สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด4,708.09296.0093.7 %5.0351.7553.3184.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด10,476.787,720.4026.3 %5.058.3742.3327.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,884.067,461.50-52.8 %0.069.3248.0730.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,704.132,058.0023.9 %5.0539.2161.4288.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,705.15994.6078.9 %5.0513.550.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,001.7012,660.0015.6 %5.01,813.28325.9082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,980.801.00100.0 %5.0219.6826.0788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,455.27566.0083.6 %5.0311.9352.7883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,209.01381.0088.1 %5.0222.7128.2287.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,200.11386.0087.9 %5.0150.7271.1652.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,368.81406.0087.9 %5.0312.2462.1780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,617.81390.0091.6 %5.0272.5196.6764.5 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,145.7815,507.50-69.6 %0.0955.43303.8168.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,116.973,995.093.0 %1.51,036.17743.8528.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,381.37516.0078.3 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,590.111,330.0063.0 %5.0425.11167.2660.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,606.481,562.0056.7 %5.0900.51352.3460.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,794.29967.0065.4 %5.0577.24176.5869.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด2,690.581,108.0058.8 %5.0615.27139.0477.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,533.391,761.0068.2 %5.01,090.670.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,711.453,680.00-115.0 %0.0403.12278.0431.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,905.251,014.0074.0 %5.0976.57288.1870.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,197.342,730.3014.6 %5.0506.33247.2151.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,040.1011,309.5524.8 %5.01,033.62300.8070.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,133.021,242.0060.4 %5.0805.4395.9488.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,030.22621.0079.5 %5.0672.3261.7390.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,817.31771.0072.6 %5.0482.16138.8971.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,556.663,135.1911.9 %5.0691.33279.5359.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,246.2722,797.00-436.9 %0.0995.5923,064.35-2,216.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,569.835,496.0016.3 %5.0629.76332.5047.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด2,944.951,568.0046.8 %5.0634.29195.0469.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,801.255,297.74-39.4 %0.0736.4057.1592.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,258.142,214.0032.0 %5.0539.21209.9761.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,589.321,278.0064.4 %5.0704.05192.3472.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด2,935.111,083.0063.1 %5.0418.35212.4449.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,241.061,889.0041.7 %5.0526.25120.7877.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด439.102,724.60-520.5 %0.0222.4053.6175.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,155.781,373.0056.5 %5.0506.5839.9692.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 547,717.3141,947.2292.3 %5.0518.04528.00-1.9 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,360.126,147.00-82.9 %0.0163.7331.9980.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,264.68509.0077.5 %5.0368.060.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,775.842,250.0052.9 %5.01,109.69146.3086.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,841.141,230.0056.7 %5.0596.25104.0882.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,251.292,549.0040.0 %5.0783.75220.0471.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,708.471,609.0056.6 %5.0938.54161.2482.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,328.103,064.9429.2 %5.0380.73195.6548.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12,153.84123.2099.0 %5.01,337.97578.7756.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด126,234.4321,391.0283.1 %5.0917.35453.8950.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,577.8113,688.5533.5 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่21,396.385,389.0074.8 %5.0553.5051.4390.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,114.80879.9287.6 %5.01,314.02829.8336.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 2,883.931,810.0037.2 %5.0596.25252.6157.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,288.79637.0072.2 %5.0205.78175.4914.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 11,032.2613,251.00-20.1 %0.02,972.514,431.23-49.1 %0.0
รวม 945,672 246,766 73.91 % 35,622 37,085 -4.11 %