1 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,939.973,508.9010.9 %5.0798.63678.3015.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,589.4912,929.87-70.4 %0.01,654.35228.9586.2 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง137,893.25121,367.9912.0 %5.0463.67451.852.5 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,744.603,136.0016.3 %5.0741.58501.1832.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,543.744,978.6723.9 %5.05,921.77165.2097.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,313.404,200.0021.0 %5.078.0672.487.2 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,544.49805.0077.3 %5.0798.620.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,395.361,200.0064.7 %5.0608.47118.8180.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,921.222,765.0029.5 %5.0798.62426.5546.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,841.6827,915.99-377.9 %0.04,221.13895.5078.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง5,152.774,916.004.6 %2.01,350.09310.2177.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,535.241,637.0070.4 %5.0779.6152.2993.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง10,249.0515,148.22-47.8 %0.01,407.82108.3092.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,313.292,499.0042.1 %5.01,064.84707.7533.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,371.673,932.0010.1 %5.0931.74578.8537.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,774.091,771.0053.1 %5.0760.58228.0070.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,515.462,690.0040.4 %5.0834.37623.0025.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,377.065,295.00-56.8 %0.0608.4751.5091.5 %5.0
สพ.ตรัง12,222.219,380.0023.3 %5.0944.70427.1954.8 %5.0
รจจ.ตรัง 150,392.8153,336.0164.5 %5.0988.59944.154.5 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง3,055.47912.0070.2 %5.0456.34172.9062.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง4,282.823,400.0020.6 %5.0912.73445.5551.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,248.391,047.0067.8 %5.0551.42274.5550.2 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,509.655,256.00-16.6 %0.0969.76349.6063.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,624.261,431.0060.5 %5.0431.21224.2048.0 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,718.214,657.121.3 %0.5760.58179.5576.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง21,211.953,205.8684.9 %5.0717.44204.2571.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่9,761.4911,531.82-18.1 %0.02,416.881,171.2551.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 131,335.0412,896.8758.8 %5.01,230.56706.0042.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 230,319.2011,728.3761.3 %5.01,355.82781.8542.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,938.435,156.1925.7 %5.0337.46811.30-140.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง78,299.8543,173.0044.9 %5.01,317.61570.0056.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง21,051.3222,942.99-9.0 %0.0641.97336.3047.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง19,034.2222,850.00-20.0 %0.0667.37527.2521.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง16,487.9912,236.7425.8 %5.0573.87290.7049.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ18,074.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ517.75ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน16,607.179,152.0044.9 %5.0615.99441.7528.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด59,517.7529,220.0050.9 %5.0758.60551.8527.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง11,001.9818,127.00-64.8 %0.01,773.59878.2050.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง37,480.1727,460.0126.7 %5.0708.37280.1860.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 4,076.522,572.0036.9 %5.0874.68647.9125.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง3,055.94994.0067.5 %5.0475.36201.1457.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง31,630.2013,081.0058.6 %5.03,634.825,616.02-54.5 %0.0
รวม 947,988 606,367 36.04 % 62,608 30,371 51.49 %