สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,135.4137.0098.8 %5.0471.4045.3090.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,339.835,036.76-16.1 %0.0681.9051.6092.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,939.121,686.0042.6 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี22,446.0519,288.6014.1 %5.04,161.88470.4088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,316.12994.0077.0 %5.0186.3634.5381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,400.53937.0072.4 %5.0297.8034.7988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,395.11795.0076.6 %5.0120.3833.8871.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,326.90737.0077.8 %5.0158.7234.8578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน6,190.59513.0091.7 %5.0191.7727.6585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,275.19490.0085.0 %5.0194.7430.3284.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,286.92488.0085.2 %5.0294.6667.3077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,232.621,325.0068.7 %5.0144.1745.9768.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,230.222,981.6052.1 %5.0241.7066.5072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย3,816.191,323.0065.3 %5.0362.5445.2287.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,073.601,227.0069.9 %5.0195.6337.5880.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,722.561,439.0061.3 %5.0227.2741.7281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,894.001,104.0071.6 %5.0191.2235.3181.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,309.284,729.2310.9 %5.01,214.37675.0744.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,152.393,150.0024.1 %5.01,003.88459.6854.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,583.532,040.0055.5 %5.0547.5093.2683.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,701.14810.0070.0 %5.0528.51255.6051.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,068.403,054.0024.9 %5.0832.72763.938.3 %4.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,409.304,204.44-74.5 %0.0457.65127.8872.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,008.452,698.0046.1 %5.01,384.17755.2045.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,078.742,630.0014.6 %5.0756.74262.8365.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,473.4615,101.00-44.2 %0.01,365.22402.1870.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,924.929,446.184.8 %2.02,746.85180.5093.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,545.842,190.0038.2 %5.0851.43254.0170.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,507.801,915.3957.5 %5.01,421.91125.4091.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,640.613,942.2140.6 %5.02,634.77812.2569.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,396.888,082.86-9.3 %0.02,175.9957.0097.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,761.821,710.0064.1 %5.0598.0960.5889.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี2,813.191,767.2037.2 %5.0509.43239.1453.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,389.8282.0097.6 %5.0775.74272.1864.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี12,337.297,221.5041.5 %5.01,207.25906.7524.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,743.52473.6095.1 %5.01,479.25221.3285.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี5,130.692,923.0043.0 %5.0609.49247.0059.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,563.1813,960.74-11.1 %0.02,107.0021.3899.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี14,319.962,521.0082.4 %5.04,616.9286.5998.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,525.912,230.0036.8 %5.0813.69144.4082.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,650.132,830.0039.1 %5.0908.77319.2764.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,495.983,731.0017.0 %5.01,041.76431.0858.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,554.755,767.00-26.6 %0.0737.6235.6395.2 %5.0
สพ.สระบุรี14,624.3010,385.5029.0 %5.0593.81213.7564.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี50,892.8455,722.62-9.5 %0.0857.61160.6281.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,410.0547.0098.0 %5.0420.40177.1357.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,680.151,353.7476.2 %5.0813.69361.0055.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,291.652,342.0045.4 %5.0699.59399.8542.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,724.636,448.954.1 %2.01,498.30337.2777.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,979.491,263.0068.3 %5.01,022.9091.6391.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,412.253,862.0728.6 %5.0699.59540.5522.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 121,833.7112,457.6342.9 %5.0928.88292.6868.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒34,246.9012,220.6964.3 %5.01,524.77429.8171.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,131.045,517.9950.4 %5.0324.92396.66-22.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก29,261.1417,388.0040.6 %5.0744.81177.2576.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์46,652.0740,444.0013.3 %5.01,067.65996.576.7 %3.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี81,222.3951,417.0036.7 %5.0719.36304.6057.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี30,223.4417,314.0042.7 %5.0721.28244.4266.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี54,304.1020,519.0062.2 %5.0596.77166.3572.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค39,521.6411,676.0070.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี86,798.5560,435.0030.4 %5.01,447.7287.4094.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี17,242.0516,927.101.8 %0.51,901.601,521.7320.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี12,105.459,277.4423.4 %5.03,437.101,511.4056.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี25,354.7916,968.0033.1 %5.01,606.16250.8984.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี23,886.5214,449.0039.5 %5.01,054.21288.1372.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,362.294,419.0030.5 %5.01,003.88720.9428.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,560.941,156.0054.9 %5.0471.41209.3155.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี39,074.4012,489.0068.0 %5.03,467.183,091.6910.8 %5.0
รวม 897,905 556,112 38.07 % 69,677 22,286 68.02 %