สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,731.83895.0067.2 %5.0163.2763.9760.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง783,753.693,567.0099.5 %5.050.531.0098.0 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,874.6411,079.30-88.6 %0.0129.8823.9381.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,809.294,128.61-8.4 %0.0848.81113.0486.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,313.642,512.0041.8 %5.0679.7694.1186.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง40,656.1928,347.0030.3 %5.03,817.401,096.2671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,643.71718.0080.3 %5.0244.3353.6878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,049.461,250.0069.1 %5.0233.9439.5583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,721.111,280.0065.6 %5.0366.7453.6585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,659.01365.0092.2 %5.0137.8843.7568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,593.72573.0084.1 %5.0223.1035.9283.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง3,522.59972.4072.4 %5.0332.0952.6084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา1,034.42266.0074.3 %5.0292.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,889.18778.0080.0 %5.0158.8364.4859.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 24,515.480.00100.0 %5.0263.4055.1579.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด9,026.407,257.3019.6 %5.01,478.431.0099.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,916.181,997.0059.4 %5.02,043.99381.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,512.632,171.0038.2 %5.0708.14315.4555.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,829.501,791.0053.2 %5.0462.87154.9266.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,858.602,636.0031.7 %5.0925.18248.8773.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,095.241,050.0074.4 %5.0603.6248.8691.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,083.401,176.0061.9 %5.0565.66345.8538.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,449.434,512.0517.2 %5.01,171.741,230.99-5.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,375.283,276.0025.1 %5.0837.53357.2557.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,196.715,721.00-36.3 %0.01,591.7725.7698.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,385.081,945.0055.6 %5.01,003.03320.6668.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,070.831,067.0073.8 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง12,727.2418,454.00-45.0 %0.02,334.15368.7184.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,708.472,900.0021.8 %5.0755.82192.6474.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,616.291,345.0062.8 %5.0850.9029.6396.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,993.65268.0091.0 %5.0603.6996.3284.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,175.823,068.0026.5 %5.0793.85102.3087.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,884.172,377.0038.8 %5.0554.16193.0065.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,764.0012,917.61-124.1 %0.01,477.5371.5395.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง4,023.952,794.0030.6 %5.0850.90157.7581.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,696.972,130.0062.6 %5.0907.95268.7570.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,470.884,588.0038.6 %5.01,098.11375.5365.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,404.773,591.0718.5 %5.0869.9281.6890.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง65,530.0920,199.3369.2 %5.0811.10283.5065.0 %5.0
สพ.ระยอง114,214.7115,149.5086.7 %5.0364.68232.3136.3 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 338,649.1618,402.7994.6 %5.0313.16369.03-17.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,333.951,482.0036.5 %5.0394.48100.8874.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,118.954,723.4222.8 %5.01,193.19318.8673.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,578.102,740.0023.4 %5.0869.92174.3780.0 %5.0
สปส.จ.ระยอง11,779.5213,844.00-17.5 %0.01,516.46740.3551.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,909.891,110.0081.2 %5.0546.6457.9189.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,057.834,905.84-60.4 %0.0484.2559.6887.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก2,751.524,087.56-48.6 %0.0455.481.0099.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 18,331.0612,369.01-48.5 %0.01,533.85598.1361.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 234,410.959,642.0072.0 %5.01,115.41381.8465.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง144,739.81152,977.00-5.7 %0.01,205.64866.5128.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด61,706.9329,813.0051.7 %5.0563.46378.3532.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย40,664.5130,168.0025.8 %5.0869.32156.0182.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง30,113.0039,180.00-30.1 %0.0669.33149.4777.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง33,422.739,736.0070.9 %5.0582.76399.5431.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,247.3224,752.08-241.5 %0.01,571.721,635.42-4.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,026.344,299.00-6.8 %0.01,041.06147.3085.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง591.12634.20-7.3 %0.0394.52133.6266.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง53,977.982,030.4796.2 %5.07,763.648,802.75-13.4 %0.0
รวม 1,955,674 548,009 71.98 % 55,353 23,148 58.18 %