สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,883.97331.0088.5 %5.0399.96189.6652.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 15,785.1312,829.8718.7 %5.098.07241.59-146.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,339.58416.0087.5 %5.0571.1024.1495.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,526.341,758.0050.1 %5.0647.1769.1489.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ16,104.0712,152.0024.5 %5.01,293.711,058.2018.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,508.621.00100.0 %5.0418.9786.1879.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,308.80274.0093.6 %5.0251.31108.9556.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,297.49582.0086.5 %5.0393.05115.8670.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,489.42551.0087.7 %5.0411.6457.4286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,323.87771.0082.2 %5.0258.0869.1273.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,259.27211.0095.0 %5.0338.9219.1494.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,293.61395.0090.8 %5.0220.7632.2485.4 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,724.579,922.41-13.7 %0.0875.36352.4559.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,044.394,920.992.4 %1.0875.36825.555.7 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,947.18929.0068.5 %5.0418.97280.8533.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,623.012,531.0030.1 %5.0856.34407.5552.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,465.911,231.0064.5 %5.0590.12550.556.7 %3.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ3,226.87921.0071.5 %5.0495.04641.55-29.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ5,580.80874.0084.3 %5.01,407.81994.3129.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,646.151,291.6021.5 %5.0381.97209.0045.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,709.191,826.4061.2 %5.01,084.53693.8436.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,654.571,792.0051.0 %5.0685.2027.1596.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ4,231.5610,526.00-148.7 %0.0856.34362.6757.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,586.121,464.0059.2 %5.0666.18335.6149.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,570.731,396.0060.9 %5.0666.1838.9594.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,275.01903.0072.4 %5.0514.05319.2137.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,571.733,500.002.0 %1.0647.17294.2254.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,927.401.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ4,770.431.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,902.393,127.0047.0 %5.01,521.90361.0076.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ13,462.181.00100.0 %5.04,488.400.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ4,325.0052.0098.8 %5.0514.05393.0023.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,550.521,211.0065.9 %5.0647.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,028.543,089.0038.6 %5.0837.33497.9740.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,901.631,759.0054.9 %5.0780.28450.2142.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ3,089.421,200.0061.2 %5.0476.0253.9688.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,693.482,048.0082.5 %5.0685.20464.6632.2 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 37,837.1630,817.0718.6 %5.0738.751,051.23-42.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,001.021,048.0065.1 %5.0437.99359.9517.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,979.063,434.8513.7 %5.0609.13305.1449.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ8,409.251,326.7584.2 %5.01,407.81317.0277.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,500.443,388.003.2 %1.5628.15468.5125.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,260.371,535.7164.0 %5.0913.39652.0828.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,537.722,545.6028.0 %5.0647.17265.9458.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ71,685.6113,964.3180.5 %5.01,642.67707.3056.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,797.964,075.3147.7 %5.0296.75267.909.7 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ3,697.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ9,984.8619,362.00-93.9 %0.01,513.091,613.40-6.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,818.921,211.0068.3 %5.0628.15494.5621.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,005.42781.0074.0 %5.0437.99319.3827.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,154.7713,257.0022.7 %5.03,759.062,748.9926.9 %5.0
รวม 382,602 183,536 52.03 % 45,430 20,200 55.54 %