สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,685.76734.0072.7 %5.0371.0935.0990.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง10,891.971,503.0086.2 %5.059.1468.67-16.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,775.172,259.0040.2 %5.0634.89113.0582.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,706.751,281.0065.4 %5.0542.2746.2991.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง14,703.428,675.0241.0 %5.02,367.79918.0761.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,573.62549.0088.0 %5.0328.4325.4892.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,564.12460.0089.9 %5.0243.858.1996.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน4,391.31380.0091.3 %5.0228.5518.6791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด4,416.41445.0089.9 %5.0241.2867.5872.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต4,432.21312.0093.0 %5.0383.9669.1482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน4,329.12246.0094.3 %5.0282.4668.8875.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว4,296.16392.0090.9 %5.0126.8236.2971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม4,431.95529.0088.1 %5.0185.1166.5064.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง5,597.124,801.8314.2 %5.0905.48400.9055.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,940.30685.0076.7 %5.0400.49381.904.6 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,785.142,490.0057.0 %5.0809.44460.7543.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,577.451,535.0057.1 %5.0484.89608.48-25.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,773.171,303.0065.5 %5.0694.36567.6318.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,962.042,415.0039.0 %5.0903.561,058.30-17.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,138.802,660.00-24.4 %0.0476.86546.21-14.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,430.924,253.0021.7 %5.01,359.921,104.2218.8 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง3,886.312,542.0034.6 %5.0493.62576.78-16.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,278.6610,076.8829.4 %5.01,207.81325.3273.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,873.232,994.6022.7 %5.0713.40454.5536.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,928.431,285.0033.4 %5.045.5487.34-91.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง3,099.19300.0090.3 %5.0447.1665.5585.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,241.07956.0070.5 %5.0504.21239.5452.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,613.362,529.4030.0 %5.0713.39269.8062.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง21,027.1337,998.12-80.7 %0.01,226.831,700.64-38.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง6,061.452,799.0053.8 %5.01,436.69259.3082.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,374.911,887.0056.9 %5.0580.65306.7747.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง6,213.798,499.15-36.8 %0.01,226.8149.4896.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง4,152.97615.0085.2 %5.0865.53491.1543.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,814.062,388.0037.4 %5.0713.40617.5013.4 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,677.772,175.0040.9 %5.0525.04167.2268.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,804.702,275.0052.7 %5.0922.57428.9253.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,489.012,976.9545.8 %5.0675.3748.4492.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,566.161,657.0085.7 %5.02,843.38312.2089.0 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 53,043.2231,143.8741.3 %5.0846.66461.3945.5 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 8,559.3712,149.51-41.9 %0.0400.20621.50-55.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,962.77803.0072.9 %5.0390.13160.0059.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง3,046.66646.8078.8 %5.0537.53210.8660.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,886.214,898.45-0.3 %0.0922.57268.0170.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,441.28577.0083.2 %5.0618.31234.6562.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 222,116.149,348.3057.7 %5.01,174.25577.1050.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 145,503.1610,219.6677.5 %5.01,073.07330.6069.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง65,962.243,947.8094.0 %5.0325.69367.67-12.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง90,376.59103,212.00-14.2 %0.01,542.12440.4071.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม86,462.9621,086.0075.6 %5.0699.4665.9690.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง176,584.72161,561.398.5 %4.03,376.00697.7579.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง16,120.4511,406.0129.2 %5.0576.92193.8066.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,028.51253.0997.7 %5.0492.91252.0048.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 35,689.6617,971.0049.6 %5.0525.74330.1437.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง11,933.7020,832.00-74.6 %0.01,794.721,843.13-2.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,716.762,278.8038.7 %5.0668.296.3199.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง3,205.07959.0070.1 %5.0481.79151.7268.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง26,407.4618,755.0029.0 %5.05,292.44805.4984.8 %5.0
รวม 880,552 553,911 37.10 % 48,911 21,089 56.88 %