สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,093.94531.0082.8 %5.0477.8171.4085.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,188.065,962.5054.8 %5.068.7859.1314.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี8,240.386,041.9726.7 %5.01,789.921,095.0938.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,815.131,658.0041.1 %5.0350.4247.6686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 542,285.5825,917.7138.7 %5.09,801.22282.0397.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,154.331,855.3564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 218,532.5912,050.3535.0 %5.03,586.241,373.3961.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,805.9926,654.40-7.5 %0.04,267.15376.7891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,014.011,772.0055.9 %5.0392.5854.5786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,175.401,322.0068.3 %5.01,178.96294.5075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 14,960.812,112.0057.4 %5.0404.9157.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,826.851,072.7084.3 %5.0358.01332.507.1 %3.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,353.93116.0091.4 %5.0346.212.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7022.4392.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3649.0681.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,129.231,362.0067.0 %5.0291.1043.1085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,517.45299.0096.9 %5.0352.29437.00-24.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,386.95474.0086.0 %5.0313.04105.5866.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,240.971,658.0068.4 %5.0391.35105.0373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,343.271,210.0072.1 %5.0315.61260.7717.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,501.83991.0078.0 %5.0222.95106.6852.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,356.508,754.00-63.4 %0.02,025.741,654.9018.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 13,978.392,863.0028.0 %5.01,008.86397.9160.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 220,785.199,819.9052.8 %5.04,033.64533.9086.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,232.805,464.0012.3 %5.01,314.52288.2678.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,900.062,259.0061.7 %5.0765.41644.7415.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,018.924,480.2010.7 %5.0912.47646.4729.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,025.491,129.0062.7 %5.0648.96527.3718.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 963,008.6849,385.0021.6 %5.022,981.124,328.4581.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,892.671,891.0051.4 %5.01,419.27698.2550.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,157.741,601.0049.3 %5.0479.89409.8214.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,380.202,969.2332.2 %5.01,161.25481.2958.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 27,928.205,651.6428.7 %5.01,723.72237.5086.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,940.063,548.00-82.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,298.233,170.0026.2 %5.01,162.39493.7957.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี5,912.123,064.0048.2 %5.01,392.80232.7583.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,341.662,781.0035.9 %5.02,243.64717.5968.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี16,578.1121,859.00-31.9 %0.01,885.00160.2591.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 26,277.0414,229.6845.8 %5.07,934.083,342.1057.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)12,502.5913,153.00-5.2 %0.03,028.861,059.2565.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,542.383,238.508.6 %4.0839.09367.1956.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)23,980.636,815.7571.6 %5.07,230.261,179.0283.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)22,123.9510,376.1053.1 %5.08,303.781,009.8587.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี5,133.53958.0081.3 %5.01,428.6141.8097.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,554.571,640.8053.8 %5.0558.06289.7348.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,099.859,188.00-50.6 %0.01,350.60272.8879.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี52,048.0725,614.4050.8 %5.016,277.83279.3098.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,537.184,701.0015.1 %5.0926.29550.1140.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,816.951,199.0068.6 %5.0603.08427.5029.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,843.8420,728.03-164.3 %0.01,820.99178.1190.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี3,990.353,210.0019.6 %5.01,010.26362.5364.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,114.185,612.04-9.7 %0.01,318.70215.1883.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,160.359,260.58-13.5 %0.01,980.08880.2155.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,954.434,944.96-25.0 %0.0916.78130.0085.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,256.4718,374.0078.9 %5.0759.78326.6157.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี16,863.579,206.0045.4 %5.0776.44313.5059.6 %5.0
รจก.ชลบุรี 246,846.67223,009.029.7 %4.52,265.691,391.8038.6 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา142,173.4841,913.5570.5 %5.01,855.441,343.6027.6 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 49,366.8745,587.007.7 %3.5761.18666.9012.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,446.0211,680.0024.4 %5.02,071.241,476.3528.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,929.502,854.002.6 %1.0477.81426.1310.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,470.096,972.92-27.5 %0.01,645.321,180.3528.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี24,677.8825,957.00-5.2 %0.01,440.61297.8179.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,196.283,889.007.3 %3.51,097.85399.0263.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี11,718.2511,556.091.4 %0.51,865.98334.1282.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี5,889.902,750.0053.3 %5.01,385.07720.1048.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,976.736,079.7012.9 %5.0729.22199.5072.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,320.285,113.2645.1 %5.0879.34214.5075.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 181,070.1515,471.1280.9 %5.0922.24191.9579.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 213,681.6417,425.00-27.4 %0.01,162.55908.2021.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 317,328.2843,562.00-151.4 %0.0625.58405.4735.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง8,922.3710,228.05-14.6 %0.02,795.22585.5979.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,026.0614,711.8552.6 %5.0406.40240.3540.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี24,084.7813,256.0045.0 %5.0291.86615.60-110.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี67,258.2563,790.005.2 %2.51,382.60455.7467.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ69,578.6537,041.4446.8 %5.0900.20876.332.7 %1.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี108,281.8447,039.0056.6 %5.0875.16301.2165.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี49,354.1935,021.9129.0 %5.0834.16280.2566.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน90,899.9341,885.0053.9 %5.0484.021,377.50-184.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา46,686.038,356.0082.1 %5.0796.26712.5010.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,458.9223,540.3020.1 %5.0624.34332.5046.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)27,755.3643,635.47-57.2 %0.0585.35230.0160.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี31,357.8034,345.07-9.5 %0.01,913.351,694.4211.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี11,244.347,987.1829.0 %5.03,185.331,723.8245.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี17,101.8736,664.00-114.4 %0.0546.07437.0020.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,963.191,409.0052.4 %5.01,657.40331.5080.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,216.0217,344.009.7 %4.5852.47123.2785.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,475.014,802.7225.8 %5.0991.25687.1430.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,607.2314,515.00-90.8 %0.01,571.42304.0080.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,634.185,554.521.4 %0.51,525.57672.5555.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,647.924,026.0013.4 %5.0978.22649.5333.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,180.823,691.00-16.0 %0.0466.40644.50-38.2 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 240,432.5136,187.0110.5 %5.010,259.367,003.7531.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี59,721.7135,625.2340.3 %5.08,626.977,420.9414.0 %5.0
รวม 2,028,928 1,388,819 31.55 % 194,999 68,623 64.81 %