สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,732.22845.0077.4 %5.0221.66167.7724.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท15,592.426,643.1057.4 %5.0123.99141.55-14.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,839.463,000.0021.9 %5.0544.40174.7167.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท4,005.922,130.0046.8 %5.0601.4149.8291.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท11,302.9410,860.003.9 %1.52,255.81697.4069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,900.98601.0087.7 %5.0206.02110.3346.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา5,673.26758.0086.6 %5.0190.8799.0348.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,897.69590.0088.0 %5.0172.73135.0421.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,524.72680.0087.7 %5.0259.2252.2779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา5,054.50847.0083.2 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง4,822.51476.0090.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,860.844,214.0013.3 %5.0811.88731.819.9 %4.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา3,076.26523.0083.0 %5.0335.64109.1767.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,866.002,064.0057.6 %5.0905.71499.0344.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,428.115,159.04-16.5 %0.0787.92219.6172.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1249,966.1112,408.5675.2 %5.017,542.652,850.0083.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,719.332,279.0038.7 %5.0506.34211.8558.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท6,470.814,142.0036.0 %5.01,438.151,350.756.1 %3.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท35,286.9178,928.18-123.7 %0.01,526.88457.8370.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท7,154.654,710.4834.2 %5.01,370.77104.6992.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,167.844,980.00-129.7 %0.0429.38240.3944.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท5,548.463,523.0036.5 %5.01,207.35883.1026.9 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,430.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ80.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 75,206.682,443.2253.1 %5.01,522.572,537.99-66.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท6,393.0410,000.00-56.4 %0.0981.77175.7682.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,676.93553.0088.2 %5.0848.58348.1859.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,384.011,419.0058.1 %5.0620.470.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท3,484.541,629.0053.3 %5.0411.29116.9271.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท4,669.504,033.6013.6 %5.0791.61268.1066.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท6,104.504,140.0032.2 %5.01,152.91304.1973.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท15,293.193,054.0080.0 %5.01,533.24543.5064.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ132.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท6,124.2210,148.92-65.7 %0.01,095.8748.4395.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,900.624,207.0067.4 %5.0658.50663.10-0.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท5,531.123,865.0030.1 %5.0753.55351.5953.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,723.434,275.009.5 %4.5810.60359.6055.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,854.273,281.0014.9 %5.0487.368.9898.2 %5.0
สพ.ชัยนาท12,535.84995.0092.1 %5.0544.4086.0084.2 %5.0
รจจ.ชัยนาท 35,435.3833,718.944.8 %2.0502.721,017.12-102.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,506.762,961.5515.5 %5.0430.3171.3083.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท4,186.402,968.0029.1 %5.0693.721,015.48-46.4 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,584.602,222.0038.0 %5.0449.32313.9530.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท4,923.105,104.10-3.7 %0.0867.68210.1575.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,878.011,695.0056.3 %5.0563.42142.1274.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,508.873,640.53-3.8 %0.0487.35208.7357.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท298,362.598,095.0397.3 %5.01,262.93450.3064.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท85,442.78100,370.00-17.5 %0.01,294.55366.1171.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท193,487.7828,256.0085.4 %5.03,348.32696.9579.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท10,109.711,455.0085.6 %5.01,530.031,011.7733.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,965.181,097.9472.3 %5.0620.47413.6833.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท5,169.371,164.0077.5 %5.0315.51232.5226.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท56,862.596,567.5288.5 %5.02,922.153,089.81-5.7 %0.0
รวม 1,004,197 403,721 59.80 % 59,258 24,340 58.92 %