สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,856.11220.0092.3 %5.0369.29115.9068.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,136.358,999.5936.3 %5.078.7343.7644.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,492.954,777.68-36.8 %0.0559.45113.8479.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,519.511,917.0045.5 %5.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,822.4113,166.8042.3 %5.02,556.15720.1071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี5,136.051,207.0076.5 %5.0211.2059.8571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี4,201.63368.0091.2 %5.0257.44168.1534.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง4,270.42616.0085.6 %5.0169.3416.4290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์4,100.38823.0079.9 %5.0217.0649.4077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก4,298.96442.0089.7 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง4,212.66479.0088.6 %5.0168.7085.5049.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ4,204.19419.0090.0 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ4,204.97294.0093.0 %5.0190.53115.9039.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง4,101.85356.0091.3 %5.0195.99119.7038.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น4,087.19199.0095.1 %5.0233.41183.3521.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,484.45377.0091.6 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ4,099.82335.0091.8 %5.0250.21123.5050.6 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี4,279.564,757.40-11.2 %0.0589.53125.7878.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี6,113.162,029.0066.8 %5.0749.63535.8028.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,625.21989.0072.7 %5.0430.45243.2043.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,760.011,500.0074.0 %5.01,491.251,553.25-4.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,437.691,152.0066.5 %5.0559.47375.2532.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,723.81810.0078.2 %5.0578.48778.05-34.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี5,097.252,421.0052.5 %5.0787.64633.6419.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,577.843,424.454.3 %2.0548.22684.00-24.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,232.864,171.0820.3 %5.01,263.06988.0021.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,582.151,815.1949.3 %5.0616.50135.8578.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,500.1110,241.0129.4 %5.01,282.08317.4975.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,278.052,319.2045.8 %5.0901.74103.9188.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,874.491,108.0040.9 %5.038.8586.75-123.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,853.911,280.0066.8 %5.0730.6156.0592.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,952.24735.0075.1 %5.0407.36161.5060.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี6,134.663,357.6045.3 %5.0730.61398.0545.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,834.15902.0088.5 %5.01,890.591,686.5010.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,675.363,484.0054.6 %5.01,377.14942.4031.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี5,190.01920.0082.3 %5.0863.72407.2952.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี9,541.056,985.4726.8 %5.01,795.51169.1090.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,985.482,682.0075.6 %5.0540.44205.2062.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,083.231,440.0064.7 %5.0844.71633.6525.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,181.511,380.0085.0 %5.01,034.85285.9572.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,847.081,042.0078.5 %5.0855.37460.2746.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี3,232.83767.0076.3 %5.0445.37130.5570.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี26,043.579,031.9965.3 %5.0541.77273.9049.4 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี65,628.1861,736.005.9 %2.5895.27776.7513.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,396.022,318.0031.7 %5.0540.44413.6523.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,934.653,266.5533.8 %5.0901.76442.4650.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,681.991,509.0059.0 %5.0654.53237.9763.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,887.186,422.3350.2 %5.01,225.03578.5552.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,641.861,773.0051.3 %5.0901.76120.6586.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,070.41696.6182.9 %5.0939.79872.607.1 %3.5
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี8,724.413,192.7063.4 %5.01,047.93359.9965.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 177,017.1110,457.5586.4 %5.0721.57528.2026.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 231,560.4010,107.0468.0 %5.0850.97562.0833.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 324,293.528,124.6866.6 %5.0720.71699.632.9 %1.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,224.304,095.2734.2 %5.0457.78451.251.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี52,737.0131,142.0140.9 %5.0983.50563.5542.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี84,034.5626,982.0067.9 %5.0696.22640.308.0 %4.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี62,374.8133,072.0047.0 %5.0581.58295.4549.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี77,546.9315,642.9479.8 %5.0654.56345.8047.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี43,829.9514,440.0067.1 %5.0581.80525.599.7 %4.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี95,208.2827,378.6071.2 %5.0630.18824.60-30.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,756.6813,734.100.2 %0.51,379.061,952.01-41.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,440.032,295.7933.3 %5.0545.02223.2559.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,133.96762.0075.7 %5.0350.28501.72-43.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,807.0510,116.0078.4 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 993,796 395,005 60.25 % 51,671 38,060 26.34 %