สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,243.381,034.0068.1 %5.0481.24394.3018.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,742.2721,733.97-85.1 %0.066.19393.34-494.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,007.077,531.4052.9 %5.098.13160.50-63.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,435.894,459.44-29.8 %0.0462.24209.0054.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,375.311,624.0051.9 %5.0350.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,838.0911,328.00-4.5 %0.02,611.031,005.1061.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ4,363.93604.0086.2 %5.0205.65108.9747.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,677.41202.0094.5 %5.0181.41101.1244.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,939.6713.0099.7 %5.0160.3869.7956.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,821.30471.0091.9 %5.0201.2239.6280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ4,339.63484.0088.8 %5.0286.0459.6479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,823.91396.0089.6 %5.0313.1692.4870.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง4,193.93409.0090.2 %5.0343.7416.8695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน4,173.7724.0099.4 %5.0342.5538.4288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,404.11961.0078.2 %5.0406.6388.9178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี4,331.88472.0089.1 %5.0252.0045.8581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ983.9413.0098.7 %5.0222.4961.7572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง4,159.52290.0093.0 %5.0187.7092.6150.7 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,472.3323,320.38-146.2 %0.01,177.74706.7340.0 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ9,978.9010,628.21-6.5 %0.0739.1063.6591.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,839.786,167.43-60.6 %0.0804.51524.4034.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,784.231,321.0052.6 %5.0440.77146.3066.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,711.48855.0068.5 %5.0519.85332.5036.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส3,027.491.00100.0 %5.0333.22300.549.8 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส3,163.461,344.8057.5 %5.0519.22186.2764.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส1,399.401,085.0022.5 %5.0709.43491.7030.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ709.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,435.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,051.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,158.193,150.78-46.0 %0.0512.86454.6911.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,834.672,109.0045.0 %5.0937.641,173.86-25.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,136.361,258.2059.9 %5.0747.46309.7758.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ25,167.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ97.94ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส87,765.3796,790.45-10.3 %0.0644.29454.6029.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,076.291,583.0048.5 %5.0633.37296.0553.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,532.004,496.0061.0 %5.0271.0260.3077.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,771.55558.0085.2 %5.0785.5073.4490.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,163.86670.0078.8 %5.0538.29284.5747.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส29,846.993,021.0089.9 %5.011,415.44304.5897.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส16,274.3831,804.01-95.4 %0.03,504.782,662.1724.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,576.813,216.6642.3 %5.01,508.101,657.75-9.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,094.042,052.0059.7 %5.0842.56463.1645.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,469.309,348.00-70.9 %0.01,288.88148.5488.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,926.671,234.0084.4 %5.0747.46447.4540.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,209.184,626.00-9.9 %0.0956.64726.7524.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,238.321,952.0053.9 %5.0766.48365.4452.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส5,166.372,188.0057.6 %5.01,317.94330.5874.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส3,238.482,831.0012.6 %5.0557.3062.2388.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,437.188,142.0034.5 %5.0531.46410.1222.8 %5.0
รจจ.นราธิวาส 73,244.1428,123.0061.6 %5.0844.43231.0172.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,334.453,456.00-3.6 %0.0595.34364.2138.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,778.873,357.0029.8 %5.01,127.78561.5750.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,323.421,824.0045.1 %5.0595.34294.5050.5 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,349.924,435.3630.2 %5.01,260.87646.9548.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,038.661,503.0070.2 %5.01,279.91110.2691.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,747.875,873.56-23.7 %0.0975.66727.7025.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 199,676.7811,922.5888.0 %5.01,200.49278.3576.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 238,715.4511,113.7171.3 %5.01,853.491,338.5527.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส67,016.736,548.3090.2 %5.02,574.08572.4477.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,353.332,919.00-115.7 %0.0276.11465.65-68.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,075.3012,442.2555.7 %5.0776.27514.3533.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก99,072.1922,397.0077.4 %5.0864.72818.965.3 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,689.2315,445.89-21.7 %0.01,907.182,343.74-22.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,622.882,301.8136.5 %5.0709.43418.4741.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส3,046.401,776.0041.7 %5.0481.25171.9164.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส55,990.7115,099.0073.0 %5.06,591.135,749.2012.8 %5.0
รวม 861,224 428,340 50.26 % 64,837 32,025 50.61 %