สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,233.971.00100.0 %5.0456.89159.6065.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 782,844.7627,276.0067.1 %5.0325.63105.1967.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี11,903.297,469.8037.2 %5.079.3049.8737.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54138.9128.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,743.621,988.0027.5 %5.0666.0739.9194.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,746.992,514.008.5 %4.0666.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี29,991.1513,832.0053.9 %5.02,814.88492.5782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี3,860.501,583.0059.0 %5.0280.6552.2681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,291.98527.0084.0 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,299.97536.0083.8 %5.0286.9035.6087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,211.37797.0075.2 %5.0189.4653.0372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,183.34258.0091.9 %5.0176.6553.0670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,213.40434.0086.5 %5.0306.6170.0177.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว3,767.42379.0089.9 %5.0350.1770.6979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,271.51411.0087.4 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,750.13616.0083.6 %5.0234.2153.1377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,199.35313.0090.2 %5.0215.6853.4875.2 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,104.595,941.5616.4 %5.01,152.94336.8070.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,356.033,215.124.2 %2.01,027.37645.6037.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,837.55996.0064.9 %5.0471.35228.6851.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,380.001,156.2051.4 %5.0363.66264.4727.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,738.492,250.0039.8 %5.01,008.36406.2359.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,943.701,310.0055.5 %5.0704.10159.0377.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,383.171,348.0043.4 %5.0513.86342.0833.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,884.712,756.0029.1 %5.01,122.45801.0628.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,553.383,608.00-1.5 %0.0989.340.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,871.972,647.0045.7 %5.01,438.55192.3586.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,046.152,212.0027.4 %5.0780.1635.3695.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,314.7613,631.47-63.9 %0.01,559.82492.7068.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,104.431,602.0048.4 %5.0799.18403.8649.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,071.521,021.0066.8 %5.0894.260.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,589.10587.0077.3 %5.0609.0294.2284.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,519.364,456.89-26.6 %0.0951.31368.8361.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,704.8127,016.00-83.7 %0.02,225.38947.4957.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,636.775,593.00-20.6 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,006.751,243.0069.0 %5.0761.15370.9651.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี12,535.8910,035.6419.9 %5.01,160.48215.5281.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,778.222,438.0049.0 %5.0590.00243.2858.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,494.203,052.0012.7 %5.0951.31358.7762.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,478.661,486.0072.9 %5.0742.13265.7364.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,463.392,842.0017.9 %5.0913.28329.4463.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,683.812,240.0016.5 %5.0628.0429.7795.3 %5.0
สพ.จันทบุรี11,125.727,431.0033.2 %5.0398.48197.4750.4 %5.0
รจจ.จันทบุรี 47,048.9879,701.00-69.4 %0.0802.34365.3954.5 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 9,555.7814,927.21-56.2 %0.0453.30312.3631.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,237.433,684.64-13.8 %0.0532.9652.7690.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี3,903.012,646.0032.2 %5.0709.68216.1169.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,873.581,982.0031.0 %5.0666.07142.2878.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,212.073,434.0034.1 %5.01,084.42286.2173.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,338.672,995.0031.0 %5.01,084.42230.4878.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,091.242,354.4923.8 %5.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 111,378.4510,478.017.9 %3.51,270.27280.4877.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 216,815.687,415.0055.9 %5.01,519.14133.0491.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด6,517.915,834.4010.5 %5.01,954.88425.6878.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,288.824,081.564.8 %2.0351.44330.226.0 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี72,949.0351,140.0029.9 %5.01,452.06635.9156.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,189.5611,848.0048.9 %5.0715.4657.0092.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม26,174.0912,240.0053.2 %5.0680.63149.8578.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว20,802.379,789.6652.9 %5.0752.57134.8082.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,710.6724,784.0044.6 %5.01,714.13901.3647.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 2,899.212,427.0016.3 %5.0723.121.9599.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,452.67946.0061.4 %5.0551.97159.0871.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี116,790.3316,217.1186.1 %5.047,609.885,572.9888.3 %5.0
รวม 722,349 439,975 39.09 % 96,982 19,941 79.44 %