สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,296.60179.0095.8 %5.0463.62281.8139.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)59,732.2911,114.7881.4 %5.01,004.01651.0035.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา68,090.3236,488.5046.4 %5.01,044.04249.0576.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,114.907,707.0066.7 %5.0403.95220.2645.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,711.911,977.0027.1 %5.0596.73152.4774.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา5,793.37600.0089.6 %5.0451.33126.8571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,308.9012,124.7148.0 %5.01,548.58434.7271.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน4,162.59505.0087.9 %5.0172.92166.253.9 %1.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา4,170.68674.0083.8 %5.0201.35107.3546.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง4,126.01293.0092.9 %5.0245.06166.2532.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา4,124.52542.0086.9 %5.0258.15111.1556.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต4,095.78232.0094.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,330.45693.0084.0 %5.0262.3061.7576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0489.60134.9072.4 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง9,042.157,574.9016.2 %5.0941.32247.9573.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,447.763,079.8910.7 %5.0610.14456.9525.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13259.3518.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,220.992,524.0051.7 %5.01,514.42963.3636.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,602.571,640.0054.5 %5.0614.35234.6561.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,238.12934.0071.2 %5.0558.70530.195.1 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,753.043,240.0031.8 %5.01,017.631,316.70-29.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,602.447,362.00-11.5 %0.01,456.91601.3158.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,623.173,422.6126.0 %5.01,262.29928.3126.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,411.222,165.5036.5 %5.0634.7675.7288.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา14,097.3113,229.366.2 %3.01,376.39280.8679.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,309.432,770.0035.7 %5.0996.0743.9795.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39138.29-174.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,539.89650.0074.4 %5.0463.6251.2688.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,613.42511.0080.4 %5.0577.71659.39-14.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา4,024.703,243.0019.4 %5.0862.95276.4568.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,647.2710,894.80-134.4 %0.01,224.26423.7065.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,067.954,816.6956.5 %5.02,555.38895.2065.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา4,010.4710,706.45-167.0 %0.0881.972,850.00-223.1 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,665.688,562.02-51.1 %0.01,189.13138.0888.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,148.491,203.0089.2 %5.0672.79264.1960.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,340.224,323.78-29.4 %0.0862.95297.0665.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,185.372,095.0049.9 %5.0767.92202.1573.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,584.752,600.0943.3 %5.0977.05246.2474.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,867.903,807.25-32.8 %0.0520.6734.6893.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,339.313,049.0070.5 %5.0646.88484.2325.1 %5.0
รจก.ยะลา 45,075.2447,075.04-4.4 %0.0938.83203.5078.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,567.115,401.00-51.4 %0.0615.75409.4733.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,838.612,604.0032.2 %5.0618.91229.9062.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,264.672,231.0031.7 %5.0459.23102.6077.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,319.015,549.31-28.5 %0.0939.02437.4553.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,507.991,053.0076.6 %5.01,212.01358.4870.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,306.495,285.74-22.7 %0.01,072.132,330.26-117.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา12,888.804,879.1762.1 %5.0439.536.6598.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต315,625.982,710.4182.7 %5.01,656.83930.0543.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 149,782.7120,112.3259.6 %5.0994.17344.5065.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 230,239.7211,783.3961.0 %5.01,139.25524.8553.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 291,510.835,608.1493.9 %5.0460.51648.85-40.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา63,500.6756,345.0011.3 %5.01,265.88608.0052.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา27,048.8826,792.000.9 %0.5651.42313.2751.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,904.9617,263.0013.3 %5.0613.47370.5339.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน40,365.3713,560.0066.4 %5.0649.55566.0012.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง42,266.4021,475.0049.2 %5.0963.79434.1555.0 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา16,696.2623,562.00-41.1 %0.02,651.661,988.5025.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา38,286.2240,177.64-4.9 %0.0948.01204.8378.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 4,412.573,828.0013.2 %5.0748.86529.3729.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,387.90185.0092.3 %5.0444.60343.6122.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา85,738.6218,288.9978.7 %5.020,115.228,843.2656.0 %5.0
รวม 954,977 513,303 46.25 % 70,296 36,492 48.09 %