สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี600.46755.00-25.7 %0.0180.8929.9183.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4,754.123,783.0020.4 %5.0439.88161.5063.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,721.941,123.0069.8 %5.0496.9687.9882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี8,604.085,929.2831.1 %5.01,561.85632.7059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี5,373.271,018.0081.1 %5.0195.2439.9079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,912.051,190.0075.8 %5.0196.5149.4074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,784.71514.0089.3 %5.0172.5935.1579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,729.44817.0082.7 %5.0176.6363.9463.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,692.41618.0086.8 %5.0154.9653.2065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,798.06555.0088.4 %5.0145.6438.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,958.932,530.0036.1 %5.0558.18710.81-27.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,794.741,872.0061.0 %5.0740.80503.3732.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,732.031,476.0060.5 %5.0458.93457.870.2 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3,346.151,248.0062.7 %5.0325.81380.96-16.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,957.292,922.9141.0 %5.0798.67899.13-12.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,860.563,642.90-95.8 %0.0339.28186.9044.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,866.613,378.2430.6 %5.0877.24645.6626.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี12,592.419,146.7527.4 %5.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,964.951,866.0052.9 %5.0554.01465.5016.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,411.611,070.0068.6 %5.0477.9417.7396.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,398.25759.0077.7 %5.0344.83215.5837.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี4,063.103,554.0012.5 %5.0530.57190.0064.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,348.904,879.688.8 %4.01,105.442,563.77-131.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,539.014,361.0033.3 %5.01,428.74334.3576.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,963.283,185.0019.6 %5.0570.48238.0658.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี8,239.228,825.86-7.1 %0.01,200.5564.3994.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี12,128.771,691.0086.1 %5.0386.84388.25-0.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี4,239.243,688.8113.0 %5.0649.09454.6730.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,600.982,395.00-49.6 %0.0582.59664.05-14.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,528.061,584.16-3.7 %0.0592.04483.9418.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี5,106.233,678.7328.0 %5.0401.8450.3787.5 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,933.642,122.0046.1 %5.0534.99163.0069.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 48,014.7446,508.643.1 %1.5601.94792.70-31.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,192.731,025.0067.9 %5.0268.77119.8055.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี4,282.951,485.0065.3 %5.0496.96211.0857.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,489.401,293.0062.9 %5.0297.02191.0835.7 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,977.493,930.2621.0 %5.0687.12189.8472.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี5,127.484,296.5416.2 %5.0611.050.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,488.003,729.0056.1 %5.02,265.45320.9485.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)35,237.155,687.5283.9 %5.02,502.07588.1976.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี11,538.668,851.1623.3 %5.0759.53415.0145.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,996.312,772.007.5 %3.5249.96290.57-16.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี55,621.2047,245.9815.1 %5.0877.03380.0056.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 235,538.2618,656.0047.5 %5.0468.14174.7162.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี82,700.0830,193.0063.5 %5.0416.83812.10-94.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี18,799.4216,760.0010.8 %5.0363.951,489.73-309.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี16,554.6311,333.0031.5 %5.0352.51963.43-173.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี12,317.3915,640.01-27.0 %0.01,025.17751.7926.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,746.032,394.0036.1 %5.0463.07369.0420.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี716.96762.00-6.3 %0.0306.80243.2520.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี41,305.138,533.1279.3 %5.02,555.584,396.81-72.0 %0.0
รวม 549,189 317,275 42.23 % 34,007 24,080 29.19 %